Forskrift om gebyr for visse overtredelser etter motorferdselloven ved bruk av snøscooter

DatoFOR-2016-11-14-1325
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§12b, FOR-2015-06-18-1923
Kunngjort18.11.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om gebyr for visse overtredelser ved bruk av snøscooter

Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 14. november 2016 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 12b fjerde ledd og delegeringsvedtak 18. juni 2015 nr. 1923.

§ 1.(saklig virkeområde)

Forskriften gjelder overtredelsesgebyr for overtredelser av nærmere angitte bestemmelser i eller i medhold av motorferdselloven ved bruk av snøscooter.

§ 2.(overtredelser som kan sanksjoneres med gebyr)

Statens naturoppsyn kan uten hensyn til skyld ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr ved følgende overtredelser av bestemmelser i eller i medhold av motorferdselloven:

a)unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram gyldig førerkort, jf. motorferdselloven § 12a,
b)unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram tillatelse som er pliktig å medbringe, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 7 andre ledd,
c)unnlatelse av å etterkomme pålegg om å vise fram utfylt kjørebok når krav om slik kjørebok framgår av tillatelse etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5, § 5a, § 5b eller § 6, jf. § 7 andre ledd,
d)kjøring til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (helgedager, helligdager mv.), der tillatelse etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5, § 5a, § 5b eller § 6, jf. § 7, setter vilkår om at kjøring ikke kan skje,
e)kjøring i løype til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (helgedager, helligdager mv.) der kjøring etter kommunal forskrift etter motorferdselloven § 4a er forbudt,
f)kjøring i strid med regler i kommunale forskrifter etter forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark § 4a som angir hvordan man skal kjøre i områder hvor rasting er tillatt.
§ 3.(satser for overtredelsesgebyr)

Gebyr for overtredelse av § 2 bokstav a og b er kr 500,–. For øvrige overtredelser er gebyret kr 3000,–.

Det ilegges ett gebyr for hver overtredelse.

§ 4.(betaling)

Overtredelsesgebyret forfaller til betaling 2 måneder fra vedtak er fattet. Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Dersom fører går til søksmål mot staten for å prøve vedtakets gyldighet, suspenderes tvangskraften.

Er gebyr ikke betalt innen 2 måneder etter ileggelsen, forhøyes gebyret med femti prosent.

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes 2 år etter at overtredelsen er opphørt. Fristen avbrytes ved at Statens naturoppsyn gir forhåndsvarsel eller fatter vedtak om overtredelsesgebyr.

§ 5.(saksbehandling)

Ileggelse av overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak, forvaltningslovens regler gjelder. Vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Klagefristen er 3 uker.

Gebyr kan ilegges på stedet på fastsatt gebyrblankett.

§ 6.(varsling av verge)

Er fører av snøscooteren mellom 16 og 18 år, varsles dennes verge om at gebyr er ilagt.

§ 7.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. desember 2016.