Forskrift om forsøk med arbeidsutprøving hos egen arbeidsgiver etter utløpet av sykepengeperioden

DatoFOR-2016-11-14-1326
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse15.11.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-76-§12, LOV-1997-02-28-19-§25-13
Kunngjort18.11.2016   kl. 14.50
Rettet21.11.2016 (romertall II erstattet med § 10)
KorttittelForskrift om forsøk med arbeidsutprøving etter sykepengeperiode

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 14. november 2016 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 12 og lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 25-13.
Rettelser: 21.11.2016 (romertall II erstattet med § 10).

§ 1.Formål

Formålet med ordningen «Arbeidsutprøving hos egen arbeidsgiver for mottakere av arbeidsavklaringspenger» er at arbeidstaker og arbeidsgiver sammen skal finne fram til arbeidsoppgaver som arbeidstaker kan utføre til tross for sine helseproblemer. Ordningen skal også bidra til at arbeidstaker og arbeidsgiver i fellesskap får avklart hvilke tilretteleggingstiltak som kan være aktuelle, samt avklare på et så tidlig tidspunkt som mulig om arbeidstakeren kan komme tilbake til egen arbeidsgiver eller om det er behov for arbeidsrettede tiltak med sikte på nytt arbeid.

§ 2.Virkeområde

NAV-kontorene i Kongsberg, Ringerike, Bærum, Skedsmo, Asker, Sarpsborg, Fredrikstad, Ålesund, Molde og Kristiansund deltar i forsøket.

§ 3.Hvem som kan delta i forsøket

Deltakerne i forsøket må være arbeidstakere som mottar fulle arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-18 første ledd. Deltakerne må bo innen det eller de selekterte geografiske områdene og må trekkes ut til å delta i forsøket.

§ 4.Oppfølging

Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for nødvendig oppfølging av deltakerne og arbeidsgiverne.

§ 5.Varighet

Varigheten av arbeidsutprøvingen skal tilpasses deltakerens individuelle behov. Utprøvingen kan ikke gjennomføres i en periode som overstiger åtte uker.

§ 6.Ytelse til deltaker

Deltakerne skal ikke motta lønn fra arbeidsgiver. Målet med ordningen er å prøve ut arbeidstakeren i reelle arbeidsoppgaver, uten at det må stilles produktivitetskrav. Utbetaling av stønad etter folketrygdloven kapittel 11 skal ikke reduseres i utprøvingsperioden.

§ 7.Yrkesskadedekning

Tiltaksdeltakere vil være omfattet av arbeidsgivers plikt til å tegne yrkesskadeforsikring, og er yrkesskadedekket etter folketrygdloven § 13-11.

§ 8.Avgjørelsesmyndighet mv.

Hvem som tas inn i forsøket, avgjøres av Arbeids- og velferdsetaten på det nivået Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

§ 9.Forsøksperiode

Forsøksperioden varer fra 15. november 2016 til 31. desember 2017.

§ 10.Forskriften trer i kraft 15. november 2016.