Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Longyearbyen lokalstyre, Svalbard

DatoFOR-2016-11-15-1341
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2009-07-28-1031
Gjelder forLongyearbyen, Svalbard
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42, FOR-2009-12-30-1846
Kunngjort22.11.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om havner og farvann for Longyearbyen lokalstyre

Hjemmel: Fastsatt av Longyearbyen lokalstyre 15. november 2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og 42 første ledd og forskrift 30. desember 2009 nr. 1846 om havner og farvann på Svalbard.

§ 1.Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Longyearbyen lokalstyres sjøareal. I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 andre ledd vedlegg 1.

§ 3.Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Longyearbyen lokalstyre kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

§ 4.Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Longyearbyen lokalstyre kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Longyearbyen lokalstyre kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Longyearbyen lokalstyre kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5.Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til Longyearbyen lokalstyre om skaden.

§ 6.Krav om tillatelse for å dykke
§ 7.Luftfartøy
§ 8.Krav ved passering
§ 9.Forbud mot snøtømming
§ 10.Andre reguleringer
§ 11.Unntak i særlige tilfeller

Longyearbyen lokalstyre kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

§ 12.Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. juli 2009 nr. 1031 om bruk av og orden i havner, Longyearbyen, Svalbard.