Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

DatoFOR-2016-11-17-1337
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-06-1355
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§4-3
Kunngjort18.11.2016   kl. 14.50
KorttittelEndr. i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 17. november 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-3 femte ledd.

I

I forskrift 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning gjøres følgende endringer: 

§ 7-3 tiende strekpunkt skal lyde:

-arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, jf. kapittel 23A, 

Nåværende tiende strekpunkt blir ellevte strekpunkt osv. 

§ 8-2 fjortende strekpunkt skal lyde:

-arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, jf. kapittel 23A, 

Nåværende fjortende strekpunkt blir femtende strekpunkt osv. 

§ 9-2 nytt tiende strekpunkt skal lyde:

-arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold, jf. kapittel 23A. 

§ 10-1 ny bokstav n skal lyde:

n)Arbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at arbeidstakerne beskyttes mot vold og trussel om vold så langt det er mulig.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.