Forskrift om endring i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

DatoFOR-2016-11-17-1338
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-06-1356
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§4-3, LOV-2005-06-17-62-§4-4
Kunngjort18.11.2016   kl. 14.50
KorttittelEndr. i arbeidsplassforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 17. november 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-3 femte ledd og § 4-4 femte ledd.

I

I forskrift 6. desember 2011 nr. 1356 om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) gjøres følgende endring:  

§ 2-1 nytt sjette ledd skal lyde:

Ved utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler skal det tas særlig hensyn til fare for vold og trussel om vold.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2017.