Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk

DatoFOR-2016-11-18-1401
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-23-1502
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§5a, FOR-1999-05-07-435
Kunngjort29.11.2016   kl. 14.05
KorttittelEndr. i forskrift om kvoteordningen for melk

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. november 2016 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og delegeringsvedtak 7. mai 1999 nr. 435.

I

I forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk gjøres følgende endring: 

§ 4 annet ledd første punktum skal lyde:

Foretakets disponible kvote i et enkelt kvoteår utgjøre grunnkvote multiplisert med forholdstall for disponibel kvote på 0,98 for kumelkkvote og 0,96 for geitemelkkvote.

II

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2017.