Forskrift om endring i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester

DatoFOR-2016-11-21-1358
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2013-07-01-821
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-04-12-13-§3
Kunngjort24.11.2016   kl. 14.50
KorttittelEndr. i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21. november 2016 med hjemmel i lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) § 3 tredje ledd.

I

I forskrift 1. juli 2013 nr. 821 om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester gjøres følgende endringer: 

§ 3 første ledd skal lyde:

Søknadsgebyr:

a)Kr 10 620 for søknad om ny akkreditering.
b)Kr 3 190 for søknad om utvidelse av tidligere gitt akkreditering. 

§ 3 tredje ledd første punktum skal lyde:

Årsgebyr for laboratorier er kr 3 190 pr. område. 

§ 4 første ledd skal lyde:

Søknadsgebyr:

a)Kr 10 620 for søknad om ny akkreditering.
b)Kr 3 190 for søknad om utvidelse av tidligere gitt akkreditering. 

§ 4 fjerde ledd første punktum skal lyde:

Minimum årsgebyr er kr 10 620. 

§ 4 femte ledd første punktum skal lyde:

Årsgebyr for sertifiseringsorgan for produktsertifisering er kr 10 620. 

§ 5 første ledd annet punktum skal lyde:

Årsgebyret er kr 3 190 for hvert ekspertiseområde laboratoriet har godkjennelse for, inndelt i henhold til vedlegg i søknadsskjema. 

§ 10 første ledd første punktum skal lyde:

For Norsk akkrediterings saksbehandlere og bedømmere er det en fast pris på kr 1 465 pr. time.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.