Forskrift til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften)

DatoFOR-2016-11-23-1360
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endretFOR-2017-02-06-148
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-05-27-14-§2-8, LOV-2016-05-27-14-§2-13, LOV-2016-05-27-14-§5-5, LOV-2016-05-27-14-§6-4, LOV-2016-05-27-14-§7-3, LOV-2016-05-27-14-§7-6, LOV-2016-05-27-14-§7-13, LOV-2016-05-27-14-§8-15, LOV-2016-05-27-14-§9-4, LOV-2016-05-27-14-§9-5, LOV-2016-05-27-14-§9-6, LOV-2016-05-27-14-§10-14, LOV-2016-05-27-14-§11-2, LOV-2016-05-27-14-§12-4, LOV-2016-05-27-14-§14-1, LOV-2016-05-27-14-§16-2, FOR-2016-09-16-1067
Kunngjort24.11.2016   kl. 14.50
Rettet20.03.2017 (struktur)
KorttittelSkatteforvaltningsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 23. november 2016 med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) § 2-8, § 2-13, § 5-5, § 6-4, § 7-3, § 7-6, § 7-13, § 8-15, § 9-4, § 9-5, § 9-6, § 10-14, § 11-2, § 12-4, § 14-1 og § 16-2, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2016 nr. 1797, 20 jan 2017 nr. 48, 24 jan 2017 nr. 66, 6 feb 2017 nr. 148.
Rettelser: 15.02.2017 (§ 7-2-1), 20.03.2017 (struktur).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Virkeområde

Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling og gjennomføring mv. av skatteforvaltningsloven.

Kapittel 2. Skattemyndigheter

§ 2-8. Oppnevning av nemndsmedlemmer, sammensetning av nemndene og organisering av nemndenes arbeid

A. Funksjonstid og fritak fra verv

§ 2-8-1.Funksjonstid

Medlemmer og varamedlemmer i Skatteklagenemnda, Skatteklagenemnda for Svalbard og Klagenemnda for petroleumsskatt oppnevnes for fire år. De skal gjøre tjeneste til ny oppnevning har funnet sted, selv om funksjonstiden utløper.

§ 2-8-2.Fritak fra vervet som nemndsmedlem
(1) Departementet kan frita oppnevnt medlem eller varamedlem av Skatteklagenemnda og Klagenemnda for petroleumsskatt fra vervet. Longyearbyen lokalstyre kan frita oppnevnt medlem eller varamedlem av Skatteklagenemnda for Svalbard.
(2) Fritak etter første ledd kan gjelde for resten av funksjonstiden eller for en viss tid.

B. Skatteklagenemnda

§ 2-8-3.Oppnevning av medlemmer

Nemnda skal ha en leder og en nestleder. Departementet fastsetter hvor mange øvrige medlemmer og varamedlemmer som skal oppnevnes til nemnda.

§ 2-8-4.Krav til nemndsmedlemmenes utdanning og yrkeserfaring
(1) Nemndas medlemmer og varemedlemmer skal ha utdanning og yrkeserfaring som
a)jurist (cand.jur. eller mastergrad i rettsvitenskap)
b)økonom (mastergrad) eller
c)revisor (statsautorisert eller registrert).
(2) Nemndas leder og nestleder skal oppfylle kravene for å være tingrettsdommer i domstolloven § 54.
§ 2-8-5.Organisering
(1) Nemndas leder organiserer nemnda i avdelinger. Det skal være flere avdelinger med tre medlemmer (alminnelig avdeling) og minst én avdeling med fem medlemmer (stor avdeling).
(2) Nemndas leder og nestleder skal delta i stor avdeling. De øvrige nemndsmedlemmene skal delta i stor avdeling og alminnelig avdeling.
(3) Nemndas leder fordeler saker mellom avdelingene. Alle saker skal behandles i alminnelig avdeling. Dersom alminnelig avdeling ikke avgjør saken ved enighet, eller dersom minst ett av medlemmene krever det, skal saken gå videre til behandling i stor avdeling. Nemndas leder kan beslutte at saker skal gå direkte til behandling i stor avdeling.
§ 2-8-6.Ledelse av stor avdeling
(1) Stor avdeling ledes av nemndas leder eller nestleder.
(2) Nemndas leder og nestleder avgjør om den skattepliktige skal ha adgang til å møte i stor avdeling. Avgjørelsen kan ikke påklages.
§ 2-8-7.Skriftlig eller muntlig behandlingsform

Alminnelig avdeling avgjør saker etter skriftlig behandling. Stor avdeling avgjør saker i møte.

§ 2-8-8.Skriftlig behandling

Når nemnda behandler saker skriftlig, skal nemndas medlemmer gi skriftlig uttrykk for voteringen. Medlemmer som er enige i innstillingen, kan vise til denne. De øvrige skal grunngi voteringen.

§ 2-8-9.Muntlig behandling
(1) Når nemnda behandler saker i møte, skal det føres møteprotokoll. Protokollen skal vise voteringen. De medlemmer som er enige i innstillingen, kan vise til denne. De øvrige skal grunngi voteringen i protokollen.
(2) Sekretariatet skal møte når nemnda avgjør saker i møte.
§ 2-8-10.Avgjørelser i nemnda
(1) Alminnelig avdeling er beslutningsdyktig når alle tre medlemmer deltar i voteringen. Alminnelig avdeling treffer avgjørelser ved enighet.
(2) Stor avdeling er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer inkludert nemndas leder eller nestleder er til stede. Avgjørelser i stor avdeling treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder eller nestleder dobbeltstemme.

C. Klagenemnda for petroleumsskatt

§ 2-8-11.Oppnevning av medlemmer

Nemnda skal ha inntil syv medlemmer, inkludert leder og nestleder.

§ 2-8-12.Krav til utdanning og yrkeserfaring

Nemndas leder og nestleder skal oppfylle kravene for å være tingrettsdommer i domstolloven § 54.

§ 2-8-13.Organisering

Nemnda kan beslutte å dele seg i to avdelinger, hver på tre medlemmer. Nemndas leder og nestleder skal etter slik beslutning lede hver sin avdeling. Nemnda beslutter hvilke saker som skal bli avgjort i avdelingene.

§ 2-8-14.Avgjørelser i nemnda
(1) En avdeling er beslutningsdyktig når alle tre medlemmer deltar. Avgjørelsen treffes ved enighet.
(2) Når en sak avgjøres av samlet nemnd, skal minst fem medlemmer delta i avgjørelsen. En av disse skal være nemndas leder eller nestleder. Avgjørelser i samlet nemnd treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder eller nestleder dobbeltstemme.
(3) Oljeskattekontoret skal møte når nemnda avgjør saker i møte.

D. Skatteklagenemnda for Svalbard

§ 2-8-15.Oppnevning av medlemmer og valg av leder

Nemnda skal ha tre medlemmer og varamedlemmer. Leder velges av nemnda.

§ 2-8-16.Krav til nemndsmedlemmenes utdanning og yrkeserfaring

To tredjedeler av nemndsmedlemmene skal ha utdanning og yrkeserfaring innen regnskap, økonomi eller jus.

§ 2-8-17.Avgjørelser i nemnda

Nemnda treffer avgjørelse skriftlig eller i fulltallig møte.

§ 2-13. Myndighet til andre organer

§ 2-13-1.Fylkesmannens myndighet i saker om særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83
(1) Når den skattepliktige i skattemeldingen har fastsatt særfradrag etter skatteloven § 6-82 og § 6-83, kan skattekontoret be fylkesmannen avgjøre
a)om en behandling mv. er foretatt utenfor det offentlige helsevesen
b)om det offentlige har tilsvarende tilbud som det oppsøkte
c)om behandlingen mv. kan anses faglig forsvarlig.
(2) Dersom fylkesmannen ikke tidligere har vurdert om behandlingen mv. oppfyller vilkårene for særfradrag etter skatteloven § 6-83 annet ledd, avgjør fylkesmannen, etter krav fra den skattepliktige, om vilkårene er oppfylt i forbindelse med endrings- og klagesaker.
(3) Klage over fylkesmannens vedtak skal sendes fylkesmannen.
(4) Klageinstans ved klage over fylkesmannens vedtak er Helsedirektoratet.
§ 2-13-2.Arbeids- og velferdsetatens myndighet til å fastsette trygdeavgift
(1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter grunnlaget for og beregner trygdeavgift for
a)medlemmer i folketrygden som ikke er skattepliktige til Norge ved arbeid eller opphold i Norge, på norsk kontinentalsokkel og norskregistrerte skip. Dette gjelder både når inntekten ikke er skattepliktig etter norsk intern rett, og når norsk beskatningsrett er begrenset i skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst. Dette omfatter følgende medlemmer i folketrygden
1.gjesteforelesere, forskere, lærere og studenter i Norge
2.personer ansatt ved internasjonale organisasjoner eller skoler i Norge
3.personer ansatt ved utenlandske ambassader i Norge
4.personer som utøver næringsvirksomhet i Norge
5.arbeidstakere som ikke oppholder seg mer enn 183 dager i Norge og som er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftssted i Norge.
b)personer som ikke er skattepliktige som bosatt i Norge etter skatteloven § 2-1, og som enten er medlem av folketrygden eller er pensjonister bosatt i annet EØS-land hvor Norge er kompetent stat for fastsetting av trygdeavgift etter EØS-retten. Arbeids- og velferdsetaten fastsetter trygdeavgift fra og med det tidspunkt skatteplikten som bosatt etter skatteloven opphører.
c)personer som er frivillige medlemmer av norsk folketrygd og som arbeider i Malaysia eller i internasjonale organisasjoner, uavhengig av om de er skattepliktig som bosatt i Norge.
(2) Ved frivillig medlemskap i folketrygden fastsetter skattemyndighetene trygdeavgift etter ordinære satser. Har et medlemskap en sats som overstiger de ordinære satsene for trygdeavgift, fastsetter Arbeids- og velferdsetaten differansen mellom den frivillige og den ordinære satsen.
(3) Klage over vedtak etter første og annet ledd behandles etter reglene i folketrygdloven § 21-12.
§ 2-13-3.Garantikassen for fiskeres myndighet i saker om refusjon etter særavgiftsforskriften kapittel 4-2
(1) Garantikassen for fiskere fatter vedtak om refusjon etter særavgiftsforskriften kapittel 4-2.
(2) Klage over Garantikassens vedtak skal sendes Garantikassen.
(3) Klageinstans ved klage over Garantikassens vedtak er Skattedirektoratet.
§ 2-13-4.Statens vegvesens myndighet i saker om motorkjøretøyavgifter
(1) Regionvegkontoret kan
a)fatte vedtak om avgiftsklassifisering av motorkjøretøy i henhold til engangsavgiftsforskriften § 2-1 til § 2-6
b)frita fra omregistreringsavgift etter omregistreringsavgiftsforskriften § 6 nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 og 11.
(2) Klage over regionvegkontorets vedtak etter første ledd bokstav a skal sendes regionvegkontoret.
(3) Klageinstans ved klage over regionvegkontorets vedtak etter første ledd bokstav a er Skattedirektoratet.
0Endret ved forskrift 6 feb 2017 nr. 148.
§ 2-13-5.Tollregionens myndighet i saker om merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved innførsel
(1) Tollregionen kan, for skattepliktige som skal levere skattemelding etter skatteforvaltningsloven § 8-3 tredje ledd eller § 8-4 femte ledd, endre den skattepliktiges fastsetting av merverdiavgift og særavgifter som oppstår ved innførsel, når denne er uriktig. Tilsvarende gjelder dersom det ikke foreligger en skattefastsetting.
(2) Skattedirektoratet bestemmer hvilken myndighet tollregionen skal ha når skattepliktige som nevnt i første ledd leverer endringsmelding etter skatteforvaltningsloven § 9-4 med endring av opplysninger i tidligere levert skattemelding.
(3) Klage over tollregionens vedtak om fastsetting av merverdiavgift og særavgifter skal sendes skattekontoret.
(4) Klageinstans ved klage over tollregionens vedtak om fastsetting av merverdiavgift og særavgifter er henholdsvis Skatteklagenemnda og Skattedirektoratet.
(5) Ved søksmål til prøving av avgjørelser truffet etter første og annet ledd utøves statens partsstilling av skattekontoret.
(6) Tollregionen kan kreve sikkerhetsstillelse etter merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd.

Kapittel 5. Alminnelige saksbehandlingsregler

§ 5-5. Fristberegning mv.

§ 5-5-1.Angivelse av utløpsdato for frist og fristavbrudd
(1) Skattemyndighetene kan angi utløpsdatoen for fristen i underretningen. Fristen må ikke være kortere enn ellers bestemt.
(2) Ved meddelelser til skattemyndighetene på papir, avbrytes frister etter skatteforvaltningsloven eller denne forskrift ved at klage mv. er avgitt til tilbyder av posttjenester.

Kapittel 6. Bindende forhåndsuttalelser

§ 6-1. Bindende forhåndsuttalelser

A. Bindende forhåndsuttalelser etter skatteforvaltningsloven § 6-1 første ledd

§ 6-1-1.Hvem som avgir bindende forhåndsuttalelse
(1) Oljeskattekontoret avgir bindende forhåndsuttalelser om skatt på inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum i område som nevnt i petroleumsskatteloven § 1.
(2) Skattekontoret avgir bindende forhåndsuttalelser om særavgifter, motorkjøretøyavgifter og merverdiavgiftskompensasjon.
(3) For øvrige skattearter avgir skattekontoret og Skattedirektoratet bindende forhåndsuttalelser. Skattedirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser om hvilke anmodninger om bindende forhåndsuttalelse som skal behandles av skattekontorene, om saksbehandlingen og om organiseringen av ordningen mv. Skattedirektoratet skal normalt behandle anmodninger som gjelder kompliserte spørsmål og spørsmål av allmenn interesse eller prinsipiell betydning.
§ 6-1-2.Hvem som kan fremsette anmodning om bindende forhåndsuttalelse
(1) Enhver skattepliktig og bruker som har rett til fritak fra særavgift kan fremsette anmodning om bindende forhåndsuttalelse. Anmodningen kan være felles for flere saksforhold og flere skattepliktige (fellesanmodning).
(2) Selskap som nevnt i skatteloven § 10-40 kan fremsette anmodning som gjelder fastsetting av formue eller inntekt for deltakerne fra selskapet. Boligselskap som nevnt i skatteloven § 7-3 og sameie etter eierseksjonsloven kan fremsette anmodning som gjelder tilsvarende fastsetting for andelseierne i boligselskapet og sameierne i seksjonerte bygg.
§ 6-1-3.Hvor anmodningen skal sendes
(1) Anmodning om bindende forhåndsuttalelse om skatt på inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum i område som nevnt i petroleumsskatteloven § 1 skal sendes Oljeskattekontoret.
(2) Andre anmodninger skal sendes skattekontoret. Fellesanmodninger, jf. § 6-1-2 første ledd, som omfatter skattepliktige som hører til forskjellige skattekontor, skal sendes Skattedirektoratet.
§ 6-1-4.Anmodningens innhold mv.
(1) Anmodningen skal være skriftlig, og den skal fremmes atskilt fra andre henvendelser.
(2) Anmodningen skal inneholde navn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer for den eller de som saken gjelder. Dette gjelder ikke selskaps- eller sameieforhold som nevnt i § 6-1-2 annet ledd, dersom antallet deltakere, andelseiere eller sameiere overstiger fem.
(3) Anmodningen kan bare gjelde den skattepliktiges egne skatteforhold.
(4) Anmodningen må angå norske skatteforhold. Anmodningen kan ikke angå forhold som skal avgjøres etter skatteloven § 2-1, § 2-3, § 2-34, § 2-37 og § 2-38 første ledd, samt hvorvidt et selskap skal anses hjemmehørende i riket etter skatteloven § 2-2 første ledd. Anmodningen kan angå skatteforhold med tilknytning til Svalbard, unntatt forhold som skal avgjøres etter svalbardskatteloven kapittel 2. Anmodningen kan ikke angå forhold som skal avgjøres etter skatteavtale som Norge har inngått med en fremmed stat.
(5) Bare fremtidige rettsspørsmål som følge av en konkret planlagt disposisjon før den igangsettes, kan tas opp i anmodningen. Det skal redegjøres for spørsmålets betydning for den som vil kunne påberope seg forhåndsuttalelsen som bindende. Spørsmål om bevisvurdering, verdsetting eller andre skjønnsmessige vurderinger utenom selve rettsanvendelsen, kan ikke tas opp.
(6) Den planlagte, fremtidige disposisjonen skal skisseres, med angivelse av sannsynlig tidspunkt for gjennomføring. Det skal gjøres nøyaktig og tilstrekkelig rede for foreliggende og forutsatt fremtidig faktum som kan ha betydning for forhåndsuttalelsen. Det bør videre redegjøres for de rettsspørsmål anmodningen reiser, herunder hvilken konklusjon som den skattepliktige anser som riktig.
(7) Er forholdet til utenlandske rettsregler av betydning, bør anmodningen også redegjøre for disse regler.
(8) Anmodningen skal inneholde opplysninger om tilknyttede personer til partene som disposisjonen gjelder og hvor disse er bosatt. Som tilknyttet person regnes
a)selskap eller innretning som den skattepliktige, direkte eller indirekte, eier med minst 25 prosent av aksjekapitalen eller har en tilsvarende andel av stemmerettighetene i
b)personer eller selskap eller innretning som, direkte eller indirekte, eier den skattepliktige med minst 25 prosent av aksjekapitalen eller har en tilsvarende andel av stemmerettighetene i den skattepliktige og
c)selskap eller innretning som tilknyttede personer etter bokstav b eier med minst 25 prosent av aksjekapitalen eller har en tilsvarende andel av stemmerettighetene i.

Anmodningen skal også inneholde opplysninger om den skattepliktiges direkte morselskap og hvor dette selskapet er bosatt, samt opplysninger om det ultimate morselskapet og hvor dette er bosatt.

(9) Gebyr etter § 6-3-1 betales samtidig med at anmodningen sendes, og anmodningen skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for beregningen av gebyret.
§ 6-1-5.Avvisning
(1) Anmodning om bindende forhåndsuttalelse skal avvises dersom reglene om anmodningens fremsettelse eller innhold ikke er fulgt, og feilen ikke kan anses rettet innen den frist som er fastsatt etter skatteforvaltningsloven § 5-1 fjerde ledd. Anmodningen skal også avvises dersom gebyr ikke gjøres opp i henhold til § 6-3-1 og § 6-3-2.
(2) Anmodning om bindende forhåndsuttalelse skal avvises dersom den rettslige avklaring som en slik uttalelse kunne gi, antas verken å være vesentlig for den som har fremsatt anmodningen, eller å ha allmenn interesse.
(3) Avvisning kan skje dersom den planlagte og skisserte disposisjon antas å ha liten egenverdi i forhold til de skattespørsmål som anmodningen involverer. Avvisning kan også skje dersom behandlingen av saken antas å ville bli uforholdsmessig ressurskrevende sett i forhold til den betydning en eventuell uttalelse har for den som har fremsatt anmodningen. Dette gjelder særlig dersom behandlingen ville forsinke andre og antatt viktigere saker om bindende forhåndsuttalelse. Avvisning kan videre skje hvis anmodningen er fremsatt så nær opp til det planlagte beslutningstidspunktet for den aktuelle disposisjon, at det ikke er realistisk å forvente ferdigbehandling av saken innen dette tidspunktet.
(4) Avvisning kan også skje dersom andre tungtveiende grunner taler for det.
(5) Avvisning skjer ved at avsenderen snarest mulig blir skriftlig underrettet om at bindende forhåndsuttalelse ikke vil bli gitt. Avvisningen skal begrunnes kort.
§ 6-1-6.Saksbehandlingstid og avgivelse av bindende forhåndsuttalelse
(1) Skattekontorets og Oljeskattekontorets forhåndsuttalelser bør normalt avgis senest fire uker fra fullstendig anmodning er mottatt. Skattedirektoratets forhåndsuttalelser bør normalt avgis senest tre måneder fra fullstendig anmodning er mottatt.
(2) Fullstendig anmodning anses innkommet når anmodningen er journalført, saken er fullstendig opplyst fra den skattepliktiges side og gebyr er registrert innkommet på gebyrkontoen.
(3) Bindende forhåndsuttalelse gis i avsluttende brev til den som har fremsatt anmodningen. Uttalelsen skal identifisere den eller de berørte skattepliktige og beskrive den disposisjon uttalelsen gjelder med utgangspunkt i anmodningen, jf. § 6-1-4 sjette ledd. I uttalelsen kan det siteres fra sakens dokumenter, men ikke henvises til dokumentinnhold som ikke gjengis.
(4) Når uttalelse er gitt av Oljeskattekontoret og Skattedirektoratet, skal kopi sendes Finansdepartementet og det skattekontoret som forhåndsuttalelsen antas å kunne bli påberopt overfor.
§ 6-1-7.Retting av åpenbare feil

Den myndighet som har avgitt en bindende forhåndsuttalelse kan rette rene skrivefeil og andre åpenbare feil i uttalelsen.

§ 6-1-8.Publisering
(1) Oljeskattekontoret avgjør om og på hvilken måte bindende forhåndsuttalelser om skatt på inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum i område som nevnt i petroleumsskatteloven § 1 skal publiseres.
(2) Skattedirektoratet sørger for hensiktsmessig publisering av egne forhåndsuttalelser. Publisering kan unnlates dersom en uttalelse antas å ha liten allmenn interesse eller dersom saksforholdet er særlig komplisert i forhold til det rettsspørsmål som er avgjort i uttalelsen. I sistnevnte tilfelle kan Skattedirektoratet velge å publisere et sammendrag i stedet.
(3) Skattedirektoratet kan også publisere forhåndsuttalelser avgitt av skattekontorene.
(4) Ved publisering skal forhåndsuttalelsene anonymiseres slik at taushetsplikten ikke brytes.
§ 6-1-9.Virkningen av en bindende forhåndsuttalelse
(1) Forhåndsuttalelsen er bare bindende dersom fastsetting i tråd med uttalelsen skjer i den skattemeldingen som omfatter den aktuelle disposisjon. Det må sannsynliggjøres at disposisjonen er identisk med den disposisjon forhåndsuttalelsen gjelder. Forhåndsuttalelsens bindende virkning inntrer bare dersom slik identitet kan konstateres. Beløpsmessige eller andre kvantitative forskjeller uten betydning for det avgjorte rettsspørsmål, ses det bort fra.
(2) En avgitt forhåndsuttalelse har bare bindende virkning under forutsetning av at rettstilstanden ikke er endret ved lov eller forskrift som vil omfatte den aktuelle disposisjonen. Endelig avgitt forhåndsuttalelse er bindende for alle instanser. Dette gjelder likevel ikke dersom den berettigede erklærer at forhåndsuttalelsen ikke ønskes lagt til grunn. En slik erklæring kan ikke trekkes tilbake. Dersom den bindende virkningen av forhåndsuttalelsen påberopes for første gang etter den angitte frist i første ledd, kan vedkommende instans beslutte å legge uttalelsen til grunn dersom parten påviser særlig unnskyldelig grunn for at uttalelsen ikke ble påberopt tidligere.
(3) Den bindende virkningen av forhåndsuttalelsen inntrer bare for disposisjoner som er besluttet og iverksatt innen tre år etter utgangen av det året uttalelsen ble avgitt. Den bindende virkning av en forhåndsuttalelse opphører fem år etter utgangen av det året som uttalelsen ble avgitt.

B. Bindende forhåndsuttalelser etter skatteforvaltningsloven § 6-1 annet ledd

§ 6-1-10.Hvem som kan fremsette anmodning om bindende forhåndsuttalelse

Skattepliktige som driver utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum i område som nevnt i petroleumsskatteloven § 1, kan fremsette anmodning om bindende forhåndsuttalelse om hva som skal medregnes som skattepliktig inntekt etter petroleumsskatteloven § 5 første ledd ved realisasjon av naturgass.

§ 6-1-11.Hvor anmodningen skal sendes

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse skal sendes Oljeskattekontoret.

§ 6-1-12.Anmodningens innhold
(1) Anmodningen skal være skriftlig, og den skal fremmes atskilt fra andre henvendelser.
(2) Anmodningen skal inneholde navn, adresse og organisasjonsnummer for den eller de som saken gjelder.
(3) Anmodningen må gjelde en konkret, forestående disposisjon om realisasjon av gass. Utkast til avtale eller endelig avtale om realisasjon av naturgass skal sendes inn sammen med anmodningen.
(4) Anmodningen skal inneholde opplysninger om tilknyttede personer til partene som disposisjonen gjelder og hvor disse er bosatt. Som tilknyttet person regnes
a)selskap eller innretning som den skattepliktige, direkte eller indirekte, eier med minst 25 prosent av aksjekapitalen eller har en tilsvarende andel av stemmerettighetene i
b)personer eller selskap eller innretning som, direkte eller indirekte, eier den skattepliktige med minst 25 prosent av aksjekapitalen eller har en tilsvarende andel av stemmerettighetene i den skattepliktige og
c)selskap eller innretning som tilknyttede personer etter bokstav b eier med minst 25 prosent av aksjekapitalen eller har en tilsvarende andel av stemmerettighetene i.

Anmodningen skal også inneholde opplysninger om den skattepliktiges direkte morselskap og hvor dette selskapet er bosatt, samt opplysninger om det ultimate morselskapet og hvor dette er bosatt.

(5) Anmodningen må inneholde opplysninger og dokumentasjon som godtgjør at prisen som ønskes lagt til grunn er markedsmessig. Det må redegjøres for alle forhold som kan påvirke prisen. Dette kan være leveringssted og leveringstidspunkt, risiko- og funksjonsdeling, fordeling av kostnader og rabatter osv. Relevant dokumentasjon kan være sammenlignbare priser i det uavhengige markedet, videresalgspris til tredjepart, faktisk noterte priser osv.
(6) Oljeskattekontoret kan be om ytterligere opplysninger hvis det er behov for det.
§ 6-1-13.Avvisning

Oljeskattekontoret står fritt til å avvise en anmodning. Når det er klart at Oljeskattekontoret ikke vil avgi uttalelse skal avsenderen snarest mulig bli skriftlig underrettet om dette. Avvisningen skal begrunnes kort.

§ 6-1-14.Avgivelse av bindende forhåndsuttalelse
(1) Oljeskattekontoret skal behandle anmodningen uten ugrunnet opphold etter at fullstendig anmodning foreligger.
(2) Oljeskattekontoret kan
a)godkjenne prisen selskapet har anmodet om å få lagt til grunn basert på den foreliggende søknad og øvrig faktum
b)be om en justering av avtalevilkårene eller
c)foreslå en justert pris eller sette vilkår for skatteformål.
(3) Oljeskattekontoret fastsetter bindingsperioden for forhåndsuttalelsen etter en konkret vurdering.
(4) Bindende forhåndsuttalelse gis i avsluttende brev til den som har fremsatt anmodningen. Dersom uttalelsen aksepteres av den som har fremsatt anmodningen, foreligger det en bindende forhåndsuttalelse.

§ 6-2. Klage og domstolsprøving

§ 6-2-1.Klage over bindende forhåndsuttalelse etter skatteforvaltningsloven § 6-1 første ledd
(1) Reglene om krav til anmodningens innhold i § 6-1-4 gjelder tilsvarende for klage over en bindende forhåndsuttalelse.
(2) Reglene om avgivelse av bindende forhåndsuttalelse i § 6-1-6 annet og tredje ledd og retting av åpenbare feil i § 6-1-7 gjelder så langt de passer for klageinstansen. Klageinstansens forhåndsuttalelser bør normalt avgis senest tre måneder fra fullstendig klage er mottatt.
(3) Reglene om virkningen av en bindende forhåndsuttalelse i § 6-1-9 gjelder tilsvarende for avgjørelsen i klagesaken.
(4) Det skal ikke betales gebyr ved klage over bindende forhåndsuttalelse.
(5) Oljeskattekontoret skal sende kopi av Klagenemnda for petroleumsskatt sin uttalelse til Finansdepartementet. Når Skatteklagenemndas uttalelse gjelder en klage over en bindende forhåndsuttalelse avgitt av Skattedirektoratet, skal Skatteklagenemndas sekretariat sende kopi av uttalelsen til Finansdepartementet, Skattedirektoratet og det skattekontoret som forhåndsuttalelsen antas å kunne bli påberopt overfor.
(6) Det saksforberedende organ skal sørge for publisering av nemndas uttalelse i samsvar med § 6-1-8.

§ 6-3. Gebyr

§ 6-3-1.Gebyrets størrelse mv.
(1) Det skal betales gebyr etter skatteforvaltningsloven § 6-3 for hver anmodning om bindende forhåndsuttalelse.
(2) En fellesanmodning som angår flere skisserte, fremtidige enkeltdisposisjoner, regnes som like mange gebyrpliktige anmodninger, med mindre disposisjonene har så sterk indre saklig og tidsmessig sammenheng at de anses som en samlet hoveddisposisjon. En fellesanmodning som angår flere skattepliktige, regnes også som like mange gebyrpliktige anmodninger, med mindre fellesanmodningen fremsettes av et selskap eller sameie som nevnt i § 6-1-2 annet ledd. Det regnes ikke som flere gebyrpliktige anmodninger, at den skisserte, fremtidige disposisjonen angår flere skattearter, flere skattleggingsperioder eller flere rettsspørsmål med skattemessige konsekvenser.
(3) Gebyr for en bindende forhåndsuttalelse fra Oljeskattekontoret er 25 rettsgebyr. For øvrig utgjør gebyret
a)et halvt rettsgebyr for anmodning som gjelder lønnstakere, pensjonister og deres bo
b)to rettsgebyr for anmodning som gjelder andre fysiske personer enn nevnt i bokstav a, deres bo og enkeltpersonforetak, samt ikke regnskapspliktig juridisk person
c)åtte rettsgebyr for anmodning som gjelder andre, forutsatt at de regnes som små foretak etter grensene i regnskapsloven § 1-6. Dersom det samlede gebyr på grunn av antall deltakere i selskap eller sameie som nevnt i § 6-1-2 annet ledd og skattepliktige etter merverdiavgiftsloven § 2-2 annet og tredje ledd blir lavere ved anvendelse av dette ledds bokstav b, anvendes slik beregning
d)15 rettsgebyr for anmodning som gjelder andre. Dette ledds bokstav c siste punktum gjelder tilsvarende.
(4) Gebyr for en anmodning bortfaller når anmodningen avvises etter § 6-1-5. Gebyret bortfaller også dersom en anmodning trekkes innen 14 dager etter at det er sendt brev om forventet saksbehandlingstid, jf. skatteforvaltningsloven § 5-2. Dersom en anmodning trekkes tilbake senere enn nevnt i forrige punktum, men før forhåndsuttalelsen er avsendt, fastsettes halvt gebyr.
§ 6-3-2.Fastsetting og oppgjør av gebyr
(1) Skattemyndighetene fastsetter gebyrets størrelse og underretter avsender dersom gebyret ikke er betalt i henhold til § 6-1-4 og § 6-3-1.
(2) Avgjørelse om fastsetting av gebyr kan endres til gunst og til skade dersom den er uriktig.
(3) Når innbetalt gebyr etter § 6-1-4 siste ledd avviker fra fastsatt gebyr, skal det samtidig med underretning etter første ledd, kreves inn ekstra betaling eller opplyses om at tilbakebetaling vil skje. Er beløpet ikke innbetalt innen den fristen som er satt, skal anmodningen avvises etter § 6-1-5.
(4) Innbetalt gebyr som bortfaller, tilbakebetales straks bortfallsgrunnen foreligger. Renter beregnes ikke. Tilbakebetaling kan skje til den som har gjort innbetalingen, uansett partsforholdene i saken.

Kapittel 7. Opplysningsplikt for tredjeparter

§ 7-2. Lønnsopplysninger mv.

§ 7-2-1.Beløpsmessige begrensninger
(1) Når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av kalenderåret ikke overstiger 1 000 kroner, er ikke dette omfattet av opplysningsplikten. Samlede lønnsutbetalinger som ikke overstiger 6 000 kroner er likevel ikke omfattet av opplysningsplikten når utbetalingene bare gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig, eller arbeid som verge eller representant som godtgjøres etter vergemålsloven § 30 eller utlendingsloven § 98f. Overskrides beløpsgrensene etter første eller annet punktum, skal det gis opplysninger om hele beløpet.
(2) Uavhengig av om det er utbetalt lønn som er fritatt for opplysningsplikt etter første ledd eller om det ikke er utbetalt slik ytelse, vil trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter være fritatt fra opplysningsplikten, når beløpet ikke overstiger 1 000 kroner.
(3) Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av kalenderåret ikke overstiger 10 000 kroner. Overskrides beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om hele beløpet.
(4) Uavhengig av om det er utbetalt lønn som er fritatt for opplysningsplikt etter tredje ledd eller lønn som overstiger 10 000 kroner, vil trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter med inntil 10 000 kroner ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening, være fritatt fra opplysningsplikt. Det samme gjelder trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til person som mottar lønn over grensen for opplysningsplikt i vedkommende selskap mv. til dekning av utgifter til transport til og fra arrangementer mv. hvor organisasjonen medvirker. Når slike utgiftsgodtgjørelser til en person i løpet av kalenderåret samlet overstiger 10 000 kroner, skal det likevel gis opplysninger om hele utgiftsgodtgjørelsen.
(5) Naturalytelse i form av fri transport til og fra arrangement, men ikke fri bil, kost og losji ved slike, fritt utstyr mv., når slikt ytes i organisasjonens interesse, er unntatt fra opplysningsplikten uten hensyn til om det er betalt lønn som er fritatt for opplysningsplikt etter annet ledd, lønn som overstiger 10 000 kroner eller utgiftsgodtgjørelser som nevnt i foregående ledd.
(6) Ytelse som er skattefri i medhold av Finansdepartementets skattelovforskrift § 5-15-6 niende og tiende ledd er ikke omfattet av opplysningsplikten, når samlet utbetaling til den skattepliktige i løpet av kalenderåret ikke overskrider 10 000 kroner.
(7) Kursteder for alkoholikere, institusjoner for psykisk helsevern, psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede og andre lignende institusjoner fritas for plikten til å gi opplysninger om lønnsutbetalinger til klienter, når summen av utbetalinger til en klient i løpet av kalenderåret ikke overstiger 2 000 kroner og utbetalingene utelukkende dreier seg om arbeidspenger som er betalt ut fra terapeutiske hensyn.
§ 7-2-2.Skattefrie naturalytelser
(1) Naturalytelser som i sin helhet er skattefrie er ikke omfattet av opplysningsplikten. Dette gjelder ikke for naturalytelser til pendlere i form av helt eller delvis fri kost, losji og besøksreiser i hjemmet, dekning av reiser til og fra hjemmet for stortingsrepresentanter som av hensyn til vervet må bo utenfor hjemmet, samt arbeidsgivers tilskudd til barnehageplass for ansattes barn. Tilsvarende skal det gis opplysninger om naturalytelser i form av fri kost på sokkelinnretning. Det skal også gis opplysninger om arbeidsgivers tilskudd til utenlandsk pensjonsordning etter skatteloven § 6-72.
(2) Det er ikke opplysningsplikt for den del av fordel ved bruk av arbeidsgivers elektronisk kommunikasjonstjeneste som overstiger 4 392 kroner i kalenderåret. Tilsvarende er det ikke opplysningsplikt for fordel som er skattefri etter bestemmelsen i Finansdepartementets skattelovforskrift § 5-12-21 annet ledd.
§ 7-2-3.Reiseutgifter i tjeneste
(1) Reiseutgifter som refunderes i samsvar med fremlagt kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften kapittel 5 omfattes ikke av opplysningsplikten når utbetalingen bare dekker mottakerens tjenesteutgifter.
(2) Som utgiftsrefusjon regnes også godtgjørelse til dekning av reiseutgifter når offentlig kommunikasjonsmiddel er benyttet, og mottakeren leverer signert reiseregning som angir hvilket kommunikasjonsmiddel som er benyttet og billettpris på strekningen. Det må kunne ettervises at reisen er foretatt.
(3) Som utgiftsrefusjon regnes videre dekning av diverse småutgifter uten bilag, som utgifter til bompassering, parkometer o.l., når disse kan anses som nødvendige utgifter i forbindelse med arbeidet eller oppdraget og utgiftene fremgår av reiseregning.
(4) Reiser foretatt med fly eller tog utover ordinær standard kreves legitimert med kvittering eller annen dokumentasjon fra reiseselskap eller togbillett. Billettløse reiser må legitimeres med reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatte reiser med angivelse av arbeidstakers navn og adresse, tid og sted for avreise og ankomst, samt pris. Dersom reiseselskapet ikke kan levere en reisebeskrivelse om foretatte reiser, må det dokumenteres at utgiften er pådratt for gjennomførte reiser eller bestilte reiser som er betalt ved bestilling. Refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse reiser i form av kort som gjelder et begrenset antall reiser må også legitimeres med faktura fra reiseselskapet. Refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse flyreiser i form av kort som gjelder et ubegrenset antall reiser i et begrenset tidsrom, Travel Pass og lignende ordninger, må legitimeres med faktura fra reiseselskapet og fortløpende reisebeskrivelser over alle foretatte reiser i det tidsrom kortet gjelder. Reisebeskrivelsen skal ha et tilsvarende innhold som etter annet punktum, med unntak for opplysninger om pris.
(5) De fremlagte bilag som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften kapittel 5 skal vedlegges som bilag til arbeidsgivers regnskaper.
(6) Ved utbetaling av godtgjørelse til dekning av pendleres reiseutgifter ved besøk i hjemmet, skal det gis opplysninger om både beløp og antall slike reiser.
(7) Når det utbetales godtgjørelse til dekning av pendleres reiseutgifter som nevnt i foregående ledd, skal satsene, antall kilometer, utbetalt godtgjørelse, samt at det gjelder besøksreiser, oppgis.
(8) Ved refusjon eller utbetaling av godtgjørelse til dekning av stortingsrepresentanters reiseutgifter ved reiser til og fra hjemmet, skal det gis opplysninger om både beløp og antall slike reiser, herunder utbetalt bilgodtgjørelse og antall kilometer.
§ 7-2-4.Utgifter til overnatting og kost
(1) Når arbeidsgiver gir utgiftsgodtgjørelse, jf. skatteloven § 5-11, for utgifter til overnatting og kost i samsvar med fremlagte bilag som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften kapittel 5, skal det bare gis opplysninger om antall fraværsdøgn for pendlere.
(2) Som utgiftsrefusjon regnes også dekning av diverse småutgifter uten bilag, som porto, telefon, telegrammer, drikkepenger o.l., når disse kan anses som nødvendige utgifter i forbindelse med arbeidet eller oppdraget.
(3) Opphold med administrativ forpleining likestilles med refusjon. Med administrativ forpleining menes at arbeidsgiveren gjør opp for utgifter til opphold og kost direkte med det enkelte overnattings- og spisested.
(4) Ved utbetalt godtgjørelse til overnatting og kost etter statens særavtaler for reise, skal det gis opplysninger om både beløp og antall reisedøgn. Ved reiser uten overnatting omfatter opplysningsplikten både beløp og antall reisedager.
(5) Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner er fritatt fra å gi opplysninger om beløp og antall reisedøgn og reisedager, når godtgjørelsen er utbetalt til person som ikke mottar lønn over grensen for opplysningsplikt i vedkommende selskap mv. og mottakeren ikke har mer enn 50 reisedøgn og reisedager i kalenderåret og godtgjørelsen er ytet etter satser og legitimasjonskrav i statens særavtaler for reise.
(6) Refusjon av utgifter til kost ved pålagt overtid er ikke omfattet av opplysningsplikten når utgiftsdekningen skjer i samsvar med satser og legitimasjonskrav fastsatt i overenskomst mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjon eller i statlig regulativ.
§ 7-2-5.Vederlag for arbeid som utføres etter avtale i konfliktråd

Skattefri fordel vunnet ved arbeid utført etter skriftlig avtale inngått ved mekling i konfliktråd eller etter ungdomsplan eller plan, jf. skatteloven § 5-15 første ledd bokstav k, er ikke omfattet av opplysningsplikten.

§ 7-2-6.Annen utgiftsdekning
(1) Det er ikke opplysningsplikt for utgiftsgodtgjørelse for kostnader til elektronisk kommunikasjonstjeneste som ikke er skattepliktig etter Finansdepartementets skattelovforskrift § 5-11-10.
(2) Det er ikke opplysningsplikt for arbeidsgivers dekning av kostnader til tillitsvalgtes utøvelse av sitt verv i en arbeidstakerorganisasjon, jf. skatteloven § 5-15 første ledd bokstav a. Reglene i § 7-2-3 og § 7-2-4 om dokumentasjon av kostnadene gjelder så langt de passer.
0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-2-7.Utbetalinger til personer bosatt i utlandet

For utbetalinger mv. til personer som fast eller midlertidig oppholder seg i utlandet gjelder:

a)Utbetalinger vedrørende arbeid eller virksomhet utført i Norge skal det gis opplysninger om etter skatteforvaltningsloven § 7-2, uansett nedenstående bestemmelser. Det samme gjelder for arbeid og virksomhet på norsk kontinentalsokkel og dermed likestilt område, herunder arbeid og virksomhet om bord på skip tilknyttet slik virksomhet uansett om skipet er registrert i Norge (NOR eller NIS) eller i utlandet, jf. petroleumsskatteloven § 1. Lønn, honorar og annen godtgjørelse til utenlandske artister som er skattepliktige etter artistskatteloven, er ikke omfattet av opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven § 7-2.
b)Utbetalinger til personer som oppholder seg i utlandet, skal det gis opplysninger om etter skatteforvaltningsloven § 7-2, med mindre det er på det rene at mottakeren etter norske interne skatteregler ikke er å anse som bosatt i Norge (bosatt i utlandet). Dersom skatteplikten til Norge for mottakeren er bortfalt, gjelder bestemmelsene i bokstav a og c.
c)Utbetalinger til personer som er bosatt i utlandet skal det gis opplysninger om i følgende tilfeller:
1.Ytelser som har karakter av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, pensjon mv., jf. skatteforvaltningsloven § 7-2 første ledd bokstav a til c. Det er likevel ikke opplysningsplikt for lønnsutbetalinger til ansatte ved norske bedrifters faste driftssteder i land Norge har skatteavtale med, såfremt utbetalingene skal belastes regnskapet for vedkommende driftssted.
2.Tantieme, gratiale og godtgjørelse (herunder pensjon) til direktør eller medlem av styre, kontrollkomité e.l. i selskap eller innretning hjemmehørende her i riket, jf. skatteloven § 2-3 bokstav e og f. Opplysningsplikten gjelder uten hensyn til om Norge har frafalt beskatningsretten til slike godtgjørelser i skatteavtale med vedkommende land.
3.Lønn og annen godtgjørelse for arbeid om bord på skip registrert i Norsk ordinært Skipsregister (NOR). Det er likevel ikke opplysningsplikt for lønnsutbetalinger til personer som er bosatt utenfor Norden og som er statsborgere i land utenfor EØS, når de er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet om bord.
4.Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid om bord på utenlandsk registrert skip befraktet av norsk rederi på bareboat basis, når mottakeren er bosatt i et annet nordisk land.
5.Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), når mottakeren er norsk statsborger, bosatt i et annet nordisk land eller statsborger i en EØS-stat.
d)Det er likevel ikke opplysningsplikt for lønnsutbetalinger til personer bosatt utenfor Norden som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).
§ 7-2-8.Fritak fra og utvidelse av opplysningsplikten

Skattedirektoratet kan i enkelttilfeller eller grupper av tilfelle frita fra opplysningsplikten, eller utvide opplysningsplikten innenfor rammene av skatteforvaltningsloven § 7-2.

§ 7-2-9.Opplysningspliktens innhold
(1) Det skal gis opplysninger om
a)ytelser som det skal svares arbeidsgiveravgift av, herunder lønn og annen godtgjørelse og trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser
b)pensjoner, uføreytelser og lignende
c)engangsutbetaling etter individuell pensjonsavtale og engangsutbetaling etter innskuddspensjonsloven
d)trekk ved utbetaling av trygdepremier, premier til pensjonsordninger og fradragsberettiget fagforeningskontingent, samt bidrag etter pålegg fra bidragsfogden
e)særskilt fradrag for sjøfolk
f)merutgifter til losji, når arbeidstaker av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet og brakkeleie mv. er trukket i lønn eller er betalt direkte av arbeidstakeren
g)forskuddstrekk
h)ytelser som det ikke skal svares arbeidsgiveravgift av, herunder
1.trekkfri godtgjørelse til overnatting og kost, med antall døgn og beløp
2.trekkfri godtgjørelse til kost ved reiser uten overnatting, med antall dager og beløp
3.trekkfri bilgodtgjørelse, med antall kilometer og beløp
4.andre trekkfrie utgiftsgodtgjørelser
5.utbetalinger til næringsdrivende, eksklusiv merverdiavgift
i)andre lønnsopplysningspliktige ytelser.
(2) Arbeidsgivere på Svalbard skal gi opplysninger om
a)varigheten av arbeidsoppholdet
b)all lønn, pensjon og andre ytelser som nevnt i svalbardskatteloven § 3-1
c)skatt og trygdeavgift som er fradratt som lønnstrekk, jf. svalbardskatteloven § 3-1
d)verdien av naturalytelser i perioden
e)utgiftsgodtgjørelser i perioden, herunder
1.godtgjørelse til overnatting og kost, med antall døgn og beløp
2.godtgjørelse til kost ved reiser uten overnatting
3.bilgodtgjørelse, med antall kilometer og beløp.

Det skal likevel ikke gis opplysninger om reiseutgifter som kun dekker utgifter som arbeidstakeren har pådratt seg i forbindelse med utførelse av arbeidet, når utgiftene dokumenteres i samsvar med fremlagt kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften kapittel 5, og dokumentasjonen vedlegges arbeidsgiverens regnskaper.

f)at arbeidsgiver legger til grunn at innrapportert lønn eller annen godtgjørelse inngår i lønnstrekkordningen.
0Endret ved forskrift 6 feb 2017 nr. 148.
§ 7-2-10.Tilpasning av opplysningspliktens innhold

Innenfor rammene av § 7-2-9 kan Skattedirektoratet tilpasse hvilke opplysninger som skal gis etter type medium opplysningene gis på.

§ 7-2-11.Vedlegg

Når arbeidsgiveren leverer sin skattemelding, skal han legge ved en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp. Vedleggene skal være signert av arbeidsgiveren. Har arbeidsgiveren revisor, skal også revisor signere vedleggene.

§ 7-3. Finansielle forhold og forsikringer

A. Opplysningspliktenes innhold og definisjoner

§ 7-3-1.Opplysningspliktenes innhold
(1) Opplysningspliktige som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7-3 første ledd skal gi opplysninger om finansielle forhold og forsikringer etter reglene i kapittel B.
(2) Opplysningspliktige som nevnt i kapittel C skal
a)registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at de blir tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN)
b)fastslå
1.hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende
2.om kontohavere og reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere
3.om kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA
c)gi enhver umiddelbar betaler av kildeskattepliktig betaling fra amerikansk kilde opplysninger som er nødvendige for å foreta trekk av amerikansk kildeskatt og innrapportere betalingen til amerikanske skattemyndigheter
d)gi opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA.
(3) Skattedirektoratet kan gi retningslinjer om gjennomføring og begrense opplysningspliktene etter denne paragraf.
§ 7-3-2.Definisjoner

I denne forskrift § 7-3 menes med

a)kontohaver: enhver person som eier eller som har råderett over en konto eller et produkt som nevnt i § 7-3-3. I forsikringsforhold skal en person i alle tilfelle regnes som kontohaver dersom vedkommende
1.er navngitt som skadelidt eller forsikret
2.har rett til å motta utbetaling fra en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en livrente som har forfalt til utbetaling
3.er berettiget til å få tilgang til en gjenkjøpsverdi eller har rett til å endre begunstigede. Dersom ingen person kan få tilgang til en gjenkjøpsverdi eller endre begunstigede, skal enhver person som er navngitt som eier eller som har en personlig rett til utbetaling etter forsikringsavtalen regnes som kontohaver.

Etter kapittel C til K skal andre enn finansielle institusjoner som opptrer profesjonelt på vegne av en annen person ikke anses som kontohaver.

b)reelle rettighetshavere: fysisk person som nevnt i hvitvaskingsloven § 2 nr. 3
c)globalt identifikasjonsnummer (GIIN): identifikasjonsnummer tildelt av amerikanske skattemyndigheter ved registrering
d)dokumentbevis:
1.dokumentasjon på bosted utstedt av relevant myndighet der fysisk person er bosatt,
2.gyldig pass, identitetskort eller lignende dokument utstedt av bemyndiget offentlig organ for legitimasjonsformål
3.offisiell dokumentasjon utstedt av et bemyndiget offentlig organ som inneholder en enhets navn og adresse til enhetens hovedkontor i jurisdiksjonen hvor enheten er hjemmehørende eller den ble stiftet eller opprettet
4.revidert regnskap, kredittrapport utstedt av tredjepart, konkurskjennelse, og dokumentasjon utstedt av offentlig tilsynsmyndighet
e)enhet: enhver juridisk person, stiftelse, fond, institusjon, organisasjon eller annen innretning eller sammenslutning
f)nærstående enhet: en enhet er en nærstående enhet til en annen enhet dersom en av enhetene kontrollerer den andre enheten, eller enhetene er under felles kontroll. En enhet anses å være under kontroll når direkte eller indirekte eierskap overstiger 50 prosent av en enhets stemmer eller verdi. Verdipapirfond og alternative investeringsfond anses å være nærstående enheter dersom de er under felles forvaltning.
g)internasjonal organisasjon: mellomstatlig eller overstatlig organisasjon som
1.er opprettet gjennom en overenskomst mellom flere stater eller jurisdiksjoner
2.er gitt immunitet og privilegium, jf. lov 19. juni 1947 nr. 5 og
3.ikke har inntekter som kommer privatpersoner til gode
h)etablert verdipapirmarked: et marked for handel med verdipapirer som er offisielt anerkjent og som overvåkes av offentlig myndighet der markedet er lokalisert, og som har en ikke uvesentlig årlig omsetning
i)ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA: enhet som definert i artikkel 1 punkt 1 r i avtale av 15. april 2013 mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA.

B. Opplysningsplikt om finansielle forhold og forsikringer

§ 7-3-3.Opplysningspliktens omfang
(1) Opplysningspliktige som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7-3 første ledd skal gi opplysninger om finansielle forhold og forsikringer.
(2) Opplysningsplikten omfatter innskudd og utlån, boligsparing for ungdom, finansielle instrumenter og andre finansielle produkter egnet for investeringsformål, innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond, innskudd og interesser i andre investeringsenheter, forsikringer, livrenter, samt innskudd i individuelle pensjonsavtaler. Finansielle instrumenter og andre finansielle produkter omfatter blant annet omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter, derivater og valuta- og råvaretransaksjoner.
§ 7-3-4.Opplysningspliktens innhold
(1) Det skal gis opplysninger om
a)opplysningspliktige
1.navn
2.adresse
3.organisasjonsnummer
4.globalt identifikasjonsnummer (GIIN)
b)kontohavere og reelle rettighetshavere
1.navn
2.adresse med landkode
3.fødselsdato
4.fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
5.landkode
i.som viser hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende
ii.når kontohavere og reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere
iii.når kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA
6.utenlandske identifikasjonsnumre med landkode for utstederland
c)finans- og forsikringsprodukter
1.hvilken type produkt opplysningene gjelder
2.kontonummer eller annet nummer hvor produktet er registrert
3.saldo eller formuesverdi ved utgangen av skattleggingsperioden
4.renter, utbytte og annen inntekt eller utbetaling, og angivelse av utbetalingstype
5.kildeskatt på utbytte
6.gjeldsrenter
7.salgsvederlag, gevinst og tap, herunder valutagevinst og valutatap
8.beholdning, erverv, overdragelse og utlån av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter
9.skattepliktige beløp og andre forhold som har betydning for skattleggingen, herunder skjermingsgrunnlag og aksjeandelen i verdipapirfond
10.retur av forsikringspremie (ristornering)
11.landkode
i.som viser hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende
ii.når kontohavere og reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere
iii.når kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA.
(2) Opplysninger skal også innsendes for den skattleggingsperiode en konto er avsluttet, og det skal angis at kontoen er avsluttet. Dersom en avsluttet konto er merket med amerikansk landkode, skal også saldo eller verdi umiddelbart før avslutning av kontoen oppgis.
(3) Alle beløp skal oppgis i hele norske kroner. Ved omregning av beløp i fremmed valuta til norske kroner skal Norges Banks kurser eller annen offentlig vekslingskurs benyttes. Beløp i utenlandsk valuta skal også oppgis med valutakode og beløp i utenlandsk valuta.
(4) Banker skal merke alle konti som er aktuelle i forbindelse med overføring av tilgodebeløp etter skatteavregning.
(5) Har et lån flere låntakere, skal beløp oppgis for den enkelte låntaker i samsvar med deres ansvarsforhold.
(6) For boligsparing for ungdom (BSU) skal opplysningene også inneholde eventuelt bundet akkumulert sparebeløp og bundne akkumulerte renter, uttak fra konto, utover uttak av årets innbetalte innskudd. Det oppgis hvorvidt uttaket medfører brudd på vilkårene om boligsparing, samt en gjengivelse av innskyterens påstand om årsaken til uttaket. Overdragelse av konto til annen innskyter eller til annen spareinnretning siste år. Det oppgis hvorvidt overføringen medfører brudd på vilkårene om boligsparing, samt en gjengivelse av innskyterens påstand om årsaken til overføringen, og om kontoen er benyttet til frivillig sikkerhetsstillelse siste år.
(7) For individuelle pensjonsavtaler skal opplysningene også inneholde innbetalt premie eller innskudd til pensjonsavtalen samt årlig avtalt vederlag for administrasjon av pensjonsavtalen. Det skal også gis opplysninger om retur av premie og innestående beløp på premiefond per 1. januar i året etter skattleggingsperioden. Utbetalinger skal innrapporteres etter denne forskrift § 7-2.
(8) Skattedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for hvordan konti som er gjennomgått etter kapittel D til I skal merkes. Dersom samlet saldo på innskuddskonti som eies eller rådes over av en fysisk person ikke overstiger USD 50 000 ved utgangen av skattleggingsperioden, er det ikke påkrevet å merke med landkode for USA.
§ 7-3-5.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Skattedirektoratet kan bestemme at opplysningspliktige som ikke har opplysninger å levere skal sende inn bekreftelse på dette.
(3) Opplysningene skal leveres til den tid Skattedirektoratet bestemmer.

C. Opplysningspliktige og konti som omfattes av kapittel D til I

§ 7-3-6.Finansielle institusjoner
(1) Pliktene etter kapittel D til K gjelder for
a)innskuddsinstitusjoner: enheter som mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet, samt enheter som yter kreditt og som tillater at kunden betaler inn et beløp som overstiger utestående uten at dette umiddelbart blir tilbakeført til kunden
b)forvaringsinstitusjoner: enheter som oppbevarer eller forvalter finansielle instrumenter og andre finansielle produkter for andres regning. Dette gjelder likevel ikke når mindre enn 20 prosent av enhetens inntekter skriver seg fra oppbevaring og forvaltning av finansielle aktiva og relaterte finansielle tjenester de tre siste regnskapsår eller den periode enheten har eksistert om det er kortere. Verdipapirkonto i verdipapirregister (jf. verdipapirregisterloven § 1-3) som føres av ekstern registerfører (jf. verdipapirregisterloven § 6-5 annet ledd), anses for å være oppbevart eller forvaltet av registerfører, og ikke av verdipapirregisteret
c)spesifiserte forsikringsselskaper: forsikringsselskaper og forsikringsselskapers holdingselskaper som utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger etter en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi, eller til å foreta utbetalinger etter en pensjonsavtale, en livrente, eller etter en annen avtale, når tidsperioden for utbetalingen er helt eller delvis bestemt under henvisning til en eller flere fysiske personers forventede levealder
d)investeringsenheter:
1.enheter som har mer enn 50 prosent av sin bruttoinntekt de tre siste regnskapsår fra én eller flere av følgende aktiviteter eller operasjoner, utøvet i forretningsvirksomhet for eller på vegne av en kunde
i.omsetning av pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, banksertifikater, derivater osv.), utenlandsk valuta, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsettelige verdipapirer eller råvareterminkontrakter
ii.individuell og kollektiv porteføljeforvaltning eller
iii.annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på vegne av andre personer
2.enheter som har inntekter som hovedsakelig kan henføres til investering, reinvestering eller omsetning av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter, og som styres, forvaltes eller på annen måte ledes av enhet som oppfyller vilkårene nevnt i bokstav a til c, eller bokstav d nr. 1.
(2) Første ledd omfatter enheter hjemmehørende i Norge og filialer etablert i Norge av enheter hjemmehørende i utlandet. Utenlandske filialer av enheter hjemmehørende i Norge omfattes ikke. Enheter etablert på Svalbard, Jan Mayen og de norske biland omfattes ikke.
§ 7-3-7.Fritatte finansielle institusjoner
(1) Pliktene etter kapittel D til K gjelder ikke
a)den norske stat, fylker, kommuner og deres heleide organer og virksomheter, herunder Statens pensjonsfond utland, Folketrygdfondet og Statens pensjonsfond Norge, i den utstrekning aktiviteten ikke utøves som forretningsvirksomhet
b)Norges Bank, i den utstrekning aktiviteten ikke utøves som forretningsvirksomhet
c)internasjonale organisasjoner som definert i § 7-3-2 bokstav g, i den utstrekning aktiviteten ikke utøves som forretningsvirksomhet
d)pensjonskasser (jf. finansforetaksloven § 2-16)
e)private pensjonsfond opprettet før 1968 (jf. foretakspensjonsloven § 16-2 23. ledd)
f)innskuddspensjonsforetak (jf. finansforetaksloven § 2-17)
g)kredittkortutstedere som omfattes av § 7-3-6 utelukkende fordi de har konti nevnt i § 7-3-9 første ledd bokstav f.
(2) Plikten til å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, amerikanske statsborgere, og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA, gjelder uansett første ledd ikke
a)allmennyttig organisasjon: stiftelse, fond, institusjon, organisasjon eller annen innretning som er fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-32
b)lokal kredittforening som
1.ikke har erverv til formål
2.mottar innskudd og gir lån til medlemmer, og ikke noe medlem har mer enn 5 prosent av låne- eller innskuddskapitalen
3.ikke har fast forretningssted utenfor Norge
4.ikke aktivt søker kunder utenfor Norge, herunder ikke tillater åpning av konto via internettside og
5.har en total forvaltningskapital som ikke overstiger USD 175 000 000. Dersom kredittforeningen har nærstående finansielle institusjoner, kan samlet forvaltet beløp ikke overstige USD 500 000 000.
c)lokal bank: bank som har norsk konsesjon og som
1.utelukkende driver ordinær bankvirksomhet i Norge ved å ta imot innskudd og yte kreditt
2.ikke har fast forretningssted utenfor Norge
3.ikke aktivt søker kunder utenfor Norge, herunder ikke tillater åpning av konti via internettside
4.forvaltningskapitalen ikke overstiger USD 175 000 000 og
5.dersom banken har nærstående enhet som er finansiell institusjon, må den være stiftet eller opprettet i Norge og oppfylle vilkårene listet opp over. Forvaltningskapitalen etter nr. 4 skal samlet ikke overstige USD 500 000 000.
d)finansiell institusjon som forvalter lave verdier: opplysningspliktig som nevnt i § 7-3-6 første ledd bokstav a til c, og som ikke har konti med verdi som overstiger USD 50 000, og total forvaltningskapital ikke overstiger USD 50 000 000. Verdien på alle kundenes konti skal summeres dersom det er mulig. Dersom en nærstående enhet er en finansiell institusjon, skal enhetenes samlede forvaltningskapital ikke overstige USD 50 000 000.
e)verdipapirfond og alternative investeringsfond, dersom samtlige innskudd (herunder gjeldsinteresser som overstiger USD 50 000) eies eller rådes over av én eller flere finansielle institusjoner som ikke er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA
f)små finansielle institusjoner med lokal kundebase: finansielle institusjoner
1.som har konsesjon og er regulert etter norsk lovgivning, eller forvaltes av virksomhet som har slik tillatelse
2.som ikke har fast forretningssted utenfor Norge
3.som ikke markedsfører seg til kunder eller kontohavere utenfor Norge
4.som etter norske skatteregler har plikt til å gi opplysninger om, eller trekke skatt av, samtlige konti som nevnt i kapittel C
5.hvor minst 98 prosent av verdien av konti som definert i § 7-3-8 eies eller rådes over av personer bosatt eller hjemmehørende i Norge eller annen EØS-stat
6.som har retningslinjer og rutiner for å identifisere konti som eies eller rådes over av
i.fysisk person som er skattepliktig til USA
ii.enhet som er hjemmehørende i USA, unntatt enhet nevnt i § 7-3-21 annet ledd
iii.ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA og
iv.enhet som hovedsakelig har passive inntekter som nevnt i § 7-3-22, og reelle rettighetshavere er skattepliktige til USA
7.som går gjennom eksisterende konto etter reglene i kapittel D, jf. kapittel F, H og I
8.som gir opplysninger om konti som eies eller rådes over av kontohaver som nevnt i nr. 6 etter regler i skatteforvaltningsloven kapittel 7 eller trekker skatt etter skattebetalingsloven, og gir opplysninger om betalinger etter regler i kapittel K
9.som ikke har retningslinjer eller praksis som diskriminerer amerikanske statsborgere eller personer skattemessig bosatt i USA som er bosatt i Norge som oppretter, eier eller råder over konti og
10.hvor hver nærstående enhet av den opplysningspliktige som er en finansiell institusjon er etablert eller registrert i Norge og oppfyller disse kravene.
§ 7-3-8.Finansielle konti

Pliktene etter kapittel D til K omfatter

a)ethvert innskudd mottatt i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet, samt ethvert beløp hos et forsikringsselskap holdt i henhold til en garantert investeringskontrakt eller lignende avtale om å betale eller kreditere rente
b)finansielle instrumenter og andre finansielle produkter holdt på konto
c)innskudd og interesser i innretninger nevnt i § 7-3-6 første ledd bokstav d nr. 2, herunder innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond
d)pensjonsavtaler, livrenter og andre avtaler der utsteder påtar seg å foreta utbetalinger i en tidsperiode som helt eller delvis er bestemt under henvisning til én eller flere fysiske personers forventede levealder
e)forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi der utsteder påtar seg å utbetale et beløp dersom det inntreffer en spesifisert eventualitet som innebærer dødelighets-, sykdoms-, ulykkes-, ansvars- eller eiendelsrisiko.
§ 7-3-9.Fritatte konti
(1) Pliktene etter kapittel D til K omfatter ikke
a)konto for boligsparing for ungdom (jf. skatteloven § 16-10)
b)skattefavoriserte pensjonsordninger (jf. skatteloven § 6-45)
c)konto som alene eies eller rådes over av dødsbo når dødsfallet er dokumentert med avdødes testament eller dødsattest
d)konto som er opprettet for å stille sikkerhet dersom kontoen er opprettet i forbindelse med en dom eller kjennelse
e)konto som er opprettet bare for å stille sikkerhet i forbindelse med salg, bytte eller leie av fast eiendom eller løsøre, forutsatt at
1.kontoen bare inneholder tilstrekkelige midler til å sikre et krav mot en av partene direkte knyttet til transaksjonen, sikre et lignende krav, eller kontoen består av en finansiell eiendel som er deponert i forbindelse med salg, bytte eller leie av løsøret eller den faste eiendommen
2.kontoen bare brukes til å stille sikkerhet for kjøperen til å betale salgssummen, selger for å betale en betinget forpliktelse, eller utleier eller leietaker for å stille avtalt sikkerhet til å dekke en mulig skade på løsøret eller eiendommen
3.verdien på kontoen inkludert avkastning, skal betales eller på annen måte overføres til fordel for kjøper, selger, utleier eller leietaker når eiendommen eller løsøret selges, byttes eller overdras, eller leiekontrakten opphører
4.kontoen ikke er en marginkonto eller lignende konto opprettet i forbindelse med salg eller bytte av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter og
5.kontoen ikke er knyttet til en kredittkortkonto
f)kvalifisert kredittkortkonto: konto knyttet til kredittkort
1.hvor kunden kan betale inn et beløp som overstiger det utestående uten at det overskytende innskudd umiddelbart tilbakeføres til kunden og
2.det foreligger rutiner fra 1. januar 2016 eller fra tidspunktet for kontoens opprettelse for å hindre at slike innskudd overstiger USD 50 000 eller at innskudd som overstiger USD 50 000 tilbakeføres til kunden innen 60 dager. Innestående beløp som følge av tilbakelevering av varer anses som innskudd. Omtvistede debiteringer anses ikke som innskudd.
g)inaktiv innskuddskonto: eksisterende innskuddskonto som ikke overstiger USD 1 000 per 31. desember 2015, når
1.kontohaver ikke har gjennomført noen transaksjon på en konto hos opplysningspliktig de siste tre år og
2.kontohaver ikke har vært i kontakt med opplysningspliktig de siste seks år om noen konto.
(2) Plikten til å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, og amerikanske statsborgere, og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA, gjelder uansett ikke
a)innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond som regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked
b)kollektive livrenter (jf. skatteloven § 5-41).

D. Identifisering av konti med utenlandske kontohavere mv.

§ 7-3-10.Plikt til å identifisere konti med utenlandske kontohavere mv.
(1) Opplysningspliktige nevnt i kapittel C skal identifisere konti med kontohavere og reelle rettighetshavere som er alminnelig skattepliktige til en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA.
(2) For å identifisere konti nevnt i første ledd, skal opplysningspliktige innhente og gå gjennom opplysninger etter reglene i kapittel D til I når det er påkrevet etter § 7-3-11, § 7-3-14 og § 7-3-15.
§ 7-3-11.Når skal en konto gjennomgås

Opplysningspliktige skal innhente og gå gjennom kontoopplysninger

a)før en ny konto opprettes
b)umiddelbart når det foreligger endringer i omstendighetene eller nye relevante opplysninger
c)innen 12 måneder når kontoen eies eller rådes over av en enhet, og saldo eller verdi overstiger USD 250 000 ved utgangen av et inntektsår, dersom kontoen ikke tidligere er gjennomgått
d)innen seks måneder når saldo eller verdi på en konto overstiger USD 1 000 000 ved utgangen av et inntektsår, dersom kontoen ikke tidligere har oversteget USD 1 000 000
e)årlig når kontoen er en udokumentert konto etter reglene i § 7-3-18 fjerde ledd, og saldo eller verdi har oversteget USD 1 000 000 ved utgangen av en skattleggingsperiode
f)årlig når kontoen er tildelt en kundeansvarlig etter reglene i § 7-3-20.
§ 7-3-12.Følger av at en konto har utenlandske kontohavere mv.
(1) Dersom en eller flere kontohavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, eller er amerikansk statsborger, skal opplysningspliktige innhente utenlandsk identifikasjonsnummer dersom det utstedes. Kontoen, kontohaver og identifikasjonsnummer skal merkes med de(t) aktuelle land(et)s landkode. Udokumenterte konti som nevnt i § 7-3-18 fjerde ledd skal merkes særskilt.
(2) Er kontohaver en enhet som er identifisert som passiv etter § 7-3-22 eller § 7-3-26, skal kontoen merkes særskilt. Opplysningspliktige skal innhente utenlandsk identifikasjonsnummer dersom det utstedes, for reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, eller er amerikansk statsborger. Kontoen, reelle rettighetshavere og utenlandske identifikasjonsnummer skal merkes med de(t) aktuelle land(et)s landkode.
(3) Konti med kontohaver som er ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA skal merkes.
(4) For eksisterende konti, skal opplysningspliktige innhente kontohaveres og reelle rettighetshaveres fødselsdato, og utenlandske identifikasjonsnummer i de tilfeller dette utstedes innen utgangen av den andre skattleggingsperioden etter at kontoen ble merket med landkode. Amerikansk identifikasjonsnummer skal uansett første punktum innhentes innen 1. januar 2017 for konto som er gjennomgått etter § 7-3-14.
(5) Skattedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for hvordan konti skal merkes etter denne paragraf.
§ 7-3-13.Oppbevaring av dokumentasjon

Opplysningspliktige skal oppbevare dokumentasjon som viser hvordan en konto er gjennomgått etter reglene i kapittel D til I i fem år fra utløpet av året kontoen ble gjennomgått.

§ 7-3-14.Samlet gjennomgang av eksisterende konti per 30. juni 2014
(1) Opplysningspliktige skal gå gjennom samtlige eksisterende konti per 30. juni 2014 for å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, amerikanske statsborgere, og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA
a)innen 30. juni 2015 når kontohaver er fysisk person og saldo eller verdi oversteg USD 1 000 000 per 30. juni 2014
b)innen 30. juni 2016 når kontohaver er fysisk person og saldo eller verdi ikke oversteg USD 1 000 000 per 30. juni 2014
c)innen 30. juni 2016 når kontohaver er en enhet.
(2) Opplysningspliktige kan uansett første ledd velge ikke å gå gjennom
a)konti med saldo eller verdi som ikke oversteg USD 50 000 per 30. juni 2014 når kontohaver er fysisk person
b)forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og individuelle livrenter med en verdi på USD 250 000 eller mindre per 30. juni 2014 når kontohaver er fysisk person
c)forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og individuelle livrenter som eies eller rådes over av fysisk person, forutsatt at lover eller forskrifter i Norge eller USA i praksis forhindrer salg av forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi eller individuelle livrenter til personer bosatt i USA, slik at den opplysningspliktige ikke har påkrevd registrering etter amerikansk rett, og forsikringsproduktene er opplysningspliktige etter denne forskrift
d)konti med saldo eller verdi som ikke overstiger USD 250 000 per 30. juni 2014 når kontohaver er en enhet.
(3) Plikten til å gå gjennom konti gjelder også konti som er avsluttet før gjennomgangen er fullført.
§ 7-3-15.Samlet gjennomgang av eksisterende konti per 31. desember 2015
(1) Opplysningspliktige skal gå gjennom samtlige eksisterende konto per 31. desember 2015 for å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn USA
a)innen 31. desember 2016 når kontohaver er fysisk person og saldo eller verdi overstiger USD 1 000 000 per 31. desember 2015
b)innen 31. desember 2017 når kontohaver er fysisk person og saldo eller verdi ikke overstiger USD 1 000 000 per 31. desember 2015
c)innen 31. desember 2016 når kontohaver er enhet.
(2) Opplysningspliktige kan velge ikke å gå gjennom eksisterende konti som eies eller rådes over av enhet når saldo eller verdi ikke overstiger USD 250 000 per 31. desember 2015.
(3) Plikten til å gå gjennom konti gjelder også konti som er avsluttet før gjennomgangen er fullført.

E. Gjennomgang av nye konti som eies eller rådes over av fysisk person

§ 7-3-16.Fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt
(1) Opplysningspliktige skal innhente en egenerklæring fra kontohaver som inneholder opplysningene nevnt i § 7-3-31, og fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt.
(2) Opplysningspliktige skal vurdere om opplysningene gitt i egenerklæringen er pålitelige ut fra andre opplysninger som innhentes ved kontoopprettelsen. Dersom opplysningene gitt i egenerklæringen ikke er pålitelige, skal det innhentes en ny egenerklæring eller en rimelig forklaring med tilhørende dokumentasjon.
§ 7-3-17.Følger av at egenerklæring ikke innhentes ved kontoopprettelse

Dersom egenerklæring ikke kan innhentes ved opprettelse av en ny konto, skal opplysningspliktige ikke etablere kontoforholdet for kontohaver. Er konto opprettet, men det viser seg at det er gitt feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger ved kontoopprettelsen, skal kontoen avsluttes om det ikke umiddelbart kan innhentes ny gyldig egenerklæring.

F. Gjennomgang av eksisterende konti som eies eller rådes over av fysisk person

§ 7-3-18.Fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt
(1) Opplysningspliktige som har en gjeldende bostedsadresse på kontohaver, som er basert på dokumentbevis eller bekreftelse utstedt av relevant offentlig myndighet der kontohaver er bosatt, kan legge til grunn at kontohaver er skattemessig bosatt i den aktuelle stat eller jurisdiksjon. Første punktum gjelder ikke for å fastslå eller avkrefte om kontohaver er skattemessig bosatt i USA.
(2) Opplysningspliktige skal, når det ikke er fastslått hvor kontohaver er skattemessig bosatt etter første ledd, gjennomføre søk i elektronisk søkbare opplysninger om kontohaver.
a)For å fastslå eller avkrefte om kontohaver er skattemessig bosatt i en annen stat eller jurisdiksjon, eller er amerikansk statsborger, skal det søkes etter
1.identifikasjon av kontohaver som skattemessig bosatt utenfor Norge
2.utenlandsk post- eller bostedsadresse (herunder utenlandsk postboksadresse eller c/o-adresse)
3.utenlandsk telefonnummer uten at det også er registrert et norsk telefonnummer
4.fast instruks om overføring av midler til en utenlandsk konto som ikke er en innskuddskonto
5.fullmakt eller signaturrett er tildelt en person med utenlandsk adresse og
6.en instruks om å oppbevare post eller en utenlandsk c/o-adresse og det ikke er registrert en annen adresse på kontohaver.
b)For å fastslå eller avkrefte om kontohaver er skattemessig bosatt i USA eller er amerikansk statsborger, skal det i tillegg til indisiene nevnt i bokstav a også søkes etter
1.identifikasjon av kontohaver som amerikansk statsborger
2.amerikansk telefonnummer når det også er registrert et norsk telefonnummer
3.fast instruks om overføring av midler til en amerikansk innskuddskonto eller
4.en c/o-adresse eller en postoppbevaringsadresse som er den eneste adressen oppført for kontohaver. For konti med en verdi som ikke overstiger USD 1 000 000, skal en c/o-adresse utenfor USA eller en postoppbevaringsadresse ikke anses som et indisium.
(3) Dersom et av indisiene nevnt i annet ledd er identifisert, skal kontohaver likevel ikke anses som skattemessig bosatt i den relevante stat eller jurisdiksjon dersom
a)det er identifisert et indisium nevnt i annet ledd bokstav a nr. 2, 3 eller 4, og opplysningspliktige har innhentet en egenerklæring og dokumentbevis som dokumentasjon på at kontohaver ikke er bosatt i den aktuelle jurisdiksjon
b)det er identifisert et indisium nevnt i annet ledd bokstav a nr. 5 eller 6, og opplysningspliktige har innhentet egenerklæring eller dokumentbevis som dokumentasjon på at kontohaver ikke er bosatt i den aktuelle jurisdiksjon
c)kontohaveropplysningene utvetydig angir et amerikansk fødested og opplysningspliktige har
1.en egenerklæring fra kontohaver som viser at kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA
2.pass eller annen myndighetsutstedt identitetskort som viser at kontohaver er statsborger av et annet land enn USA og
3.en kopi av kontohavers bekreftelse av tap av amerikansk statsborgerskap, eller en rimelig forklaring på at kontohaver ikke har en slik bekreftelse. Kontohaver kan også gi en rimelig forklaring på hvorfor han eller hun ikke ble tildelt amerikansk statsborgerskap ved fødselen.
d)kontohaver har en gjeldende amerikansk post- eller bostedsadresse, eller ett eller flere amerikanske telefonnumre som eneste telefonnummer, og opplysningspliktige har
1.en egenerklæring fra kontohaver som viser at kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA og
2.pass eller annet myndighetsutstedt identitetskort som viser at kontohaver er statsborger av et annet land enn USA
e)det foreligger fast instruks om å overføre midler til en amerikansk konto og opplysningspliktige har
1.en egenerklæring fra kontohaver som viser at kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA og
2.en bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i betalingsmottakers bostedsland, pass, nasjonalt identitetskort mv. som ikke viser at kontohaver er amerikansk
f)det foreligger en gjeldende fullmakt eller signaturrett tildelt en person med amerikansk adresse, en c/o adresse eller oppbevaringsadresse er den eneste adressen, eller et eller flere amerikanske telefonnumre, og opplysningspliktige har
1.en egenerklæring som viser at kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA eller
2.et dokumentbevis som ikke viser tilknytning til USA.
(4) Dersom et indisium nevnt i annet ledd bokstav a nr. 6 identifiseres som eneste indisium, skal opplysningspliktige gjøre et søk i dokumenter nevnt i § 7-3-19 annet ledd eller innhente en egenerklæring eller dokumentbevis fra kontohaver for å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt. Dersom det ikke kan fastslås hvor kontohaver er skattemessig bosatt, skal kontoen merkes som en udokumentert konto.
§ 7-3-19.Konti med saldo eller verdi som overstiger USD 1 000 000
(1) For å fastslå om kontohaver er skattemessig bosatt i en annen stat eller jurisdiksjon, eller er amerikansk statsborger, når kontoverdi overstiger USD 1 000 000, skal opplysningspliktige gjennomføre søk i opplysninger nevnt i § 7-3-18 annet ledd som er elektronisk søkbare.
(2) Dersom ikke samtlige av opplysningene nevnt i § 7-3-18 annet ledd er elektronisk søkbare, skal opplysningspliktige også gå gjennom kundefilen, og i den utstrekning kundefilen ikke inneholder opplysningene, finne frem dokumenter innhentet siste fem år og gå gjennom
a)dokumentbevis
b)kontoavtaler eller annen dokumentasjon på opprettelse av konto
c)dokumenter som er innhentet etter hvitvaskingsloven eller annen lovgivning
d)dokumenter som gir fullmakt eller signaturrett og
e)dokumenter om fast instruks om overføring av midler.
§ 7-3-20.Konti som er tildelt en kundeansvarlig
(1) Opplysningspliktige skal sørge for at der en kundeansvarlig har kunnskap om at kontohaver er skattemessig bosatt i en annen stat eller jurisdiksjon eller er amerikansk statsborger, skal kontoen behandles etter § 7-3-12.
(2) Første ledd gjelder fra kontoens saldo eller verdi overstiger USD 1 000 000 ved utgangen av en skattleggingsperiode. For å fastslå om verdien overstiger USD 1 000 000 skal opplysningspliktige påse at kundeansvarlig summerer verdien på alle konti kundeansvarlig forstår eller bør forstå at er direkte eid, kontrollert eller opprettet (annet enn i en forvalterrolle) av samme person.
(3) Opplysningspliktige skal ha rutiner som sikrer at kundeansvarlige får kjennskap til nye relevante opplysninger.
(4) Som kundeansvarlig anses personer med et løpende ansvar for å følge opp kundeforholdet med kontohaver.

G. Gjennomgang av nye konti som eies eller rådes over av en enhet

§ 7-3-21.Fastslå hvor kontohaver er hjemmehørende
(1) Opplysningspliktige skal innhente egenerklæring fra kontohaver som viser hvor kontohaver er skattemessig hjemmehørende. Kontohaver som ikke er skattemessig hjemmehørende i noe land, skal behandles som hjemmehørende der adressen til kontohavers hovedkontor ligger.
(2) Er kontohaver hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge skal kontoen behandles etter § 7-3-12, med mindre opplysningspliktig innhenter egenerklæring fra kontohaver eller ut fra tilgjengelige opplysninger rimeligvis konkluderer med at kontohaver er
a)et selskap, og selskapets aksjer regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, eller selskapet er nærstående enhet til slikt selskap
b)en offentlig enhet, en internasjonal organisasjon eller en sentralbank eller
c)hjemmehørende i USA og er
1.en organisasjon som er unntatt fra amerikansk skatteplikt
2.en amerikansk bank
3.en forvaltningsformue (trust) for fast eiendomsinvestering
4.et regulert investeringsselskap eller en enhet registrert hos den amerikanske Securities Exchange Commission
5.et felleslegat
6.en forvaltningsformue (trust) som er fritatt fra amerikansk skatteplikt eller er en veldedig forvaltningsformue (trust) eller
7.en registrert verdipapirmegler.
§ 7-3-22.Fastslå om kontohaver er finansiell institusjon eller annen enhet
(1) Opplysningspliktige skal innhente en egenerklæring fra kontohaver for å fastslå om kontohaver har status som finansiell institusjon eller annen enhet, med mindre opplysningspliktig verifiserer at kontohaver er registrert med globalt identifikasjonsnummer hos amerikanske skattemyndigheter, eller ut fra tilgjengelige opplysninger rimeligvis konkluderer med at kontohaver har status som aktiv etter tredje ledd.
(2) Kontohaver anses som finansiell institusjon dersom kontohaver
a)etter multilateral kompetent myndighetsavtale av 29. oktober 2014 om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle konti for å forbedre internasjonal overholdelse av skattelovgivningen, anses som
1.en finansiell institusjon hjemmehørende i en jurisdiksjon som har tiltrådt avtalen
2.en enhet hjemmehørende i en jurisdiksjon som ikke har tiltrådt avtalen for så vidt gjelder Norge, og som har inntekter som hovedsakelig kan henføres til investering, reinvestering, eller omsetning av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter, og som styres, forvaltes eller på annen måte ledes av enhet som oppfyller vilkårene nevnt i § 7-3-6 bokstav a til c, eller bokstav d nr. 1
b)etter avtale av 15. april 2013 mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, anses som finansiell institusjon nevnt i vedlegg I punkt V A (ii) og (iii).
(3) Dersom kontohaver ikke anses som finansiell institusjon, skal det fastslås om kontohaver anses som aktiv eller passiv. Anses kontohaver som passiv, skal kontoen merkes særskilt, og det skal fastslås hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt. Kontohaver anses som passiv når ingen av vilkårene for å anses som aktiv er oppfylt. Kontohaver anses som aktiv
a)slik at det ikke skal fastslås hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt, når
1.mindre enn 50 prosent av virksomhetens bruttoinntekt i foregående inntektsår var passiv inntekt og mindre enn 50 prosent av virksomhetens aktiva i foregående inntektsår var passive kapitalplasseringer
2.selskapets aksjer omsettes jevnlig i et etablert verdipapirmarked eller selskapet er nærstående enhet til slikt selskap
3.den er et offentlig organ
4.virksomheten består i å yte finansielle tjenester til ett eller flere datterselskaper som ikke driver virksomhet som finansiell institusjon, unntatt når formålet er å erverve eller finansiere selskaper og deretter beholde eierinteressene for investeringsformål
5.virksomheten er under oppstart og investerer kapital i aktiva de første 24 måneder for å drive annen virksomhet enn som finansiell institusjon
6.virksomheten er i ferd med å avvikle eller omorganisere sine aktiva når den ikke har drevet forretningsvirksomhet som finansiell institusjon de siste fem år og ikke skal drive slik virksomhet
7.virksomheten driver hovedsakelig med finansierings- og sikringstransaksjoner med eller for nærstående enheter som ikke er finansielle institusjoner, og yter ikke finansierings- eller sikringstjenester overfor noen enhet som ikke er en nærstående enhet, forutsatt at gruppen bestående av alle slike nærstående enheter hovedsakelig driver en annen forretningsvirksomhet enn virksomhet som finansiell institusjon eller
8.den juridiske personen er organisert som en stiftelse (eller lignende person) som drives for rent religiøse, veldedige, vitenskapelige, artistiske, kulturelle eller utdanningsmessige formål, og
i.stiftelsen er regulert og fritatt fra inntektsskatt etter lovgivningen i det land den er hjemmehørende
ii.lovgivningen eller stiftelsesdokumentene er til hinder for uttak fra virksomheten til annet enn formålet og
iii.ved eventuell avvikling skal alle eiendeler tilfalle en annen allmennyttig organisasjon eller offentlige myndigheter
b)slik at reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i USA eller amerikanske statsborgere ikke skal identifiseres, når
1.kontohaver er opprettet i et amerikansk territorium og alle eierne av betalingsmottaker er reelt bosatt i vedkommende amerikanske territorium eller
2.kontohaver er en ikke-amerikansk styresmakt, en styresmakt på et amerikansk territorium, en internasjonal organisasjon, en ikke-amerikansk sentralbank eller en enhet som er heleid av en eller flere av de forannevnte.
§ 7-3-23.Fastslå hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt
(1) Opplysningspliktig skal innhente egenerklæring som nevnt i § 7-3-16 fra kontohaver eller reelle rettighetshavere, som viser hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt og om reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere, når kontohaver
a)er en enhet som nevnt i § 7-3-22 annet ledd bokstav a nr. 2 eller
b)anses som passiv etter § 7-3-22 tredje ledd.
(2) Plikten til å identifisere reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i USA eller amerikanske statsborgere gjelder ikke kontohavere som nevnt i § 7-3-22 annet ledd eller § 7-3-22 tredje ledd bokstav b.
§ 7-3-24.Følger av at egenerklæring ikke innhentes ved kontoopprettelse

Dersom egenerklæring ikke kan innhentes ved opprettelse av en ny konto, skal opplysningspliktige ikke etablere kontoforholdet for kontohaver. Er konto opprettet, men det viser seg at det er gitt feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger ved kontoopprettelsen, skal kontoen avsluttes om det ikke umiddelbart kan innhentes ny gyldig egenerklæring.

H. Gjennomgang av eksisterende konti som eies eller rådes over av en enhet

§ 7-3-25.Fastslå hvor kontohaver er skattemessig hjemmehørende
(1) Opplysningspliktige skal gå gjennom tilgjengelige opplysninger for å fastslå om opplysningene indikerer at kontohaver er skattemessig hjemmehørende til en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge. Dersom opplysningene viser at kontohaver er stiftet eller etablert i utlandet, eller har utenlandsk adresse, indikerer det at kontohaver er skattemessig hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge. Forvaltningsformuer (truster) som ikke er skattemessig hjemmehørende i noen jurisdiksjon anses hjemmehørende på forvalters adresse.
(2) Dersom opplysningene viser at kontohaver er hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, skal kontoen behandles etter reglene i § 7-3-12, med mindre opplysningspliktige innhenter egenerklæring fra kontohaver som viser at kontohaver likevel er hjemmehørende i Norge eller ut fra tilgjengelige opplysninger rimeligvis konkluderer med at kontohaver er nevnt i § 7-3-21 annet ledd bokstav a til c.
§ 7-3-26.Fastslå om kontohaver er finansiell institusjon eller annen enhet

For å fastslå om en kontohaver er en finansiell institusjon eller annen enhet, skal opplysningspliktige gjennomføre undersøkelser på bakgrunn av og gå gjennom tilgjengelige opplysninger og om nødvendig innhente en egenerklæring fra kontohaver for å fastslå kontohavers status som nevnt i § 7-3-22 annet og tredje ledd.

§ 7-3-27.Fastslå hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt og om de er amerikanske statsborgere
(1) Opplysningspliktig skal innhente egenerklæring som nevnt i § 7-3-31 fra kontohaver eller reelle rettighetshavere, som viser hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt og om de er amerikanske statsborgere, når kontohaver er identifisert etter § 7-3-26 som
a)en enhet som nevnt i § 7-3-22 annet ledd eller
b)passiv etter § 7-3-22 tredje ledd.
(2) Dersom kontosaldo eller verdi ikke overstiger USD 1 000 000, kan opplysningspliktige basere seg på egne opplysninger for å fastslå hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt.
(3) § 7-3-23 annet ledd gjelder tilsvarende.

I. Felles regler for kapittel D til H

§ 7-3-28.Nye og eksisterende konti
(1) Konti opprettet 1. januar 2016 eller senere anses som nye konti. En konto opprettet 1. januar 2016 eller senere kan likevel anses som en eksisterende konto dersom
a)kontohaver allerede eier eller råder over en eksisterende konto hos opplysningspliktig eller hos en nærstående enhet
b)opplysningspliktig (og eventuell nærstående enhet) summerer verdien av den nye kontoen og de eksisterende konti etter § 7-3-29
c)det ikke er påkrevet å gjennomføre ny kundekontroll ved opprettelse av kontoen etter lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. og
d)opprettelse av kontoen ikke medfører at opplysningspliktig må innhente nye kundeopplysninger.
(2) Konti opprettet før 1. januar 2016, anses som eksisterende konto.
(3) Konto opprettet 1. juli 2014 eller senere skal uansett første og annet ledd anses som ny konto for så vidt gjelder å fastslå om kontohaver og reelle rettighetshavere er skattepliktig eller hjemmehørende i USA, samt ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA.
§ 7-3-29.Summering av kontoverdi

Opplysningspliktige skal, ved beregning av kontosaldo eller verdi ved gjennomgang av konti, summere saldo og verdi på alle konti med positiv verdi som kontohaver har i den finansielle institusjonen og nærstående enheter. Dette behøver likevel bare gjøres i den utstrekning datasystemer knytter flere konti sammen med et dataelement, for eksempel kundens identifikasjonsnummer, og muliggjør summering av kontosaldo.

§ 7-3-30.Alternativer for gjennomgang av konto
(1) Opplysningspliktige kan velge å gå gjennom eksisterende konti etter reglene for nye konti.
(2) Opplysningspliktige kan velge å gå gjennom konto med saldo eller verdi som ikke overstiger USD 1 000 000 etter reglene for konto med saldo eller verdi som overstiger USD 1 000 000.
(3) Valg etter første og annet ledd må gjelde alle konti, en klart avgrenset type konto, eller en avgrenset del av den opplysningspliktiges virksomhet. Valget har ikke betydning for fristen til å innhente utenlandsk identifikasjonsnummer eller hvilke eksisterende konti det er plikt til å gå gjennom.
(4) Opplysningspliktige kan velge å ikke gå gjennom kollektive forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og kollektive livrenter som er utstedt til en arbeidsgiver eller individuelle ansatte inntil utbetaling for å identifisere kontohaver og reelle rettighetshavere som er skattepliktige eller hjemmehørende i et annet land enn USA, dersom
a)den kollektive forsikringsavtalen med gjenkjøpsverdi eller den kollektive livrenten er utstedt til en arbeidsgiver og dekker 25 eller flere ansatte
b)de ansatte er berettiget til å motta enhver kontraktsinteresse i tilknytning til sin avtale og til å oppnevne begunstigede i tilfelle arbeidstakers død og
c)den samlede utbetalingen til en ansatt eller begunstigede ikke overstiger USD 1 000 000.
§ 7-3-31.Egenerklæring fra fysisk person
(1) En egenerklæring skal være signert eller bekreftet av kontohaver, datert og inneholde opplysninger om
a)navn
b)adresse
c)stater og jurisdiksjoner hvor kontohaver er skattemessig bosatt
d)amerikansk statsborgerskap
e)utenlandsk identifikasjonsnummer og
f)fødselsdato.
(2) Egenerklæringen skal også forplikte kontohaver til å ta kontakt med den opplysningspliktige og gi opplysninger ved endringer.
§ 7-3-32.Egenerklæring fra enhet
(1) En egenerklæring skal være signert eller bekreftet av person med fullmakt, datert og inneholde opplysninger om
a)navn
b)adresse
c)stater og jurisdiksjoner hvor kontohaver er skattemessig hjemmehørende
d)utenlandsk identifikasjonsnummer og
e)kontohavers status som nevnt i § 7-3-22.
(2) Egenerklæringen skal også forplikte kontohaver til å ta kontakt med den opplysningspliktige og gi opplysninger ved endringer.

J. Betalinger med amerikansk kilde

§ 7-3-33.Plikter ved formidling av betalinger med amerikansk kilde
(1) Dette kapittel gjennomfører artikkel 4 nr. 1 bokstav e i avtale av 15. april 2013 mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA.
(2) Opplysningspliktige som nevnt i kapittel C, som skal foreta utbetaling av eller opptre som mellomledd ved en utbetaling som er kildeskattepliktig i USA til en ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA, skal gi forutgående finansiell institusjon i betalingskjeden de opplysninger som er påkrevet for å trekke amerikansk kildeskatt og overholde opplysningsplikten om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA.
(3) Denne paragraf gjelder ikke opplysningspliktige som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav d i avtalen nevnt i første ledd.

K. Opplysningsplikt om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner

§ 7-3-34.Betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner
(1) Opplysningspliktige som nevnt i kapittel C, skal identifisere og gi opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA foretatt i skattleggingsperiodene 2015 og 2016.
(2) Opplysningene skal vise navn og samlet beløp for hver ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA.
(3) Finansielle institusjoner har ikke opplysningsplikt for betalinger etter første ledd når de ikke
a)er kjent med grunnlaget for utbetalingen
b)har kontroll med utbetalingen eller
c)har eiendeler betalingen knytter seg til i sin forvaring.
§ 7-3-35.Definisjoner
(1) Betalinger i dette kapittel omfatter
a)rente fra ikke-amerikansk kilde betalt eller kreditert til en finansiell konto
b)utbytte fra ikke-amerikansk kilde betalt eller kreditert til en finansiell konto
c)betalinger knyttet til verdipapirlån, gjenkjøpsavtaler, derivatkontrakter eller lignende transaksjoner som direkte eller indirekte er knyttet til betaling av rente eller utbytte fra amerikanske kilder
d)betalinger fra en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en livrentekontrakt.
(2) Betalinger knyttet til oppgjør for varer eller ikke-finansielle tjenester anses ikke som betalinger.
§ 7-3-36.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Skattedirektoratet kan bestemme at opplysningspliktige som ikke har opplysninger skal sende inn bekreftelse på at de ikke har opplysninger å levere.
(3) Opplysningene skal leveres til den tid Skattedirektoratet bestemmer.

§ 7-5. Kjøp, salg, leie, utbetalinger mv.

A. Opplysninger om leieforhold mv.

§ 7-5-1.Opplysningsplikt for leietakere
(1) Opplysninger som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7-5 første ledd skal gis av den som har leiet
a)bolig som fritt eller mot vederlag er stillet til disposisjon for arbeids- eller oppdragstaker, unntatt når boligen eies av stat, fylkeskommune, kommune eller norsk aksjeselskap
b)boligeiendom eller noen del av slik eiendom fra egen arbeidstaker, unntatt når leiebeløpet er innrapportert på a-meldingen. Det samme gjelder når aksjeselskap leier eiendom som nevnt av aksjonær, unntatt når leiebeløpet er tatt med i aksjonæroppgave.
(2) Opplysninger om påløpt leie samt utbetalinger i siste år til den enkelte utleier skal gis uansett om leietakeren skal foreta eller har foretatt utbetalingen selv. Opplysningene skal gis til skattekontoret innen 31. januar året etter skattleggingsperioden. Opplysningene skal gis på fastsatt melding.
§ 7-5-2.Opplysningsplikt for utleieformidlere
(1) Opplysninger som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7-5 første ledd skal gis av den som mot godtgjøring har formidlet leie av boligeiendom, herunder fritidseiendom, utleiehytte o.l. Det samme gjelder slik formidling av annen fast eiendom når denne ikke skal benyttes i næring eller forretningsvirksomhet av leietakeren.
(2) Det skal likevel ikke gis opplysninger
a)når eiendommen eies av stat, fylkeskommune, kommune eller norsk aksjeselskap
b)når det er formidlet leie av rom, hytte, leilighet mv. i eller tilknyttet hotell, pensjonat eller lignende virksomhet
c)når formidlingen vedrører leie med et samlet årlig beløp til den enkelte utleier på opptil 10 000 kroner.
(3) Opplysninger skal gis om inngåtte kontrakter siste år med den enkelte utleier (navn, adresse og fødselsnummer, eller personnummer når det er kjent), eiendommens navn og adresse (kommune), avtalt leie og i tilfelle leie påløpt i skattleggingsperioden som betales eller formidles av den opplysningspliktige og leie som den opplysningspliktige har betalt eller formidlet betaling av, samt for hvilket tidsrom (første og siste dato) den enkelte kontrakt gjelder. Det skal dessuten opplyses om den opplysningspliktiges navn og adresse, og opplysningene skal være signert. Opplysningene skal gis til skattekontoret innen 31. januar året etter det året kontrakten er inngått. Opplysningene kan gis på fastsatt melding eller på annen fyllestgjørende måte.

B. Utbetalinger av skadeserstatninger

§ 7-5-3.Hvem som har opplysningsplikt

Norsk Pasientskadeerstatning og andre utbetalere av erstatning for personskade og tap av forsørger skal gi opplysninger over utbetalinger siste år. Fysiske personer er unntatt fra opplysningsplikten.

§ 7-5-4.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis opplysninger om

a)alle utbetalinger ved personskade som skal dekke ervervstap frem til oppgjørstidspunktet og for et tidfestet fremtidig tidsrom. Alle periodiske utbetalinger ved personskade.
b)renter på alle utbetalinger.
§ 7-5-5.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a)navn og organisasjonsnummer på den som gir opplysningene
b)fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse på den beløpet utbetales til
c)utbetalt beløp
e)utbetalingstype.
§ 7-5-6.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter utbetalingsåret.

C. Opplysninger om omsetning av jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent

§ 7-5-7.Hvem som har opplysningsplikt

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette levende dyr, slakt (herunder fjørfeslakt), huder eller skinn, ull, pelsskinn, melk, egg, poteter, korn, frø, erter, frukt, bær, grønnsaker og tømmer, skal gi opplysninger om all omsetning med produsentene.

§ 7-5-8.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a)produsentens fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse
b)antall enheter, vekt, og samlet netto verdi av omsetningen inkludert eventuelle tilskudd som utbetales i forbindelse med salgsoppgjøret. Dersom omsetningen består av dyr eller skinn, må verdien for hver dyreart fremgå. Dersom slakt eller deler av slakt tas i retur av produsenten, må dette opplyses om.
c)organisasjonsnummer eller fødselsnummer, navn og adresse for den som gir opplysningene.
§ 7-5-9.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis innen 1. februar året etter skattleggingsperioden. Skattedirektoratet kan bestemme en senere frist.

D. Opplysninger om omsetning av råfisk

§ 7-5-10.Hvem som har opplysningsplikt

Godkjent salgsorganisasjon for fisk skal gi opplysninger om all omsetning av råfisk som i førstehånd er omsatt eller godkjent omsatt gjennom salgsorganisasjonen.

§ 7-5-11.Opplysningspliktens omfang
(1) Ved landing i Norge skal det gis en melding per fisker eller rederi for hver omsetningstype for all omsetning av råfisk i perioden 1. januar til 31. desember i skattleggingsperioden.
(2) Ved landing i utlandet skal omsetningen i skattleggingsperioden oppgis per fisker eller rederi og per omsetningstype for hvert land.
(3) Opplysninger om fisk som er landet, men ikke omsatt per 31. desember i skattleggingsperioden, skal gis for det år omsetning skjer.
(4) Føringstilskudd og andre tilskudd knyttet til omsetningen oppgis per fisker eller rederi og per omsetningstype. Tilskudd ved omsetning av fangst landet i utlandet oppgis for hvert land.
(5) Etterbetaling av salgsoppgjør mv. til fisker eller rederi oppgis som egen omsetningstype og innberettes for den skattleggingsperiode beløpet utbetales.
§ 7-5-12.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a)salgsorganisasjonens organisasjonsnummer, navn og adresse
b)fiskerens fødselsnummer eller rederiets organisasjonsnummer, navn, adresse og kommunenummer. For fisker eller rederi som er bosatt eller lokalisert i utlandet, oppgis navn, adresse og landkode for bostedsland eller lokalisering, samt båtens navn og registreringsnummer.
c)verdi av omsetningen, fordelt på omsetningstyper
d)utbetalt føringstilskudd og andre tilskudd knyttet til omsetningen
e)etterbetaling av salgsoppgjør mv. til fisker eller rederi
f)landkode for omsetning og eventuelt tilskudd dersom fisken er landet i utlandet.
§ 7-5-13.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis innen 1. februar året etter skattleggingsperioden.
§ 7-5-14.Utfyllende bestemmelser

Skattedirektoratet kan gi nærmere regler om utfylling av § 7-5-10 til § 7-5-13.

E. Opplysninger fra drosjesentraler

§ 7-5-15.Hvem som har opplysningsplikt

Drosjesentral som nevnt i yrkestransportforskriften § 46 skal gi opplysninger etter reglene i § 7-5-15 til § 7-5-19.

§ 7-5-16.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding som nevnt i § 7-5-18 for hvert løyve som, i hele eller deler av skattleggingsperioden det leveres opplysninger for, har vært

a)pliktig tilknyttet drosjesentralen eller
b)frivillig tilknyttet drosjesentralen som bopelsløyve.
§ 7-5-17.Skifte av løyvehaver

Dersom løyvet har skiftet løyvehaver i skattleggingsperioden og begge løyvehaverne har vært tilsluttet drosjesentralen, skal drosjesentralen spesifisere opplysningene som nevnt i § 7-5-18 for hver løyvehaver, slik at meldingen viser kjøring i tidsrommet den aktuelle løyvehaveren hadde løyvet i skattleggingsperioden.

§ 7-5-18.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a)drosjesentralens organisasjonsnummer og navn
b)løyvehavers organisasjonsnummer og navn
c)løyvenummer
d)akkumulerte tall fra skiftlappene, jf. bokføringsforskriften § 8-2-2, for tidsrommet fra 1. januar til 31. desember i skattleggingsperioden for
1.kontantomsetning eksklusiv merverdiavgift
2.kredittomsetning eksklusiv merverdiavgift
3.kjørte kilometer
4.besatte kilometer.
§ 7-5-19.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden. Skattedirektoratet kan bestemme en senere frist.

§ 7-6. Oppdragstakere og arbeidstakere

§ 7-6-1.Opplysningsplikt for oppdragsgiver
(1) Oppdragsgiver skal gi opplysninger om
a)oppdragstakers navn, adresse i Norge og utlandet samt norsk organisasjonsnummer eller hvis det ikke er tildelt, utenlandsk registreringsnummer. Dersom oppdragstaker er selvstendig næringsdrivende skal det også gis opplysninger om fødselsdato, norsk fødselsnummer eller D-nummer samt utenlandsk identitetsnummer. Er det ikke tildelt norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal kjønn, nasjonalitet og sivilstand oppgis.
b)oppdragets antatte start- og avslutningstidspunkt, stedet der oppdraget skal utføres, kontraktstype, kontraktsbeløp, antall arbeidstakere og kontraktsnummer. Det skal også gis opplysninger om eventuell hovedoppdragsgivers navn og norske organisasjonsnummer samt hovedkontraktsnummer.
c)oppdragsgivers navn, adresse i Norge og utlandet, norsk organisasjonsnummer samt kontaktperson.
(2) Ved rapportering av arbeidstakere skal det gis opplysninger om
a)arbeidstakers navn, fødselsdato, norsk fødselsnummer eller D-nummer, utenlandsk identitetsnummer samt adresse i Norge og utlandet. Dersom arbeidstaker ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal det gis opplysninger om arbeidstakers kjønn, nasjonalitet og sivilstand.
b)arbeidstakers første og siste arbeidsdag på oppdraget, arbeidssted og eventuelt kontraktsnummer
c)arbeidsgivers navn, adresse i Norge og utlandet samt norsk organisasjonsnummer eller hvis det ikke er tildelt, utenlandsk registreringsnummer
d)oppdragsgivers navn, adresse i Norge og utlandet, norsk organisasjonsnummer eller hvis det ikke er tildelt, utenlandsk registreringsnummer. Det skal også gis opplysninger om eventuell hovedoppdragsgivers navn og norske organisasjonsnummer.
e)kontaktperson.
§ 7-6-2.Dokumentasjon av navn, fødselsdato og statsborgerskap

Når det skal gis opplysninger om en person som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal navn, fødselsdato og statsborgerskap dokumenteres ved kopi av et legitimasjonsdokument. Legitimasjonsdokumentet skal ha fotografi av personen og inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap.

§ 7-6-3.Avtale om hvem som skal gi opplysninger

Det kan inngås avtale mellom oppdragsgivere i flere ledd og mellom oppdragsgivere og oppdragstakere om at opplysninger kan gis av en av dem. En slik avtale fritar ikke fra tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr som kan ilegges etter skatteforvaltningsloven § 14-1 og § 14-7, eller ansvar etter skattebetalingsloven § 16-51.

§ 7-6-4.Fritak fra rapporteringsplikten for mindre oppdrag

Plikten til å gi opplysninger etter skatteforvaltningsloven § 7-6 gjelder ikke ved tildeling av oppdrag hvor avtalt vederlag er under 10 000 kroner.

§ 7-6-5.Leveringsfrist
(1) Opplysninger om oppdragstaker mv. skal gis snarest etter at kontrakt er inngått og senest innen 14 dager etter at arbeidet er påbegynt.
(2) Opplysninger om arbeidstaker skal gis senest 14 dager etter arbeidstakers første arbeidsdag på oppdraget. Opplysninger om siste arbeidsdag for arbeidstakere skal gis senest 14 dager etter siste arbeidsdag.
(3) Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger senest 14 dager etter at endringen fant sted.
(4) Skattekontoret kan godta andre frister etter avtale med den som skal gi opplysninger.
§ 7-6-6.Leveringsmåte

Opplysningene skal gis til skattekontoret. Skattekontoret kan godta at opplysningene gis i en annen form enn ved bruk av fastsatt melding.

§ 7-7. Aksjonærer mv.

§ 7-7-1.Hvem som har opplysningsplikt
(1) Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og selskaper og sammenslutninger som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7-7 tredje ledd skal gi opplysninger etter reglene i § 7-7-2 og § 7-7-3.
(2) Selskap, hvis aksjer er registrert i et verdipapirregister, fritas for opplysningsplikten i den grad verdipapirregisteret sender inn de samme opplysninger på vegne av selskapet.
(3) Selskaper og sammenslutninger som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7-7 tredje ledd plikter ikke å gi opplysninger om
a)endringer i løpet av skattleggingsperioden i andelskapitalens eller grunnfondsbeviskapitalens mv. størrelse og andelenes eller grunnfondsbevisenes antall, som følge av stiftelse, emisjoner, fusjon og fisjon
b)erverv og realisasjoner av andeler og grunnfondsbevis mv. i løpet av skattleggingsperioden
c)avsatt utbytte.
§ 7-7-2.Selskapsopplysninger

Opplysningene om selskapet skal inneholde

a)identifikasjonsopplysninger
1.selskapets organisasjonsnummer
2.selskapets navn og adresse
3.aksjeklasse, eventuelt ISIN-nummer
b)standardopplysninger vedrørende selskapets aksjekapital og overkurs
c)utdelt utbytte i skattleggingsperioden
d)utstedelse av aksjer i forbindelse med stiftelse, nyemisjon, fusjon, fisjon mv.
e)utstedelse av aksjer i forbindelse med fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon og skattefri fisjon
f)sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon mv.
g)sletting av aksjer i forbindelse med spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon
h)endringer i aksjekapital og overkurs.
§ 7-7-3.Aksjonæropplysninger

Opplysningene om aksjonær skal inneholde

a)identifikasjonsopplysninger
1.fødselsnummer, D-nummer, organisasjonsnummer eller lignende
2.navn og adresse (landkode)
3.aksjeklasse, eventuelt ISIN-nummer
4.pålydende
b)standardopplysninger vedrørende aksjonærs beholdning av aksjer, utdelt utbytte per aksjonær og eventuell kildeskatt
c)transaksjonsopplysninger (aksjer i tilgang og avgang)
1.kjøp, arv, gave, stiftelse, nyemisjon, konvertering av fordring, fusjon, fisjon, konsernintern overføring og omdannelse av enkeltpersonforetak
2.fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon og skattefri fisjon
3.salg, arv, gave, likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon, konsernintern overføring, sletting av egne aksjer og fusjon og fisjon med bruk av egne aksjer
4.spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon
d)endringer i aksjekapital og overkurs.
§ 7-7-4.Levering av opplysninger
(1) Aksje- og allmennaksjeselskap skal gi opplysningene til skattekontoret innen 31. januar i året etter skattleggingsperioden.
(2) Selskaper og sammenslutninger som nevnt i skatteforvaltningsloven § 7-7 tredje ledd skal gi opplysningene til skattekontoret innen 31. mars i året etter skattleggingsperioden.
(3) Skattedirektoratet fastsetter leveringsfrist for opplysninger som gis elektronisk.
(4) Meldinger som leveres på papir skal signeres av den opplysningsplikten påhviler etter skatteforvaltningsloven § 7-11.

§ 7-8. Arv

§ 7-8-1.Tingretten og testamentsfullbyrder
(1) Tingrett og testamentsfullbyrder skal straks sende melding til skattekontoret når de under bobehandlingen blir kjent med forhold som gir grunn til å tro at arvelaterens grunnlag for formues- eller inntektsskatt har blitt fastsatt for lavt.
(2) Tingretten skal straks sende melding til skattekontoret dersom krav på lønn godkjennes til fradrag i boformuen ved arveavgiftsberegningen.
(3) Tingretten skal straks sende melding til skattekontoret når dødsboet overtas til privat skifte. I meldingen skal det opplyses om arvelaterens dødsdato, hvem som er arvinger og ektefelle eller samboer. Det skal så vidt mulig opplyses om det foreligger testament og hvem som er boets fullmektig.
(4) I alle meldinger skal navn, adresse, fødselsdato og personnummer være oppgitt for de personer som meldingen angår.
§ 7-8-2.Tinglysingsmyndighet
(1) Registerføreren for tinglysing i fast eiendom skal sende melding til skattekontoret når det framgår av dokument som er mottatt til tinglysing at det er overført eiendom eller rettigheter i fast eiendom. Det samme gjelder tinglyste overdragelser av andeler i boligselskap.
(2) Reglene i § 7-8-1 fjerde ledd får tilsvarende anvendelse.
§ 7-8-3.Vergemålsmyndigheten
(1) Vergemålsmyndigheten skal sende melding til skattekontoret når de har mottatt midler til forvaltning som antas helt eller delvis å være gave. Melding kan unnlates når skattekontoret vites å være kjent med gaveytelsen.
(2) Reglene i § 7-8-1 fjerde ledd får tilsvarende anvendelse.

§ 7-9. Offentlige myndigheter

A. Offentlige myndigheter mv. som nevnt i skatteforvaltningsloven § 10-5

§ 7-9-1.Hvem som har opplysningsplikt
(1) Offentlige myndigheter og innretninger mv. skal gi opplysninger om erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i skattleggingsperioden og som ikke er innberetningspliktig etter annen bestemmelse i skatteforvaltningsloven kapittel 7.
(2) Offentlige myndigheter og innretninger mv. som administrerer offentlige registre over formuesobjekter skal gi opplysninger fra registeret.
(3) Tollmyndighetene skal gi opplysninger om vareførsel til og fra landet.
(4) Finanstilsynet skal gi opplysninger om transaksjoner i finansielle instrumenter.
§ 7-9-2.Opplysningspliktens omfang
(1) Det skal gis en melding per mottaker for hver type erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. som er utbetalt i skattleggingsperioden eller som etter skatteloven skal tidfestes til skattleggingsperioden.
(2) Det skal gis en melding per person som per 1. januar i det året opplysningen gis, er eier av formuesobjekt, eller som var eier av slikt objekt i løpet av foregående år.
(3) Tollmyndighetene skal overføre opplysninger fra tolldeklarasjonen.
(4) Finanstilsynet skal gi opplysninger om transaksjoner i finansielle instrumenter mv. som Finanstilsynet har fått innrapportert i henhold til verdipapirhandelloven § 10-18.
(5) Skattedirektoratet fastsetter nærmere regler om opplysningsplikten, herunder hvilke erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. eller formuesobjekter det skal gis opplysninger om.
§ 7-9-3.Opplysningspliktens innhold
(1) For melding som nevnt i § 7-9-2 første og annet ledd skal det gis opplysninger om
a)navn, adresse, fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer og kommunenummer på den opplysningen gjelder. Der person eller organisasjon som opplysningen gjelder er bosatt eller lokalisert i utlandet skal adresseinformasjonen inneholde landkode for bostedsland. For personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer eller organisasjoner som ikke har norsk organisasjonsnummer skal opplysningen minimum inneholde fødselsdato eller et unikt ID-nummer som kan brukes i utveksling av kontrolloppgaver med utenlandske skattemyndigheter.
b)navn, adresse og fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer på den som gir opplysningen.
(2) For erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. skal det gis opplysninger om
a)hvilken type erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. opplysningen gjelder
b)formålet med utbetalingen som nevnt i bokstav a
c)beløp som er utbetalt i eller som skal tidfestes til siste skattleggingsperiode. Skattedirektoratet kan bestemme at beløp for den enkelte utbetalingsmåned spesifiseres.
d)gjeld ved utgangen av skattleggingsperioden
e)beløp til gode ved utgangen av skattleggingsperioden
f)betalte renter siste år.
(3) For motorkjøretøyer skal det gis opplysninger om understellsnummer, registreringsforhold, klassifisering og tekniske data mv. som har betydning for skattemyndighetenes fastsetting av skatt.
(4) For vareførsel til og fra landet skal alle opplysningene på tolldeklarasjonen som har betydning for skattemyndighetenes fastsetting og kontroll av særavgifter og merverdiavgift oppgis.
§ 7-9-4.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis innen 31. januar året etter skattleggingsperioden. Opplysningene fra offentlige registre om registrerte motorkjøretøyer skal gis fortløpende. Tollmyndighetene skal gi opplysningene fra tolldeklarasjonen fortløpende etter at denne er tildelt ekspedisjons- og løpenummer. Finanstilsynet skal gi opplysninger til den tid Skattedirektoratet bestemmer.

B. Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral

§ 7-9-5.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding for hver bidragspliktig over bidrag som er tidfestet i skattleggingsperioden og eventuell gjeld eller tilgodehavende per 1. januar året etter skattleggingsperioden.

§ 7-9-6.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a)den bidragspliktiges fødselsnummer, navn og adresse
b)samlet tidfestet underholdsbidrag i skattleggingsperioden
c)samlet gjeld eller tilgodehavende per 1. januar året etter skattleggingsperioden
d)tilbakebetaling av underholdsbidrag for tidligere år.
§ 7-9-7.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.

§ 7-10. Annen opplysningsplikt for tredjepart

A. Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

§ 7-10-1.Hvem som har opplysningsplikt

Institutter som er gitt administrativ forhåndsgodkjennelse av skattekontoret om fradragsrett etter skatteloven § 6-42 for den som gir bidrag til instituttet, skal gi opplysninger etter reglene i § 7-10-1 til § 7-10-4.

§ 7-10-2.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding for hver giver over bidrag som er tidfestet i skattleggingsperioden.

Opplysningsplikten omfatter ikke bidrag fra anonyme givere.

§ 7-10-3.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a)giverens fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse
b)instituttets organisasjonsnummer, navn og adresse
c)samlet tidfestet bidrag fra giveren.
§ 7-10-4.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.

B. Betaling for pass og stell av barn

§ 7-10-5.Hvem som har opplysningsplikt

Privat eller offentlig eiet institusjon som driver skolefritidsordning eller barnehage, herunder familiebarnehage og barnepark, og som mottar betaling for pass og stell av barn, skal gi opplysninger etter reglene i § 7-10-5 til § 7-10-8. Privat barnepassordning der foreldre mv. har opplysningsplikt etter skatteforvaltningsloven § 7-2 første ledd bokstav a og j omfattes ikke.

§ 7-10-6.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis opplysninger om tidfestede utgifter for pass og stell av barn under 12 år som dekkes av barnets foreldre eller andre foresatte.

§ 7-10-7.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a)betalers navn, adresse og fødselsnummer
b)opplysningspliktiges navn, adresse og organisasjonsnummer
c)tidfestet beløp.
§ 7-10-8.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.

C. Gaver til visse frivillige organisasjoner mv.

§ 7-10-9.Hvem som har opplysningsplikt

Selskaper, stiftelser og sammenslutninger som er gitt administrativ forhåndsgodkjennelse av skattekontoret om fradragsrett etter skatteloven § 6-50 for den som gir pengegave til selskap, stiftelse eller sammenslutning skal gi opplysninger etter bestemmelsene i § 7-10-9 til § 7-10-12.

§ 7-10-10.Opplysningspliktens omfang
(1) Det skal gis en melding for hver giver over pengegave som er tidfestet i skattleggingsperioden.
(2) Opplysningsplikten gjelder ikke pengegaver fra anonyme givere.
§ 7-10-11.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a)giverens fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse
b)opplysningspliktiges organisasjonsnummer, navn og adresse
c)samlet gavebeløp fra giveren tidfestet i skattleggingsperioden.
§ 7-10-12.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.

D. Levering av opplysninger fra boligsameier

§ 7-10-13.Hvem som har opplysningsplikt
(1) For eierseksjon etter eierseksjonsloven § 1 første ledd annet punktum og annet ledd, jf. § 3 skal det gis opplysninger etter bestemmelsene i § 7-10-13 til § 7-10-17. Opplysningsplikten tilligger sameiets styre.
(2) Opplysningsplikten er begrenset til boligsameier hvor mer enn åtte av eierseksjonene brukes til boligformål.
§ 7-10-14.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding for hver eierseksjon, selv om en sameier eier flere seksjoner. Har boligsameiet fått melding om at flere personer eier en seksjon sammen, skal det gis en melding for hver eier der fordeling av inntekter, utgifter, formue og gjeld etter § 7-10-15 skal skje i forhold til antall eiere. Har en eierseksjon hatt flere etterfølgende sameiere i løpet av skattleggingsperioden, skal det gis en melding for hver av eierseksjonens sameiere.

§ 7-10-15.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a)boligsameiets navn og kontoradresse samt kommune-, gårds- og bruksnummer
b)boligsameiets organisasjonsnummer
c)sameiers fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse
d)boligseksjonens seksjonsnummer
e)dato til dato angivelse av sameiers eiertid i skattleggingsperioden
f)sameiers andel av felles skattepliktige inntekter
g)sameiers andel av felles fradragsberettigete utgifter
h)sameiers andel av felles formue
i)sameiers andel av felles gjeld.
§ 7-10-16.Endringsmeldinger

Inneholder de innrapporterte opplysningene feil, foretas ny innrapportering og omberegning kun for sameiere hvor endring medfører at poster som nevnt i § 7-10-15 bokstav f og g blir endret med minst 400 kroner per post, eller poster som nevnt i § 7-10-15 bokstav h og i blir endret med minst 1 000 kroner per post.

§ 7-10-17.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden.

E. Levering av opplysninger fra boligselskap

§ 7-10-18.Hvem som har opplysningsplikt

Boligselskap, herunder borettslag og boligaksjeselskap, som ikke er eget skattesubjekt, jf. skatteloven § 7-3 første til fjerde ledd, skal gi opplysninger etter reglene i § 7-10-18 til § 7-10-21. Opplysningsplikten inntrer fra og med den skattleggingsperioden borettslaget blir lovlig stiftet.

§ 7-10-19.Opplysningspliktens omfang
(1) Det skal gis melding om de inntekter og utgifter samt annen formue og gjeld som andelshaveren skal skatte av. Opplysningsplikten omfatter ikke formue i form av andelshavers boenhet omfattet av skatteloven § 4-10 annet ledd.
(2) Det skal gis en melding for hver andelshaver. Har boligselskapet fått melding om at flere eier en andel sammen, skal det gis en melding for hver eier der fordeling av verdien som skal legges til grunn ved fastsettingen, inntekter, utgifter, formue og gjeld etter § 7-10-20 skal skje i forhold til antall eiere. Har andelshaver eid flere andeler i løpet av året, gis en melding for hver andel.
§ 7-10-20.Opplysningspliktens innhold
(1) Det skal gis opplysninger om
a)andelshaveres fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse
b)boligselskapets organisasjonsnummer, navn, adresse og kommunenummer
c)boligens andelsnummer og adresse inkludert bolignummer
d)dato til dato angivelse av den tid andelshaveren har eiet andelen i skattleggingsperioden
e)andelshavers andel av øvrige skattepliktige inntekter
f)andelshavers andel av fradragsberettigede utgifter
g)andelshavers andel av boligselskapets formuesverdi
h)andelshavers andel av annen formue
i)andelshavers andel av gjeld.
(2) Er boligselskapet kjent med at andelshaver i løpet av skattleggingsperioden har bruksoverlatt boligen, gis det opplysning om dette.
§ 7-10-21.Endringsmeldinger

Inneholder de innrapporterte opplysningene feil, foretas ny innrapportering og omberegning kun for andelshavere hvor endring medfører at poster som nevnt i § 7-10-20 bokstav e og f blir endret med minst 400 kroner per post, eller poster som nevnt i § 7-10-20 bokstav g, h eller i blir endret med minst 1 000 kroner per post.

§ 7-10-22.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden.

F. Opplysningsplikt for vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art

§ 7-10-23.Hvem som har opplysningsplikt
(1) Den som selv eller gjennom andre har mottatt krav på vederlag som er godtgjørelse for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal gi opplysninger etter reglene i § 7-10-23 til § 7-10-25.
(2) Oppdragsgiver er unntatt fra opplysningsplikt når denne ikke har fradragsrett direkte eller gjennom avskrivninger for godtgjørelsen. Unntaket gjelder ikke oppdragsgivere som er skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter og boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap mv.).
§ 7-10-24.Opplysningspliktens omfang
(1) Med vederlag i § 7-10-23 menes samlet fakturert beløp eksklusive merverdiavgift i siste skattleggingsperiode. Opplysningene skal spesifiseres per mottaker.
(2) Plikten til å gi opplysninger gjelder ikke når mottakeren driver selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i Norge. For utenlandske mottakere med oppdrag i Norge, skal fast forretningssted i Norge forstås som fast driftssted i Norge etter skatteavtalene.
(3) Opplysningsplikten omfatter ikke ytelser som gjelder
a)vederlag for persontransport
b)utbetaling av provisjon vedrørende kjøp og salg av fast eiendom eller verdipapir når mottakeren av godtgjøringen har inntjent provisjonen som ledd i selvstendig næringsvirksomhet
c)utbetaling av kommisjon fra rederier til linjeagenter som samtidig har klarering av skipet
d)befraktningsprovisjon til ruterederienes ekspeditører i forbindelse med anløp av ruteskip.
§ 7-10-25.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis samlet innen 15. februar året etter skattleggingsperioden.

G. Tilskudd til ENØK-tiltak på bolig

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-10-26.Hvem som har opplysningsplikt

Enova skal gi opplysninger etter bestemmelsene i § 7-10-27 til § 7-10-29.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-10-27.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding per mottaker av tilskudd som skal gis som avregningsfradrag for ENØK-tiltak på egen bolig for skattleggingsperioden.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-10-28.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

a)mottakerens fødselsnummer og navn
b)opplysningspliktiges organisasjonsnummer og navn
c)samlet beløp som mottakeren har valgt å få som avregningsfradrag for skattleggingsperioden.
0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 7-10-29.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal gis elektronisk.
(2) Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden.
0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).

§ 7-12. Identifikasjon av skattepliktig og kopi av opplysninger

§ 7-12-1.Kopi av opplysninger
(1) Skattepliktig skal ha kopi av opplysninger som er innrapportert etter dette kapittel, med unntak av § 7-2-1 til § 7-2-11.
(2) For opplysninger fra utbetalere av vederlag som nevnt i § 7-10-23 til § 7-10-25 er fristen 15. februar året etter skattleggingsperioden.
(3) For øvrige opplysninger er fristen 1. februar året etter skattleggingsperioden.
(4) Skattedirektoratet kan bestemme at kopien sendes til skattepliktig i en bestemt form.
(5) Det skal fremgå av kopien om skattepliktig er innrapportert som alminnelig skattepliktig til annen stat eller jurisdiksjon. Kopien skal også inneholde skattepliktiges utenlandske identifikasjonsnummer. Skattepliktig skal orienteres om at norske skattemyndigheter kan utveksle opplysningene til utenlandske skattemyndigheter i henhold til overenskomst med fremmed stat.
§ 7-12-2.Sammenstilling av opplysninger
(1) Skattepliktig skal motta en sammenstilt oversikt over opplysninger som er innrapportert etter § 7-2-1 til § 7-2-11 innen 1. februar året etter skattleggingsperioden. For opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet, som innrapporteres etter egen frist i a-opplysningsforskriften § 2-1 fjerde ledd, er fristen 20. februar året etter skattleggingsperioden.
(2) Sammenstillingen skal inneholde summerte opplysninger av innrapporterte ytelser som fremgår av § 7-2-9. Det skal gis opplysninger om
a)feriepengegrunnlaget, jf. ferieloven § 10 første ledd
b)summerte opplysninger om innrapportert forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven § 5-11 første ledd
c)ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i arbeidsgivers systemer.
(3) Flere innrapporteringer av samme type ytelse kan summeres og oppgis samlet. Med samme type ytelse menes ytelser som har like egenskaper i innrapporteringen. Der ytelsene består av en trekkpliktig og en trekkfri del skal hver del spesifiseres.

§ 7-13. Adgang til å innsende datautskrift som erstatning for papirmelding

§ 7-13-1.Adgang til å innsende datautskrift

I stedet for de papirmeldinger som er fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 7-13 annet ledd, kan det nyttes datautskrift dersom den tilfredsstiller kravene i § 7-13-2 til § 7-13-4.

§ 7-13-2.Innhold
(1) Datautskriften må inneholde samme felter og poster med samme nummerering og samme tekst som den meldingen utskriften skal erstatte. Nødvendige forkortelser kan godtas. Samtlige poster skal tas med selv om ikke alle anvendes.
(2) Det skal fremgå av overskriften på utskriften at den er en datautskrift, samt hvilken melding med navn og nummer som den erstatter.
(3) Datautskriften skal signeres.
§ 7-13-3.Utforming

Datautskriften må ha tilsvarende utforming som den fastsatte meldingen, herunder må felter, poster og kolonner ha samme plassering.

§ 7-13-4.Kvalitet og format

Datautskriften må være av tilnærmet samme papir- og skriftkvalitet og format som den fastsatte meldingen. Datautskrift som erstatter doble meldinger kan leveres på A4-format. Hvert ark skal i tilfelle inneholde opplysninger om skattepliktiges navn, meldingens overskrift og årstall.

§ 7-13-5.Adgang til å kreve innsendt fastsatte meldinger

Skattemyndighetene kan kreve at den fastsatte meldingen innsendes i utfylt stand dersom de finner at datautskriften ikke tilfredsstiller kravene i § 7-13-2 til § 7-13-4.

Kapittel 8. Opplysningsplikt for skattepliktige, trekkpliktige mv.

§ 8-1. Alminnelig opplysningsplikt

§ 8-1-1.Innholdet i skattemeldinger mv.

Opplysninger om grunnlaget for fastsetting av skatt skal spesifiseres slik dette blir krevd i skattemeldinger mv.

§ 8-1-2.Skattemeldinger mv. som skal leveres elektronisk
(1) Skattemelding for merverdiavgift, skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, melding om realisasjon av naturgass mv. og melding om forenklet registreringsordning for tilbyder av elektroniske tjenester skal leveres elektronisk. Dette gjelder likevel ikke skattemelding for innførselsmerverdiavgift for skattepliktige som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
(2) Næringsdrivende skal levere følgende meldinger elektronisk
a)skattemelding for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt,
b)selskapsmelding og selskapets melding om deltakernes formue og inntekt fra selskapet
c)melding over art og omfang av transaksjoner og mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger.
§ 8-1-3.Leveringssted for skattemeldinger mv. på papir

Skattemeldinger mv. på papir skal leveres til den mottaksadresse som Skattedirektoratet bestemmer.

§ 8-2. Skattemelding for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt

§ 8-2-1.Fritak fra å levere næringsoppgave
(1) Skattepliktige er fritatt fra å levere næringsoppgave når den skattepliktige
a)ikke driver virksomhet
b)leier ut bolig- eller fritidseiendom hvor leieinntektene er skattefrie eller
c)driver virksomhet og har samlet driftsinntekt som ikke overstiger 50 000 kroner.
(2) Fritaket i første ledd bokstav c gjelder likevel ikke for
a)selskap som er skattepliktige etter skatteloven § 2-2 første ledd
b)selskap som nevnt i skatteloven § 2-2 annet ledd
c)skattepliktige som omfattes av skatteloven § 2-3, § 14-81 og § 14-82
d)skattepliktige som krever næringsinntekten fordelt med ektefelle etter skatteloven § 2-11
e)skattepliktige som har drevet mer enn en virksomhet i året, eller har drevet virksomhet som er skattepliktig til mer enn en kommune, jf. skatteloven § 3-3
f)skattepliktige som plikter å levere melding om «Drosje og godstransportnæringen»
g)skattepliktige som plikter å levere melding om «Utleie mv. av fast eiendom» sammen med melding om «Avskrivning» som både gjelder næringsvirksomhet og den utleide eiendommen
h)skattepliktige som er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2
i)skattepliktige som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven § 2-1
j)skattepliktige etter svalbardskatteloven.
(3) Skattepliktige som er fritatt fra å levere næringsoppgave etter første ledd bokstav c skal dokumentere transaksjoner mv. i samsvar med bokføringsloven § 10 og § 11 og bokføringsforskriften kapittel 5, 6 og 8. Dokumentasjonen skal oppbevares i samsvar med bokføringsloven § 13, jf. bokføringsforskriften kapittel 7 og 8. Dersom det ikke blir levert melding for beregning av personinntekt, settes personinntekten til samme beløp som næringsinntekten og negativ beregnet personinntekt kan ikke fremføres.
(4) Skattekontoret kan frita virksomhet som skal svare utførselsavgift på kull etter lov 17. juli 1925 nr. 2 fra plikt til å sende næringsoppgave når tungtveiende grunner foreligger. Det må på annen måte sannsynliggjøres at virksomheten ikke har hatt noe skattepliktig overskudd, og virksomheten må fremlegge tilstrekkelige opplysninger til å beregne utførselsavgiften.
§ 8-2-2.Skattleggingsperiode
(1) Skattemeldingen skal omfatte opplysninger om den skattepliktiges formue per 1. januar i skattefastsettingsåret og inntekts- og fradragsposter fra foregående kalenderår.
(2) Et annet regnskapsår enn kalenderåret kan legges til grunn som skattleggingsperiode av regnskapspliktige skattepliktige som er gitt unntak i medhold av regnskapsloven § 1-7 første ledd annet, tredje eller fjerde punktum. Årsoppgjøret skal ikke omfatte mer enn 12 måneder. Skattepliktige som går over til å nytte et annet regnskapsår enn tidligere, skal levere særskilte opplysninger for tiden mellom avslutningen av det forrige og begynnelsen av det nye regnskapsåret.
§ 8-2-3.Leveringsfrist
(1) Skattemelding skal leveres
a)innen utgangen av mai i året etter skattleggingsperioden for selskap mv. som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd, for selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 og for eier av enkeltpersonforetak
b)innen utgangen av april i året etter skattleggingsperioden for andre skattepliktige, herunder skattepliktige som nevnt i petroleumsskatteloven § 5 første ledd første punktum.
(2) Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen.
(3) Deltaker i selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 har samme frist som selskapet.
§ 8-2-4.Levering av skattemelding i skattleggingsperioden
(1) Før et midlertidig opphold i landet opphører for skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav d og annet ledd, kan det leveres skattemelding med opplysninger om inntekt for inneværende skattleggingsperiode.
(2) Før oppløsning av bo, selskap eller annen skattepliktig innretning, skal det leveres skattemelding med opplysninger om inntekt for inneværende skattleggingsperiode. Skattemeldingen skal omfatte opplysninger om inntekt frem til slutningsdagen eller oppløsningsdagen.
(3) Når skattemelding leveres i skattleggingsperioden etter første eller annet ledd, skal det også leveres skattemelding for formue og inntekt for foregående skattleggingsperiode dersom denne ennå ikke er levert.
§ 8-2-5.Søknad om utsatt leveringsfrist
(1) Skattekontoret kan etter søknad gi utsatt leveringsfrist etter § 8-2-3 første ledd
a)når det blir godtgjort at det av særlige grunner vil skape betydelige vanskeligheter å levere skattemelding innen fristen eller
b)til regnskapsfører eller revisor som bistår næringsdrivende med utfylling av skattemeldingen, for en mindre andel av søkerens klienter. Søknaden må gjelde navngitte skattepliktige. Det kan ikke gis utsettelse lenger enn til 30. juni i skattefastsettingsåret.
(2) Skattedirektoratet kan forlenge fristen etter § 8-2-3 første ledd, med inntil en måned for grupper av skattepliktige. Dette gjelder likevel ikke for skattepliktige som nevnt i petroleumsskatteloven § 5 første ledd første punktum.
§ 8-2-6.Revisors signatur

Når skattepliktige har plikt til å ha revisor, skal næringsoppgave og melding for selskaper som har mottatt eller avgitt konsernbidrag i skattleggingsperioden være signert av revisor.

0Endret ved forskrift 20 jan 2017 nr. 48.

§ 8-3. Skattemelding for merverdiavgift

A. Alminnelig skattleggingsperiode

§ 8-3-1.Alminnelig skattleggingsperiode

Skattemelding for merverdiavgift skal leveres periodevis. Hver skattleggingsperiode omfatter to kalendermåneder. Første periode er januar og februar, andre periode er mars og april, tredje periode er mai og juni, fjerde periode er juli og august, femte periode er september og oktober og sjette periode er november og desember.

§ 8-3-2.Endring av skattleggingsperiode ved mislighold av opplysningsplikten
(1) Dersom en skattepliktig gjentatt og i vesentlig grad har overtrådt sin opplysningsplikt kan skattekontoret bestemme at skattemeldingen skal leveres månedlig for en periode på inntil 12 måneder.
(2) Ved avgjørelsen av om skattemeldingen skal leveres månedlig kan det også legges vekt på at betalingsplikten ikke er blitt overholdt.
(3) Skattepliktig som har levert månedlig skattemelding og betalt skyldig merverdiavgift til rett tid i den perioden som er fastsatt etter første ledd, skal deretter levere skattemelding etter reglene i § 8-3-1.

B. Skattleggingsperiode for virksomheter med lav omsetning

§ 8-3-3.Skattleggingsperiode ved lav omsetning
(1) Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak i løpet av et kalenderår ikke overstiger en million kroner, merverdiavgift ikke medregnet, kan skattekontoret samtykke i at skattemelding skal leveres en gang i året. Skattleggingsperioden er kalenderåret.
(2) Det er et vilkår at skattepliktig har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret med alminnelig skattleggingsperiode i minst 12 måneder og i denne perioden har overholdt sin opplysnings- og betalingsplikt.
§ 8-3-4.Søknadsfrister ved endring av skattleggingsperiode
(1) Søknad om å levere skattemelding en gang i året må være kommet fram til skattekontoret senest 1. februar for at endringen skal kunne gis virkning for inneværende kalenderår.
(2) Søknad om endring til alminnelig skattleggingsperiode etter § 8-3-1 må være kommet fram til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året etter. Endringen skal gjelde for minst to påfølgende kalenderår.
§ 8-3-5.Avslag på søknad og tilbakekall av retten til å ha årlig skattleggingsperiode
(1) Skattekontoret kan avslå en søknad om å levere skattemelding etter § 8-3-3 eller bestemme at retten til å levere slik skattemelding skal tilbakekalles dersom
a)skattepliktig ikke har overholdt sin opplysnings- eller betalingsplikt
b)skattepliktig i vesentlig grad har overtrådt andre bestemmelser i skatteforvaltningsloven eller merverdiavgiftsloven eller
c)omsetningen i løpet av kalenderåret overstiger beløpsgrensen.
(2) Vedtak om tilbakekall av retten til å levere skattemelding en gang i året skal gjelde for minst to påfølgende kalenderår.
(3) Når overtredelse som nevnt i første ledd er vesentlig, kan vedtak om tilbakekall av retten til å levere skattemelding en gang i året gis virkning allerede for det kalenderår overtredelsen gjelder. Første ledd bokstav c anses som vesentlig overtrådt når omsetningen har oversteget beløpsgrensen med minst 25 prosent og skattepliktige burde ha forutsett dette.
§ 8-3-6.Meldeplikt ved høyere omsetning

Skattepliktig som leverer skattemelding etter § 8-3-3 og som ser at omsetningen vil overstige en million kroner i løpet av kalenderåret, skal straks melde fra til skattekontoret.

C. Skattleggingsperiode for primærnæringer mv.

§ 8-3-7.Skattleggingsperiode for primærnæringer mv.
(1) Skattepliktig innen fiske skal levere skattemelding en gang i året. Det samme gjelder skattepliktig innen skogbruk eller jordbruk med binæringer (husdyrhold, hagebruk, gartneri) som produserer og omsetter egne produkter. Skattepliktig som er frivillig registrert etter merverdiavgiftsloven § 2-3 annet og fjerde ledd skal også levere skattemelding en gang i året.
(2) For skattepliktig hvor formålet er å omsette eller foredle produkter fra jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri og skogbruk, herunder salgslag, fruktlager, meieri, slakteri, sagbruk mv., skal det leveres skattemelding etter § 8-3-1.
(3) Som husdyrhold anses avl, oppdrett og hold av husdyr, herunder tamrein og pelsdyr, til bruk i jord- og skogbruk eller for produksjon av melk, kjøtt, skinn, ull, egg mv. Likestilt med husdyrhold anses etter denne bestemmelse bihold.
(4) Som hagebruk eller gartneri anses dyrking av grønnsaker, frukt, bær og blomster og andre plantevekster på friland eller under glass, plast o.l., samt tiltrekking av planter.
(5) Det skal også leveres skattemelding for primærnæringen for næringsvirksomhet som består i
a)utnyttelse av rett til jakt, fiske, jord, torv, sand, grus, stein, sanking av bær, kongler, mose, tang, tare o.l.
b)utføring av tjenester for andre med betydelige driftsmidler som minst 60 prosent av tiden nyttes i egen jord- eller skogbruksvirksomhet eller utleie av slike driftsmidler, forutsatt at virksomheten drives i tilknytning til jord- eller skogbruket og ikke utøves som selvstendig næring.
(6) Skattleggingsperioden for primærnæringen er kalenderåret.

D. Kortere skattleggingsperiode

§ 8-3-8.Kortere skattleggingsperiode
(1) Dersom inngående merverdiavgift regelmessig overstiger utgående merverdiavgift med minst 25 prosent, kan skattekontoret samtykke i at skattemeldingen leveres tolv ganger i året.
(2) Dersom inngående merverdiavgift regelmessig overstiger utgående merverdiavgift med minst 50 prosent, kan skattekontoret samtykke i kortere skattleggingsperiode enn det som følger av første ledd. Skattleggingsperioden kan likevel ikke settes kortere enn en uke.
(3) Når særlige forhold foreligger, kan skattekontoret samtykke i at skattepliktige innen primærnæringene følger de alminnelige skattleggingsperiodene.
(4) Samtykke gis normalt for to år regnet fra første forkortede skattleggingsperiode.
(5) Når skattekontoret har fattet vedtak etter § 8-3-2, leveres månedlige skattemeldinger.

E. Særskilt skattemelding

§ 8-3-9.Særskilt skattemelding mv.
(1) Særskilt skattemelding skal leveres av
a)mottakere av fjernleverbare tjenester som plikter å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-3 første ledd annet punktum
b)mottakere av klimakvoter som plikter å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet ledd annet punktum
c)mottakere av gull som plikter å beregne merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 tredje ledd annet punktum
d)tilbyder i forenklet registreringsordning.
(2) Særskilt skattemelding som nevnt i første ledd skal leveres periodevis. Hver skattleggingsperiode omfatter tre kalendermåneder. Første periode er januar, februar og mars, annen periode er april, mai og juni, tredje periode er juli, august og september og fjerde periode er oktober, november og desember.

F. Levering av skattemelding

§ 8-3-10.Leveringsfrist
(1) Leveringsfrist for skattemeldingen er en måned og ti dager etter utløpet av hver skattleggingsperiode eller fra tidspunktet for virksomhetens opphør. Fristen for tredje alminnelige skattleggingsperiode er likevel 31. august.
(2) For skattepliktig med lav omsetning som har kalenderåret som skattleggingsperiode, er leveringsfrist to måneder og ti dager etter skattleggingsperiodens utløp.
(3) For skattepliktig innen primærnæringene som har kalenderåret som skattleggingsperiode, er leveringsfrist tre måneder og ti dager etter skattleggingsperiodens utløp.
(4) Leveringsfrist for skattemelding i forenklet registreringsordning er 20 dager etter skattleggingsperiodens utløp.
(5) For skattemelding som nevnt i skatteforvaltningsloven § 8-3 tredje ledd gjelder leveringsfristene for tolldeklarasjonen gitt i eller i medhold av tolloven kapittel 4.

§ 8-4. Skattemelding for særavgifter

§ 8-4-1.Skattleggingsperiode
(1) Skattleggingsperioden for avgift på elektrisk kraft og NOx -avgift er kvartalsvis. Det samme gjelder for avgift på trafikkforsikringer under forutsetning av at Stortinget fatter vedtak om avgift på trafikkforsikringer for budsjetterminen 2018.
(2) Skattleggingsperioden for andre særavgifter er en kalendermåned.
0Endret ved forskrift 20 jan 2017 nr. 48.
§ 8-4-2.Leveringsfrist
(1) Leveringsfrist for skattemeldingen er den 18. i måneden etter skattleggingsperioden.
(2) Leveringsfrist for skattemelding for avgift på elektrisk kraft er en måned og 18 dager etter utløpet av den skattleggingsperioden faktura er sendt eller levering eller uttak uten faktura er foretatt.
(3) Leveringsfrist for skattemelding for avgift på utslipp av NOx er den 18. i måneden etter utløpet av den skattleggingsperioden utslippet fant sted.
(4) Leveringsfrist for skattemelding for avgift på trafikkforsikringer er en måned og 18 dager etter utløpet av den skattleggingsperioden den skattepliktige har vært ansvarlig for kjøretøyet iht. avtale om trafikkforsikring.
(5) Skattekontoret kan fastsette en kortere frist for skattemeldingen dersom det er opplysninger om virksomhetens forhold som gjør det sannsynlig at avgiftsbetalingen ikke vil skje rettidig.
(6) Dersom vilkårene for fritak ikke lenger oppfylles, jf. skatteforvaltningsloven § 8-4 fjerde ledd, skal bruker levere skattemelding straks.
(7) For skattemelding som nevnt i skatteforvaltningsloven § 8-4 femte ledd gjelder leveringsfristene for tolldeklarasjonen gitt i eller i medhold av tolloven kapittel 4.
0Endret ved forskrift 20 jan 2017 nr. 48.

§ 8-5. Skattemelding for motorkjøretøyavgifter

§ 8-5-1.Opplysningsplikt for engangsavgift

Skattepliktig etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven skal levere skattemelding

a)dersom betingelsene for avgiftsfrihet eller avgiftsnedsettelse som forelå ved første gangs registrering av motorkjøretøyet ikke lenger er oppfylt
b)før motorkjøretøy som ikke tidligere er registrert i Norge tas i registreringspliktig bruk
c)før oppbygd motorkjøretøy tas i bruk
d)før motorkjøretøyets avgiftsmessige status eller avgiftsmessige grunnlag endres.
§ 8-5-2.Opplysningsplikt for årsavgift

Skattepliktig etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven skal levere skattemelding når det inntrer forhold som fører til at et motorkjøretøy som tidligere var avgiftsfritt blir avgiftspliktig, eller kommer inn under andre avgiftsbestemmelser enn tidligere.

§ 8-5-3.Opplysningsplikt for vektårsavgift

Skattepliktig etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven skal levere skattemelding

a)før endring til en høyere avgiftsgruppe, jf. vektårsavgiftsforskriften § 5 første ledd
b)før korttidsbruk av tilhenger som utløser plikt til å betale døgnavgift, jf. vektårsavgiftsforskriften § 7
c)før bruk av reservebuss som er fritatt for ordinær vektårsavgift skal finne sted.

§ 8-7. Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

§ 8-7-1.Skattleggingsperiode

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon skal leveres periodevis. Hver skattleggingsperiode omfatter to kalendermåneder. Første periode er januar og februar, annen periode er mars og april, tredje periode er mai og juni, fjerde periode er juli og august, femte periode er september og oktober og sjette periode er november og desember. Virksomheter som nevnt i merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 bokstav b til e kan fremsette krav som omfatter et helt kalenderår i skattemeldingen for sjette periode.

§ 8-7-2.Leveringsfrist
(1) Leveringsfrist for skattemeldingen er en måned og ti dager etter utløpet av hver skattleggingsperiode. Fristen for tredje periode er likevel 31. august.
(2) Krav om kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser gjort i løpet av en periode kan tidligst fremsettes ved periodens utløp.

§ 8-8. Melding om trekk mv.

A. Artistskatt

§ 8-8-1.Melding om arrangementet mv.
(1) Melding om arrangementet skal leveres senest tre uker før arrangementet skal finne sted. Når kontrakt inngås senere enn tre uker før arrangementet skal finne sted, skal melding leveres snarest etter at kontrakt er inngått.
(2) Dersom flere er meldepliktige for samme arrangement, kan de avtale at opplysningene kan gis av en av dem. En slik avtale må leveres samtidig med meldingen om arrangementet. Avtalen fritar ikke fra ansvar som kan pålegges etter artistskatteloven § 12.
§ 8-8-2.Melding om trekk
(1) På bakgrunn av opplysningene i meldingen om arrangementet, utsteder skattekontoret en forhåndsutfylt melding om trekk for den som er trekkpliktig etter artistskatteloven § 7.
(2) Meldingen om trekk skal leveres fullstendig utfylt senest syv dager etter at trekk er foretatt. Artisten skal ha kopi av meldingen som kvittering for foretatt trekk.
(3) Meldingen om trekk erstatter lønnsopplysninger etter skatteforvaltningsloven § 7-2.

B. Kildeskatt på aksjeutbytte

§ 8-8-3.Leveringsfrist

Melding om trekk skal leveres senest syv dager etter at trekk er foretatt. Selskaper registrert i VPS-registeret skal likevel levere melding om trekk senest en måned etter at trekk er foretatt.

§ 8-9. Selskapsmelding mv. for selskap med deltakerfastsetting

§ 8-9-1.Plikt til å levere selskapsmelding
(1) Opplysningsplikten gjelder fra og med det året selskapet blir registrert i Enhetsregisteret, uavhengig av om det utføres virksomhet eller ikke.
(2) For uregistrert selskap gjelder opplysningsplikten fra og med det året selskapet begynner å utøve virksomhet.
(3) Opplysningsplikten gjelder frem til selskapet blir skattemessig oppløst etter skatteloven § 10-44.
(4) For selskap som er registrert i Enhetsregisteret i 2013 eller senere, gjelder likevel opplysningsplikten bare for stiftelsesåret og de to påfølgende år, dersom
a)selskapet er registrert i Enhetsregisteret, men aldri har utøvet virksomhet og
b)det registrerte selskapet verken har eiendeler eller skatteposisjoner.
§ 8-9-2.Deltakere i utenlandske selskaper
(1) Deltakere som skal beskattes i Norge for andel i utenlandsk selskap mv. som omfattes av skatteloven § 10-40, skal levere selskapsmelding og melding om deltakernes formue og inntekt fra selskapet. Selskapsmeldingen skal omfatte hele selskapets virksomhet. Hvis mer enn en deltaker skal beskattes i Norge for andel i det utenlandske selskapet, skal meldingene leveres av deltakerne i fellesskap.
(2) Første ledd gjelder tilsvarende for deltakere som skal beskattes i Norge for andel av overskudd i norsk-kontrollerte utenlandske selskaper mv. hjemmehørende i lavskatteland, jf. skatteloven § 10-60 til § 10-68.
(3) Årsregnskapet i det utenlandske selskapet mv. skal overføres til selskapsmeldingen, som skal fylles ut i samsvar med norske skatteregler. Ved omregningen av skattemessig resultat til norske kroner, skal valutakursen ved skattleggingsperiodens utløp legges til grunn.
(4) Er det utenlandske selskapet mv. regnskapspliktig etter intern rett i det land det er hjemmehørende, skal selskapets årsoppgjør vedlegges.
§ 8-9-3.Kopi av selskapets melding over deltakernes formue og inntekt

Kopi av selskapets melding over deltakernes formue og inntekt skal leveres til den enkelte deltaker.

§ 8-9-4.Skattleggingsperiode, leveringsfrist mv.

Reglene i § 8-2-2 til § 8-2-5 om skattleggingsperiode, leveringsfrist og søknad om utsatt leveringsfrist gjelder for selskap med deltakerfastsetting og for deltakere i utenlandske selskaper som nevnt i § 8-9-2 første og annet ledd. Når selskapet har plikt til å ha revisor, skal næringsoppgave være signert av revisor.

§ 8-10. Melding om realisasjon av naturgass mv.

§ 8-10-1.Omfanget av opplysningsplikten
(1) Med naturgass menes tørrgass, inkludert LNG, rikgass og våtgass, inkludert kondensat. Opplysningsplikten omfatter likevel ikke våtgass, inkludert kondensat.
(2) Uttak av naturgass er ikke omfattet av opplysningsplikten.
§ 8-10-2.Dispensasjon

Oljeskattekontoret kan gi skattepliktig hel eller delvis dispensasjon fra reglene i § 8-10-1 til § 8-10-4, herunder frita skattepliktig som samlet realiserer en begrenset mengde naturgass i skattleggingsperioden fra opplysningsplikten.

§ 8-10-3.Leveringsfrist
(1) Opplysninger om avtale- og salgsvilkår for naturgass som er realisert i et kvartal skal leveres innen 45 dager etter utløpet av kvartalet.
(2) Endringer i tidligere innsendte opplysninger skal leveres innen fristen for første innsending av opplysninger etter første ledd etter at den opplysningspliktige er blitt kjent med endringen.
(3) Kopi av avtale om realisasjon av naturgass skal leveres innen den fristen som følger av pålegg etter skatteforvaltningsloven § 8-10 tredje ledd.
(4) Oljeskattekontoret kan gi utsatt leveringsfrist.
§ 8-10-4.Hvordan opplysningene skal gis

Kopi av avtale om realisasjon av naturgass skal gis i den form Oljeskattekontoret bestemmer.

§ 8-11. Melding og annen dokumentasjon for kontrollerte transaksjoner mv.

A. Fritak fra plikten til å levere melding for kontrollerte transaksjoner og mellomværender

§ 8-11-1.Fritak fra plikten til å levere melding mv.
(1) Plikten til å levere melding etter skatteforvaltningsloven § 8-11 første ledd og plikten til å utarbeide og legge fram dokumentasjon etter skatteforvaltningsloven § 8-11 annet ledd, jf. tredje og femte ledd, skal ikke gjelde for selskap eller innretning som
a)i skattleggingsperioden har kontrollerte transaksjoner med en samlet virkelig verdi på mindre enn 10 millioner kroner og
b)ved utgangen av skattleggingsperioden har mindre enn 25 millioner kroner i mellomværender med nærstående selskaper eller innretninger, jf. skatteforvaltningsloven § 8-11 fjerde ledd. Med mellomværender forstås alle typer fordringer og gjeld, samt garantier.
(2) For selskaper og innretninger som har opplysnings- og dokumentasjonsplikt etter skatteforvaltningsloven § 8-11 sjette ledd annet punktum, medregnes transaksjoner og mellomværender etter nevnte bestemmelse ved vurderingen av om beløpsgrensene i første ledd er overskredet.
§ 8-11-2.Definisjoner

I denne forskrift § 8-11 menes med

a)kontrollerte transaksjoner: transaksjoner og overføringer mellom selskaper eller innretninger som er nærstående etter skatteforvaltningsloven § 8-11 fjerde ledd, samt disposisjoner mellom et fast driftssted og andre deler av foretaket
b)armlengdeprinsippet: prinsippet om at kommersielt og finansielt samkvem mellom nærstående foretak skal være inngått på samme vilkår som om transaksjonen var inngått mellom uavhengige foretak under sammenlignbare forhold og omstendigheter, jf. skatteloven § 13-1 og OECDs mønsterskatteavtale artikkel 9 nr. 1
c)fast driftssted: en virksomhet som utgjør eller skal regnes som fast driftssted i medhold av bestemmelser i skatteavtaler som Norge har inngått. Når virksomheten ikke omfattes av skatteavtale som Norge har inngått, skal den regnes som fast driftssted når vilkårene i OECDs mønsterskatteavtale artikkel 5 er oppfylt.
d)OECDs mønsterskatteavtale: OECDs modelloverenskomst for skattlegging av inntekt og formue (Model Tax Convention on Income and on Capital) slik den løpende holdes oppdatert og anbefales fulgt av OECDs Råd
e)OECD-retningslinjene: retningslinjer for internprising for flernasjonale foretak og skattemyndigheter vedtatt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i 1995, med senere vedtatte endringer, publisert i rapporten Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations [C (95) 126/Final]
f)interne sammenlignbare transaksjoner: sammenlignbare transaksjoner som foretaket har inngått med et uavhengig foretak, og som kan anvendes som sammenligningsgrunnlag ved vurderingen av om priser og vilkår anvendt i foretakets kontrollerte transaksjoner er i samsvar med armlengdeprinsippet
g)eksterne sammenlignbare transaksjoner: sammenlignbare transaksjoner inngått mellom uavhengige foretak og som kan anvendes som sammenligningsgrunnlag ved vurderingen av om priser og vilkår anvendt i foretakets kontrollerte transaksjoner er i samsvar med armlengdeprinsippet.
§ 8-11-3.Generelle bestemmelser
(1) Dokumentasjonen som utarbeides etter skatteforvaltningsloven § 8-11 annet ledd skal gi grunnlag for å vurdere om priser og vilkår i kontrollerte transaksjoner er fastsatt i samsvar med armlengdeprinsippet.
(2) Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger, redegjørelser og analyser som omtalt i § 8-11-4 til § 8-11-13 nedenfor. Omfanget av disse opplysninger, redegjørelser og analyser skal tilpasses til den kontrollerte transaksjonens økonomiske omfang og kompleksitet, og det som er nødvendig for at skattemyndighetene skal kunne vurdere om transaksjonens priser og vilkår er i samsvar med armlengdeprinsippet.
(3) Dokumentasjonen skal fremstilles på en oversiktlig måte, men det kreves ikke at den følger strukturen i § 8-11-4 til § 8-11-13. Er dokumentasjonen omfattende, skal den inneholde en sammenfatning av hovedpunkter.
§ 8-11-4.Opplysninger om foretaket, konsernet og virksomheten

Dokumentasjonen skal inneholde en overordnet og helhetlig beskrivelse av foretaket og det konsernet det inngår i, og den virksomheten som drives. Denne skal inneholde

a)en beskrivelse av konsernets juridiske eierstruktur og de enkelte enhetenes geografiske tilhørighet
b)en beskrivelse av konsernets operasjonelle struktur, herunder de ulike enhetenes viktigste forretningsområder
c)en kortfattet historisk beskrivelse av konsernet, virksomheten og eventuelle tidligere gjennomførte omstruktureringer
d)en beskrivelse av bransjen, herunder viktige konkurransemessige forhold
e)en beskrivelse av vesentlige endringer i foretaket eller konsernet i løpet av skattleggingsperioden, herunder en redegjørelse for omstruktureringer og vesentlige endringer i funksjoner som foretaket utfører, eiendeler det benytter i virksomheten og risikoer det bærer.
§ 8-11-5.Opplysninger om finansielle forhold
(1) Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om omsetning og driftsresultat i de tre siste år for foretaket og andre foretak i konsernet som foretaket i løpet av skattleggingsperioden har hatt kontrollerte transaksjoner med.
(2) Det skal gis en forklaring på eventuelle underskudd som foretaket har hatt i de siste tre skattleggingsperiodene.
§ 8-11-6.Opplysninger om art og omfang av kontrollerte transaksjoner
(1) Dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av kontrollerte transaksjoner som foretaket har hatt i løpet av skattleggingsperioden. Transaksjonens art og omfang skal spesifiseres for hvert av de nærstående foretak som foretaket har hatt kontrollerte transaksjoner med.
(2) Likeartede eller nært sammenknyttede transaksjoner kan beskrives under ett (aggregert). Det skal redegjøres for hvilke transaksjoner som beskrives aggregert.
(3) Transaksjonene skal videre beskrives i forhold til de fem sammenlignbarhetsfaktorene som er nedfelt i OECD-retningslinjene kapittel I. Dette er
a)eiendelenes eller tjenestenes karakteristika
b)en funksjonsanalyse, jf. § 8-11-7
c)kontraktsvilkår
d)økonomiske omstendigheter (markedsanalyse)
e)forretningsstrategier som kan påvirke prissettingen.
(4) Det skal redegjøres for eventuelle kostnadsbidragsordninger som foretaket er deltaker i, jf. OECD-retningslinjene kapittel VIII.
§ 8-11-7.Funksjonsanalyse

Funksjonsanalysen etter § 8-11-6 tredje ledd bokstav b skal beskrive hvilke funksjoner hver av partene utfører, hvilke eiendeler de tilfører og hvilke risikoer de bærer, samt de respektive funksjoners, eiendelers og risikoers økonomiske betydning i forhold til transaksjonen.

§ 8-11-8.Særlig om sentralisert tjenesteyting

Ved sentralisert konsernintern tjenesteyting, herunder tjenester av administrativ, teknisk og finansiell karakter, skal det tjenestemottakende foretaket redegjøre for sin forventede nytte av tjenestene. Ved kostnadsbasert fordeling eller prissetting, skal foretaket redegjøre for kostnadsgrunnlag, fordelingsnøkkel og eventuelt fortjenestepåslag. Dersom det ikke er anvendt fortjenestepåslag, skal det tjenesteytende foretaket begrunne dette særskilt.

§ 8-11-9.Særlige opplysninger om immaterielle verdier

Det skal gis en særskilt beskrivelse av konsernets immaterielle verdier som har betydning for vurderingen av foretakets kontrollerte transaksjoner. Beskrivelsen skal omfatte angivelse av eierforhold, utnyttelse, utvikling og vedlikehold av de immaterielle verdier.

§ 8-11-10.Opplysninger om valg og anvendelse av prissettingsmetode

Dokumentasjonen skal inneholde en redegjørelse for den prissettingsmetode som er anvendt i en kontrollert transaksjon. Det skal redegjøres for hvorfor denne metoden er valgt, og hvorfor prissettingen som bruken av metoden leder til, anses å være i samsvar med armlengdeprinsippet. Det skal videre angis i hvilken utstrekning prissettingsmetoden er forenlig med de metodene som er beskrevet i kapittel II og III i OECD-retningslinjene.

§ 8-11-11.Opplysninger om sammenlignbarhetsanalyse
(1) Med mindre annet følger nedenfor, skal dokumentasjonen inneholde en sammenlignbarhetsanalyse, som sammen med opplysningene gitt i medhold av § 8-11-4 til § 8-11-10 og § 8-11-12 kan danne grunnlag for en vurdering av om priser og vilkår i kontrollerte transaksjoner er i samsvar med armlengdeprinsippet.
(2) Ved sammenlignbarhetsanalysen sammenlignes pris og andre vilkår i kontrollerte transaksjoner med pris og andre vilkår i transaksjoner inngått mellom uavhengige parter. Analysen gjennomføres med utgangspunkt i interne og eksterne sammenlignbare transaksjoner, under hensyntagen til sammenlignbarhetsfaktorene som er beskrevet i OECD-retningslinjene kapittel I. Det skal redegjøres for eventuelle justeringer som er foretatt for å forbedre sammenlignbarheten. Det skal også redegjøres for hvilke prinsipper som ligger til grunn for utvelgelsen av sammenlignbare transaksjoner.
(3) Dersom det ikke eksisterer interne sammenlignbare transaksjoner, og det er uforholdsmessig vanskelig eller kostnadskrevende å innhente og bearbeide informasjon om eksterne sammenlignbare transaksjoner, skal plikten etter skatteforvaltningsloven § 8-11 annet ledd anses oppfylt også uten at en sammenlignbarhetsanalyse som nevnt i annet ledd legges fram innen den tidsfrist som der er angitt. Foretaket skal da begrunne hvorfor en slik analyse ikke er utarbeidet, samt redegjøre for hvilke økonomiske vurderinger og analyser som ligger til grunn for prissettingen som faktisk er anvendt og hvorfor denne anses å være i samsvar med armlengdeprinsippet.
(4) Foretaket er ikke forpliktet til å utarbeide databaseundersøkelser, jf. likevel § 8-11-15 annet ledd. Hvis databaseundersøkelser er utarbeidet, skal disse vedlegges dokumentasjonen.
§ 8-11-12.Opplysninger om avtaler mv.
(1) Dokumentasjonen skal inneholde de avtaler som har betydning for pris og øvrige vilkår i kontrollerte transaksjoner.
(2) Avtaler vedrørende prisingen av kontrollerte transaksjoner som foretaket har inngått med myndighetene i andre land skal vedlegges. Det samme gjelder bindende forhåndsuttalelser eller lignende meddelelser som foretaket har innhentet fra utenlandsk skattemyndighet og som angår prising av foretakets kontrollerte transaksjoner.
(3) Avtaler vedrørende prisingen av kontrollerte transaksjoner som et annet foretak har inngått med myndighetene i andre land, skal vedlegges når foretaket påberoper seg slike som grunnlag for prisingen av kontrollerte transaksjoner. Det samme gjelder bindende forhåndsuttalelser eller lignende meddelelser som et annet foretak har innhentet fra utenlandsk skattemyndighet, når foretaket påberoper seg slike meddelelser som grunnlag for prisingen av sine kontrollerte transaksjoner.
§ 8-11-13.Unntak for uvesentlige transaksjoner
(1) Kravene i § 8-11-4 til § 8-11-12 omfatter ikke kontrollerte transaksjoner som er uvesentlige. For uvesentlige transaksjoner skal det bare angis hvilke typer transaksjoner foretaket har hatt og som det selv anser for å være uvesentlige.
(2) Transaksjoner anses som uvesentlige når de er enkeltstående, har beskjedent økonomisk omfang og ikke er en del av foretakets kjernevirksomhet.
§ 8-11-14.Utarbeidelse og sammenstilling av dokumentasjonen

Dokumentasjon i samsvar med § 8-11-4 til § 8-11-13 skal opprettes for hver skattleggingsperiode. Foretaket skal ha rutiner som gjør det mulig å sammenstille og legge fram dokumentasjon for hver skattleggingsperiode innen 45 dager etter at krav fra skattemyndighetene er fremsatt, jf. skatteforvaltningsloven § 8-11 annet ledd.

§ 8-11-15.Framleggelse etter krav fra skattemyndighetene
(1) Dokumentasjonen skal, etter krav fra skattemyndighetene, legges fram, utleveres eller sendes innen 45 dager, jf. skatteforvaltningsloven § 8-11 annet ledd. Fristen etter første punktum skal tidligst regnes fra utløpet av fristen for å levere skattemelding.
(2) Når dokumentasjonen etter første ledd ikke inneholder en sammenlignbarhetsanalyse, jf. § 8-11-11 tredje ledd, kan skattemyndighetene, etter vurdering av den mottatte dokumentasjon, anmode foretaket om å legge fram en sammenlignbarhetsanalyse. Skattemyndighetene kan herunder anmode foretaket om å utarbeide en databaseundersøkelse. Ved anmodninger etter dette ledd skal foretaket gis en leveringsfrist på 60 til 90 dager.
(3) Denne forskrift § 8-11 begrenser ikke skattemyndighetenes adgang til å kreve opplysninger i medhold av skatteforvaltningsloven § 10-1 og § 10-4, herunder opplysninger til utdyping av beskrivelser og materiale som nevnt i § 8-11-4 til § 8-11-13.
§ 8-11-16.Avsluttende bestemmelser
(1) Dokumentasjonen skal utarbeides på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
(2) Foretaket kan velge å utarbeide dokumentasjonen i henhold til EUs Adferdskodeks for internprisingsdokumentasjon (Code of conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the European Union 2006/C 176/01 28. juli 2006). Opplysningene i § 8-11-4 til § 8-11-13 må i så fall framgå enten av fellesdokumentasjonen eller av den landspesifikke dokumentasjonen. Reglene i § 8-11-3 og § 8-11-12 til og med § 8-11-16 første ledd får tilsvarende anvendelse.

§ 8-12. Melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt mv. (land-for-land-rapport)

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-12-1.Definisjoner
(1) I skatteforvaltningsloven § 8-12 og denne forskrift § 8-12 menes med
a)morselskap: regnskapspliktig som er morselskap etter regnskapsloven § 1-3 annet ledd. Regnskapspliktig som har fast driftssted i et annet land skal også regnes som morselskap. Det samme gjelder regnskapspliktig som ville hatt plikt til å utarbeide konsernregnskap dersom eierandelene i foretaket hadde vært omsatt på offentlig børs.
b)konsern: gruppe av foretak som er et konsern etter regnskapsloven § 1-3. Regnskapspliktig som har fast driftssted i utlandet skal også regnes som konsern.
c)foretak: regnskapspliktig som er morselskap eller datterselskap etter regnskapsloven § 1-3. Fast driftssted i utlandet som er en del av selskap med regnskapsplikt etter regnskapsloven og utenlandske foretak som har skatteplikt etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b eller petroleumsskatteloven § 1, jf. § 2, skal også regnes som foretak.
d)hjemmehørende: foretak som er skattepliktig i Norge etter skatteloven § 2-2 anses hjemmehørende i Norge. I tilfeller hvor et foretak samtidig anses hjemmehørende i Norge etter første punktum og i et annet land etter dette landets interne lovgivning, skal bestemmelse i foreliggende skatteavtale om bosted være avgjørende.
e)modellovgivningen: lovgivningen som anbefales i rapporten: OECD (2015), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13-2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing.
(2) Uttrykket «andre foretak i Norge» i skatteforvaltningsloven § 8-12 annet ledd omfatter også utenlandsk foretak som er skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-3 første ledd eller petroleumsskatteloven § 1, jf. § 2. Dersom det foreligger skatteavtale, skal skatteavtalens bestemmelse om etablering av fast driftssted være avgjørende.
0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-12-2.Meldingens innhold
(1) Meldingen skal inneholde opplysninger om
a)inntekt, resultat før skattekostnad, betalt inntektsskatt, påløpt inntektskatt, bokført egenkapital, akkumulert fortjeneste, antall ansatte og fysiske eiendeler utenom kontanter og eiendeler tilsvarende kontanter. Opplysningene nevnt i første punktum skal gis samlet i hver kategori for alle foretak i hvert enkelt land der konsernet har økonomisk aktivitet.
b)hvert enkelt foretak i konsernet og hvor dette er hjemmehørende. Dersom foretaket er underlagt selskapslovgivningen i et annet land enn det landet det er hjemmehørende i, skal det opplyses om hvilket land dette er. Meldingen skal også inneholde opplysninger om hvert enkelt foretaks økonomiske virksomhet.
(2) Foretak som skal inngå i meldingen er
a)enhver virksomhet i et konsern som inkluderes i konsernregnskapet eller ville vært inkludert dersom eierandeler i slike enheter ble omsatt på offentlig børs
b)enhver virksomhet som utelates fra konsernregnskapet utelukkende av hensyn til størrelse eller materiell karakter og
c)ethvert fast driftssted i en virksomhet i konsernet som nevnt i bokstav a og b dersom virksomheten utarbeider eget regnskap for det faste driftsstedet for finansiell rapportering, lovpålagt rapportering, skatteregnskap eller intern kontroll.
0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-12-3.Funksjonell valuta

Alle tall i meldingen skal oppgis i funksjonell valuta. Dersom konsernet har en annen funksjonell valuta enn foretaket som leverer meldingen, skal konsernets valuta brukes.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-12-4.Flere opplysningspliktige

Dersom det i et konsern er flere foretak som har plikt til å levere melding etter skatteforvaltningsloven § 8-12 første og annet ledd, kan konsernet bestemme at ett av foretakene skal oppfylle rapporteringsplikten. Meldingen fra dette foretaket må utformes på en slik måte at rapporteringsplikten oppfylles for alle foretak som hver for seg har plikt til å levere melding etter skatteforvaltningsloven § 8-12 første til fjerde ledd. Melding om hvilket foretak som skal levere melding etter skatteforvaltningsloven § 8-12 skal senest gis i skattemeldingen for det året rapporteringen gjelder, eller for meldingspliktige som ikke skal levere skattemelding innen utgangen av mai i året etter det året rapporteringen gjelder.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017), endret ved forskrift 20 jan 2017 nr. 48.
§ 8-12-5.Unntak fra plikt til å levere melding for morselskap

Plikten for morselskap til å levere melding etter skatteforvaltningsloven § 8-12 første ledd gjelder ikke for morselskap som er del av et konsern der et annet foretak, i kraft av å være morselskap, skal levere tilsvarende melding etter lovgivningen i sitt hjemland.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-12-6.Unntak fra plikt til å levere melding for andre enn morselskapet
(1) Plikten for andre foretak i konsernet enn morselskapet til å levere melding etter skatteforvaltningsloven § 8-12 annet ledd, gjelder ikke dersom et annet foretak i konsernet har levert tilsvarende melding til skattemyndighetene i landet der foretaket er hjemmehørende innen tolv måneder etter utløpet av regnskapsåret, og
a)dette landet har regler som krever at foretaket skal levere tilsvarende melding
b)dette landet har en avtale med Norge om automatisk utveksling av land-for-land-rapporter for skatteformål, med virkning ved utløpet av rapporteringsåret etter skatteforvaltningsloven § 8-12 første ledd
c)dette landet ikke har varslet norske skattemyndigheter om at dette landet har suspendert avtale som nevnt i bokstav b eller dette landet av andre grunner ikke sender land-for-land-rapporter for skatteformål til Norge
d)dette foretaket har varslet skattemyndighetene i landet det er hjemmehørende eller etablert om at det er et foretak som skal levere slik melding og
e)norske skattemyndigheter har fått varsel som nevnt i skatteforvaltningsloven § 8-12 tredje ledd.
(2) Plikten for andre foretak i konsernet enn morselskapet til å levere melding etter skatteforvaltningsloven § 8-12 annet ledd gjelder ikke dersom årsaken til at morselskapet i utlandet ikke leverer tilsvarende melding, er at inntekten i konsernet ikke overstiger den beløpsgrensen som hjemlandets interne lovgivning har satt på bakgrunn av modellovgivningen artikkel 1 nr. 3.
0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-12-7.Leveringsfrist

Melding etter skatteforvaltningsloven § 8-12 skal leveres innen 31. desember i året etter regnskapsåret.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).

§ 8-13. Melding om registrering for merverdiavgift og særavgifter

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 8-12).
§ 8-13-1.Leveringsfrist for registreringsmelding for merverdiavgift

Melding om registrering for merverdiavgift skal sendes uten ugrunnet opphold når vilkårene for registrering er oppfylt, jf. merverdiavgiftsloven kapittel 2.

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 8-12-1).
§ 8-13-2.Leveringsfrist for registreringsmelding for særavgifter
(1) Melding om registrering for særavgifter skal sendes senest en måned før produksjonen eller innførselen starter.
(2) Melding med opplysninger om og dokumentasjon for endringer i tidligere gitte opplysninger eller at virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene for å være registrert skal sendes straks. Slik melding skal også sendes når virksomheten stanser i over tre måneder.
0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 8-12-2).

Kapittel 9. Fastsetting

§ 9-4. Skatte- og trekkpliktiges endring av fastsetting mv.

§ 9-4-1.Leveringsmåte og leveringssted

Bestemmelsene om leveringsmåte og leveringssted i kapittel 8 gis tilsvarende anvendelse for endringsmelding etter dette kapittel.

§ 9-4-2.For mye angitt merverdiavgift i salgsdokumentasjon
(1) Når det er oppgitt for mye merverdiavgift i salgsdokumentasjon, kan beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift bare endres dersom feilen er rettet overfor kjøperen. Skattemyndighetene kan i særlige tilfeller bestemme at dette vilkåret ikke skal gjelde, og at tilbakebetalingskravet, når retting ikke kreves, skal begrenses til den delen av avgiften som skattepliktige ikke har veltet over på andre.
(2) Første ledd gjelder tilsvarende for mottakere og tilbydere som skal levere skattemelding etter § 8-3-9.

§ 9-5. Trekkpliktiges adgang til å endre fastsatt skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

§ 9-5-1.Krav til dokumentasjon

Endringsmelding etter skatteforvaltningsloven § 9-5 må inneholde en oversikt over de aksjonærene endret skattetrekk gjelder.

§ 9-6. Søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk

§ 9-6-1.Krav til dokumentasjon

Søknad om refusjon av kildeskatt på aksjeutbytte etter skatteforvaltningsloven § 9-6 må inneholde opplysninger og dokumentasjon som godtgjør at skatten skal være lavere enn skattetrekket.

§ 9-8. Takseringsregler mv.

§ 9-8-1.Takseringsregler mv. for formues-, inntekts- og fradragsposter

Takseringsregler og regler om verdsetting av skogeiendom fastsettes årlig for skattleggingsperioden i egne forskrifter om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter som må fastsettes ved skjønn.

Kapittel 10. Kontroll

§ 10-14. Gjennomføring av kontroll etter skatteforvaltningsloven § 10-1 til § 10-7

§ 10-14-1.Legitimasjon

Ved kontroll hos den opplysningspliktige skal de som deltar i kontrollen vise legitimasjon overfor den opplysningspliktige.

§ 10-14-2.Informasjon om plikter og rettigheter

Den opplysningspliktige skal orienteres om sin opplysningsplikt og plikt til å medvirke til kontroll.

§ 10-14-3.Kopiering av elektronisk informasjon
(1) Når skattemyndighetene kopierer elektronisk informasjon, skal det benyttes teknikker og programvare som sikrer dataenes konfidensialitet og integritet.
(2) Kopiering av elektronisk arkiv skal fortrinnsvis skje hos opplysningspliktige, men kan skje i lokaler som skattemyndighetene disponerer dersom opplysningspliktige samtykker.
(3) Deler den opplysningspliktige elektronisk arkiv med andre, og arkivet er innrettet slik at skattemyndighetene ikke umiddelbart kan skille mellom hvilke opplysninger som gjelder den opplysningspliktige og opplysninger som gjelder andre (sammenblandet arkiv), kan hele arkivet kopieres.
(4) Dersom opplysningspliktige samtykker, kan utstyr som inneholder elektronisk arkiv tas bort fra den opplysningspliktiges lokaler i forbindelse med kopieringen. Det skal nedtegnes hvilket utstyr som tas med og når og hvordan tilbakelevering skal skje. Opplysningspliktig og skattemyndighetene skal signere dokumentet.
§ 10-14-4.Tilgang til elektronisk arkiv
(1) Tilgangen til kopier som skattemyndighetene har tatt av elektroniske arkiv skal lukkes senest når endelig rapport om kontroll er ferdigstilt. Når tilgangen er lukket, skal skattemyndighetene ikke kjøre søk eller foreta annen gjennomgang av kopien av det elektroniske arkivet.
(2) Tilgangen til elektroniske arkiv kan åpnes igjen for å bekrefte eller avkrefte opplysninger fra opplysningspliktige, for å verifisere tidligere uttrukne data eller hvis saksbehandlingen viser at det er behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon. Ved gjenåpning skal opplysningspliktige underrettes.
§ 10-14-5.Klage over pålegg
(1) Påklages pålegg om utlevering av papirdokumenter, elektronisk lagrede opplysninger, programmer eller programsystemer, skal papirdokumentene, lagringsmediet, enheten det sitter i eller en kopi av den elektroniske informasjonen forsegles.
(2) Skattemyndighetene beslutter om det er papirdokumentene, lagringsmediet, enheten det sitter i eller en kopi av den elektroniske informasjonen som skal forsegles. Beslutningen kan ikke påklages.
(3) Forseglet materiale skal deponeres hos skattemyndighetene til klagen er avgjort.
(4) Gis klageren medhold, skal det forseglede materialet overleveres klageren dersom det tilhører klageren. Dersom forseglet materiale er lagret på lagringsmedium som tilhører skattemyndighetene, skal opplysningspliktiges data slettes som beskrevet i § 10-14-8. Dersom det ikke vil føre til nevneverdig forsinkelse, skal den opplysningspliktige gis anledning til å være til stede når forseglingen brytes.
(5) Gis klageren ikke medhold, skal klageren underrettes.
§ 10-14-6.Rapport
(1) Den som leder kontrollen har ansvaret for at det blir utarbeidet rapport.
(2) Ved kontroll hos den opplysningspliktige skal rapporten inneholde
a)opplysninger om når kontrollen fant sted, formålet og lovhjemmel for kontrollen
b)opplysninger om varsel til den opplysningspliktige
c)hvem som var til stede ved kontrollen og hvem som var den opplysningspliktiges kontaktperson
d)oversikt over dokumenter, datalagringsmedium mv. som ble utlevert til skattemyndighetene ved kontrollen
e)oversikt over de faktiske forhold av betydning for kontrollen, med oppdeling i henholdsvis faktiske opplysninger vedrørende den opplysningspliktige som kontrollen ble avholdt hos og opplysninger vedrørende andre opplysningspliktige
f)opplysninger om andre særlige forhold.
§ 10-14-7.Tilbakelevering
(1) Papirdokumenter skal tilbakeleveres så snart som mulig, eventuelt etter at det er tatt kopier av dokumenter som antas å få betydning for kontrollen. Dersom det er behov for å beholde originaldokumenter utover rimelig tid, kan den opplysningspliktige kreve å få en kopi av dokumentene.
(2) Utlånte elektroniske lagringsmedier skal tilbakeleveres så snart det ikke lenger er behov for dem av hensyn til kontrollen.
§ 10-14-8.Sletting av elektronisk kopiert arkiv
(1) Sletting skal skje på en slik måte at en rekonstruksjon av dataene er umulig. En representant for virksomheten kan kreve å være til stede ved slettingen.
(2) Kopier av elektroniske arkiv skal slettes senest når saken er endelig avgjort. Saken anses som endelig avgjort når frist for endring og søksmålsfristen er utløpt, eller når det foreligger rettskraftig dom, og kravet er betalt.
(3) Ved kopiering av elektronisk arkiv som er innrettet slik at skattemyndighetene ikke umiddelbart kan skille mellom hvilke opplysninger som gjelder den opplysningspliktige og opplysninger som gjelder andre (sammenblandet arkiv), skal hele arkivet slettes senest når sakene er endelig avgjort.

Kapittel 11. Pålegg om bokføring, revisjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

§ 11-2. Pålegg om revisjon

§ 11-2-1.Pålegg om revisjon
(1) Det kan ikke gis pålegg om revisjon på bakgrunn av feil og mangler i årsregnskap hvor foretaket hadde revisjonsplikt i medhold av revisorloven § 2-1 eller pålegg etter skatteforvaltningsloven § 11-2 eller skattebetalingsloven § 5-13b.
(2) Det kan heller ikke gis pålegg om revisjon på bakgrunn av feil i den løpende bokføringen, dersom årsregnskapet for den aktuelle perioden ennå ikke er fastsatt.
(3) Ved etterfølgende fusjon av selskapet med annet selskap har pålegget virkning for hele det fusjonerte selskapet. Ved etterfølgende fisjon av selskapet har pålegget virkning for hvert selskap som inngår i fisjonen.
§ 11-2-2.Varsel om pålegg
(1) Før det gis pålegg om revisjon skal det sendes varsel med anledning til uttalelse innen en nærmere angitt frist. Fristen skal som hovedregel være to uker. Varsel skal være skriftlig og gjøre rede for hva saken gjelder.
(2) Varsel kan unnlates når skattepliktig på annen måte har fått kjennskap til at pålegg skal gis og har hatt rimelig foranledning til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig.
§ 11-2-3.Påleggets form og innhold
(1) Et pålegg om revisjon skal være skriftlig. Bakgrunnen for pålegget skal fremgå, og det skal inntas en kort begrunnelse for pålegget.
(2) Det skal fremgå klart av pålegget for hvilke regnskapsår det gjelder. Hvis pålegget gis innen de tre første månedene i regnskapsåret, kan pålegget gjøres gjeldende for årsregnskapet for inneværende år.
(3) I pålegget skal det gis opplysning om plikt til å gi melding om revisor til Foretaksregisteret, og om konsekvensene av unnlatt oppfyllelse av meldeplikten.
(4) Det skal settes en frist i pålegget for foretaket til å innhente erklæring fra revisor om at denne påtar seg oppdraget (villighetserklæring). Fristen skal normalt være seks uker fra den dag pålegget ble gitt.
§ 11-2-4.Melding til Foretaksregisteret om pålegg om revisjon
(1) Skattekontoret skal sende melding til Foretaksregisteret når kontoret har besluttet å pålegge et foretak revisjonsplikt etter skatteforvaltningsloven § 11-2.
(2) Meldingen skal inneholde opplysninger om navn og organisasjonsnummer for det foretaket pålegget gjelder, samt hvilke regnskapsår pålegget gjelder for.
(3) Meldingen skal sendes inn uten ugrunnet opphold etter klagefristens utløp, eller etter at endelig beslutning er truffet i klagesaken.
§ 11-2-5.Innsending av villighetserklæring fra revisor mv.

Foretaket skal sende en kopi av villighetserklæringen til skattekontoret innen den frist som er satt i pålegget om revisjon, jf. § 11-2-3 fjerde ledd.

Kapittel 12. Endring uten klage

§ 12-4. Summarisk fellesoppgjør

§ 12-4-1.Vilkår for å treffe vedtak om summarisk fellesoppgjør
(1) I vurderingen etter skatteforvaltningsloven § 12-4 første ledd av om det er uforholdsmessig byrdefullt å gjennomføre ordinære endringssaker skal det blant annet legges vekt på om feilen gjelder små beløp for mange ansatte, om feilen gjelder flere år, omfanget av underlagsmaterialet og muligheten til å koble dette til den enkelte ansatte.
(2) Vedtak om summarisk fellesoppgjør kan alltid treffes når antall ordinære endringssaker, hvor en skattepliktig for en skattleggingsperiode regnes som en sak, samlet ville utgjøre enten
a)minst 300 saker, og det gjennomsnittlige opplysningspliktige beløp per sak som nevnt ikke overstiger 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp for noen skattleggingsperiode
b)minst 100 saker, og det gjennomsnittlige opplysningspliktige beløp per sak som nevnt ikke overstiger 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp for noen skattleggingsperiode eller
c)minst 50 saker, og det gjennomsnittlige opplysningspliktige beløp per sak som nevnt ikke overstiger 10 prosent av folketrygdens grunnbeløp for noen skattleggingsperiode.
(3) Vedtak om summarisk fellesoppgjør kan også omfatte skattepliktige som ikke kan identifiseres. Disse kan holdes utenom beregningen av om vilkårene i annet ledd er oppfylt. Det samme gjelder identifiserte skattepliktige som med hjemmel i folketrygdloven, sosialkonvensjon eller Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 883/2004 er fritatt fra å svare trygdeavgift.
(4) Vedtak om summarisk fellesoppgjør kan, selv om vilkårene etter annet ledd er oppfylt, ikke omfatte skattepliktige som for noen av de aktuelle skattleggingsperiodene har mottatt en ytelse som overstiger folketrygdens grunnbeløp for året. Dette gjelder likevel ikke for skattepliktige som nevnt i tredje ledd.
(5) Vedtak om summarisk fellesoppgjør kan treffes selv om arbeidsgiveren i ettertid leverer korrigerte eller fullstendige opplysninger om ytelser til de ansatte, men dette forhold skal tillegges vekt ved vurderingen av om vedtak skal treffes. Det samme gjelder dersom mange ansatte vil endre skattefastsettingen.
§ 12-4-2.Varsel om summarisk fellesoppgjør

I varselet skal arbeidsgiveren bli oppfordret til å gi opplysninger om eventuelle ansatte som vil endre skattefastsettingen og ansatte som har tatt med den aktuelle ytelsen i en tidligere skattefastsetting.

§ 12-4-3.Vedtakets innhold

Vedtaket skal angi

a)hvilke ansatte oppgjøret skal omfatte, så langt mulig angitt ved navn, fødselsnummer og skattekommune, og ellers avgrenset på annen entydig måte når identiteten er ukjent. Slik avgrensing skal i tilfelle skje med angivelse av bestemt antall eller gruppe av ansatte, henført til bestemt arbeidssted eller arbeidsoppdrag, samt hvilken tidsperiode aktuelle arbeidsoppdrag faller innenfor.
b)hvilke skattleggingsperioder vedtaket omfatter
c)arten og verdien av ytelser som omfattes av oppgjøret
d)beløpsmessig beregningsgrunnlag, spesifisert som nevnt i § 12-4-4 første ledd
e)hvilken sats som skal benyttes ved fastsettelse av kravet på skatt, jf. § 12-4-4 annet ledd og § 12-4-7 tredje ledd.
§ 12-4-4.Beløpsmessig beregningsgrunnlag og skattesats
(1) Beregningsgrunnlaget, som er grunnlaget for beregning av kravene mot arbeidsgiver etter § 12-4-7, skal fastsettes til det dobbelte av verdien av de skattepliktige ytelser som den ansatte har mottatt og som ikke er innberettet. Beregningsgrunnlaget skal spesifiseres på identifiserte skattepliktige. For andre skattepliktige skal beregningsgrunnlaget angis samlet for bestemt antall eller gruppe, slik avgrensingen er gjort etter § 12-4-3 bokstav a annet punktum. Samlet beregningsgrunnlag skal spesifiseres per skattleggingsperiode. Når skattesatsen settes til 35 prosent etter annet ledd annet punktum, skal beregningsgrunnlaget fastsettes ved å multiplisere verdien av de skattepliktige ytelser med 1,5385.
(2) Skattesatsen som skal anvendes på beregningsgrunnlaget etter første ledd, jf. § 12-4-7 tredje ledd første punktum, skal fastsettes til 50 prosent. Når særlige hensyn taler for det, og det synes klart at marginalsatsen for den aktuelle gruppen ansatte ville være vesentlig lavere, kan satsen fastsettes til 35 prosent.
§ 12-4-5.Kopi av melding om vedtak

Kopi av meldingen om vedtaket skal sendes til skatteoppkreveren i arbeidsgiverens (hoved)kontorkommune, jf. skattebetalingsloven § 2-1 annet ledd. Når vedtaket omfatter flere kommuner, skal kopi av meldingen sendes til berørte skattekontor og til Skattedirektoratet, jf. § 12-4-7.

§ 12-4-6.Virkninger av vedtak

Når vedtak om summarisk fellesoppgjør er truffet, bortfaller arbeidsgiverens plikt etter skatteforvaltningsloven § 7-2 til å levere opplysninger om ytelser som omfattes av vedtaket.

§ 12-4-7.Beregning og fastsetting av krav på skatt og arbeidsgiveravgift
(1) Kopi av skattekontorets vedtak sendes til Skattedirektoratet med anmodning om beregning av fordelingsnøkkel.
(2) Skattedirektoratet utarbeider fordelingsnøkkel som en prosentvis fordeling mellom kommunene, basert på vedkommende arbeidsgivers samlede innberetning av opplysningspliktige ytelser og på de skattekommuner som omfattes av innberetningene, og sender denne til skattekontoret. Den prosentvise fordeling beregnes med en desimal og for hver av de aktuelle skattleggingsperioder.
(3) Skattekontoret fastsetter kravet på skatt etter vedtaket om beregningsgrunnlag og skattesats, jf. § 12-4-3 bokstav d og e og § 12-4-4. Kravet fordeles per kommune, og summeres per kommune for alle skattleggingsperioder.
(4) Skattekontoret fastsetter kravet på arbeidsgiveravgift. Avgiften beregnes av beregningsgrunnlaget for hver skattleggingsperiode, jf. § 12-4-3 bokstav d og § 12-4-4. Ved avgiftsberegningen skal avgiftsgrunnlaget fordeles på de ulike avgiftssoner i samme forhold som arbeidsgiverens øvrige avgiftspliktige ytelser i samme periode fordelte seg.
(5) Skattekontoret oversender de fastsatte krav etter tredje og fjerde ledd til vedkommende skatteoppkrever etter skattebetalingsloven § 2-1.

Kapittel 14. Administrative reaksjoner og straff

§ 14-1. Tvangsmulkt

§ 14-1-1.Utmåling av tvangsmulkt
(1) Tvangsmulkt for manglende oppfyllelse av opplysningsplikten etter
a)skatteforvaltningsloven kapittel 7 utgjør ett rettsgebyr per dag
b)skatteforvaltningsloven kapittel 8 utgjør et halvt rettsgebyr per dag.
(2) Tvangsmulkt for den som ikke retter seg etter pålegg om bokføring etter skatteforvaltningsloven § 11-1 utgjør ett rettsgebyr per dag.
(3) I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes lavere eller høyere, men begrenset oppad til tre rettsgebyr per dag for tvangsmulkt etter første ledd og ti rettsgebyr per dag for tvangsmulkt etter annet ledd.
(4) Tvangsmulkt løper fra den dagen som fastsettes i vedtak om tvangsmulkt og løper frem til den opplysningspliktige har oppfylt sin opplysningsplikt.
0Endret ved forskrift 24 jan 2017 nr. 66.

Kapittel 16. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre forskrifter

§ 16-1. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017. § 8-12-6 skal likevel bare ha virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2017 eller senere.

0Endret ved forskrift 21 des 2016 nr. 1797 (i kraft 1 jan 2017).

§ 16-2. Overgangsbestemmelser

§ 16-2-1.Overgangsbestemmelser om søksmål
(1) Ved søksmål som gjelder ligningsavgjørelser etter ligningsloven utøves statens partsstilling av det skattekontoret som har truffet vedtaket i første instans. Søksmål til prøving av en ligningsavgjørelse må reises innen seks måneder etter at skatteoppgjøret eller endringsvedtak ble sendt. I saker om kildeskatt på aksjeutbytte må søksmål reises innen 1. juli året etter ligningsåret, likevel slik at søksmål som gjelder endringsvedtak kan reises innen seks måneder etter at vedtaket ble sendt skattyteren. Når endringssak er gjennomført etter ligningsloven § 3-11 nr. 4, jf. § 8-3 nr. 5, regnes søksmålsfristen fra nytt skatteoppgjør ble sendt skattyteren. Det kan gis oppfriskning for oversittelse av fristen etter reglene i tvisteloven § 16-12 til § 16-14. Etter utløpet av denne fristen gjelder likevel fristen i skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd i sak om tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring. Når domstolen kommer til at den skattepliktige bare skal betale en del av den ilignede skatten, og det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger til å fastslå det riktige beløpet, skal det i domsslutningen angis hvordan ny fastsetting skal utføres. Kommer domstolen til at en ligningsavgjørelse ikke kan opprettholdes på grunn av formelle mangler, skal den henvise avgjørelsen til ny behandling av vedkommende skattemyndighet.
(2) Ved søksmål som gjelder skatt fastsatt etter petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 utøves statens partsstilling av Oljeskattekontoret. Slikt søksmål kan bare reises mot avgjørelse i klagesak etter petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstav b. Klagenemnda kan i særlige tilfeller gjøre vedtak om at det likevel kan reises søksmål mot avgjørelse i Oljeskattekontoret etter petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstav a. Frist for søksmål er seks måneder fra det tidspunkt klagen er avgjort. Søksmål kan uten hinder av bestemmelsen i forrige punktum reises dersom klagen ikke er avgjort innen ett år etter utløpet av klagefristen.
(3) Ved søksmål som gjelder avgjørelser om merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven utøves statens partsstilling av det skattekontor som har truffet vedtaket i første instans. Søksmål til prøving av avgiftsoppgjør må reises innen seks måneder etter utløpet av terminen avgiftsoppgjøret gjelder eller etter at melding om vedtak ble sendt. Det kan gis oppfriskning for oversittelse av fristen etter reglene i tvisteloven § 16-12 til § 16-14. Etter utløpet av denne fristen gjelder likevel fristen i skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd i sak om tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring. Når domstolen i søksmål som gjelder rettigheter eller plikter etter merverdiavgiftsloven kommer til at noen bare skal betale en del av et omtvistet avgiftsbeløp eller bare skal ha tilbake en del av et tilbakebetalingskrav, og det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger til å fastslå det riktige beløpet, skal det i domsslutningen angis hvordan ny fastsetting skal utføres. Kommer domstolen til at et vedtak om grunnlaget for et merverdiavgiftskrav ikke kan opprettholdes på grunn av formelle mangler, skal den henvise vedtaket til ny behandling av vedkommende avgiftsmyndighet.
(4) Søksmål som gjelder avgjørelser truffet i medhold av særavgiftsloven, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven eller merverdiavgiftskompensasjonsloven anlegges etter reglene i tvisteloven.
(5) Departementet kan gi instruks om utøvelsen av statens partsstilling generelt og i enkeltsaker. Departementet kan i enkeltsak eller i grupper av saker overta utøvelsen av partsstillingen eller overføre den til en annen skattemyndighet.
§ 16-2-2.Overgangsbestemmelser om endringsmelding for innførselsmerverdiavgift

Tollregionen har myndighet til å kontrollere endringsmelding etter skatteforvaltningsloven § 9-4 som leveres av skattepliktig som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som gjelder endring av merverdiavgift for innførsel foretatt i 2016 eller tidligere. Dersom tollregionen ikke finner å kunne legge endringsmeldingen til grunn, skal saken oversendes skattekontoret for avgjørelse.

§ 16-2-3.Overgangsbestemmelse om vedtaksmyndighet for klage over ligningen for inntektsårene 2015 og tidligere

Skattekontoret treffer vedtak i klage over ligningen for inntektsårene 2015 og tidligere, når klagen er kommet fram innen 31. desember 2016. Dersom den skattepliktiges klage fullt ut tas til følge, gjelder ikke skatteforvaltningsloven § 5-7. Den skattepliktige kan påklage skattekontorets vedtak til Skatteklagenemnda.