Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

DatoFOR-2016-11-23-1361
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2005-06-08-538
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§7-1
Kunngjort24.11.2016   kl. 14.50
KorttittelEndr. i alkoholforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23. november 2016 med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 7-1.

I

I forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) gjøres følgende endring: 

§ 6-2 skal lyde:

§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:

Salg:

-0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
-0,55 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 

Skjenking:

-0,45 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
-1,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
-3,95 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1570 for salg og kr 4900 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 350 pr. gang.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2017.