Forskrift om endring i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

DatoFOR-2016-11-23-1362
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2012-05-30-488
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§3, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§31, LOV-2007-02-16-9-§32, LOV-2007-02-16-9-§33, LOV-2007-02-16-9-§34, LOV-2007-02-16-9-§35, LOV-2007-02-16-9-§37, LOV-2007-02-16-9-§38, LOV-2007-02-16-9-§43, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-06-29-849, LOV-1998-06-26-47-§38, LOV-1998-06-26-47-§39, FOR-2007-06-29-848
Kunngjort24.11.2016   kl. 14.50
KorttittelEndr. i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 23. november 2016 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 6, § 13, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37, § 38 og § 43, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849 og lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 38 og § 39, jf. delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 848 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849.

I

I forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: 

§ 4 første ledd skal lyde:

Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL) konsolidert utgave 2011 vedlegg I om hindring av oljeforurensning som endret ved MEPC.216(63), MEPC.235(65), MEPC.238(65), MEPC.246(66), MEPC.256(67) og MEPC.265(68), unntatt regel I/42, gjelder som forskrift. 

§ 7 første ledd skal lyde:

MARPOL konsolidert utgave 2011 vedlegg II om hindring av forurensning fra skadelige flytende stoffer i bulk som endret ved MEPC.216(63), MEPC.238(65), MEPC.246(66) og MEPC.265(68) gjelder som forskrift. Tilsvarende gjelder for skip som går i innenriks fart. 

§ 8 skal lyde:

§ 8. Hindring av forurensing fra skadelige forurensende stoffer i pakket form - MARPOL vedlegg III

MARPOL konsolidert utgave 2011 vedlegg III om hindring av forurensing fra skadelige forurensende stoffer i pakket form som endret ved MEPC.246(66) gjelder som forskrift. 

§ 9 første ledd skal lyde:

MARPOL konsolidert utgave 2011 vedlegg IV om hindring av kloakkforurensning som endret ved MEPC.200(62), MEPC.216(63), MEPC.246(66) og MEPC.265(68) gjelder som forskrift. Med «skip» menes i MARPOL også flyttbare innretninger. 

§ 11 første ledd skal lyde:

MARPOL vedlegg V om hindring av søppelforurensning jf. MEPC.201(62) som endret ved MEPC.216(63), MEPC.246(66) og MEPC.265(68) gjelder som forskrift. Med «skip» menes i MARPOL også flyttbare innretninger. 

§ 12 første ledd skal lyde:

MARPOL konsolidert utgave 2011 vedlegg VI om hindring av luftforurensning som endret ved MEPC.202(62), MEPC.203(62), MEPC.217(63), MEPC.247(66), MEPC.251(66) og MEPC.258(67), samt NOx Technical Code som endret ved MEPC.177(58), MEPC.217(63) og MEPC.251(66), gjelder som forskrift. 

Ny § 19 skal lyde:

§ 19. Polarkoden del II-A

MEPC.264(68) om et internasjonalt regelverk for skip som opererer i polare farvann (polarkoden) del II-A, og de miljørelaterte bestemmelsene i innledningen, gjelder som forskrift.

Skip av kategori A bygget før 1. januar 2017 som ikke kan tilfredsstille kravene i polarkoden del II-A nr. 1.1.1 for olje eller oljeholdige blandinger fra maskinrom, og som opererer i arktiske farvann i mer enn 30 dager sammenhengende, skal oppfylle disse kravene senest ved første mellomliggende tilsyn eller første fornyelsestilsyn, dersom dette kommer først, etter 1. januar 2018. Frem til denne datoen skal disse skipene tilfredsstille utslippskravene i MARPOL vedlegg I regel 15.3. 

Nåværende § 19 og § 20 blir ny § 20 og § 21.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Vedlegg 

En norsk gjengivelse av Polarkoden del II som vedtatt ved IMO-resolusjon MSC.385(94) og IMO-resolusjon MEPC.264(68) tilføyes forskriften etter punktet «Forordninger» slik:

Polarkoden del II

For å lese Polarkoden del II se her: pdf.gif  

Konsoliderte oversettelser av MARPOL vedlegg I til VI erstatter tidligere kunngjorte oversettelser av MARPOL vedlegg I til VI slik:

MARPOL

MARPOL vedlegg I

For å lese MARPOL vedlegg I se her: pdf.gif

MARPOL vedlegg II

For å lese MARPOL vedlegg II se her: pdf.gif

MARPOL vedlegg III

For å lese MARPOL vedlegg III se her: pdf.gif

MARPOL vedlegg IV

For å lese MARPOL vedlegg IV se her: pdf.gif

MARPOL vedlegg V

For å lese MARPOL vedlegg V se her: pdf.gif

MARPOL vedlegg VI

For å lese MARPOL vedlegg VI se her: pdf.gif