Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

DatoFOR-2016-11-25-1366
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017, med virkning fra regnskapsåret 2017
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-29-876
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-29-75-§5-6
Kunngjort25.11.2016   kl. 13.50
KorttittelEndr. i verdipapirforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 25. november 2016 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 5-6 sjette ledd.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endring: 

§ 5-5 oppheves.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2017 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere.