Forskrift om endring i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

DatoFOR-2016-11-28-1408
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-1979-09-21-7
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§23a, LOV-1965-06-18-4-§31, LOV-1965-06-18-4-§31a, FOR-1975-06-13-4
Kunngjort29.11.2016   kl. 14.05
KorttittelEndr. i forskrift om bruk av bilbelte mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 28. november 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 23a, § 31 og § 31a, jf. delegeringsvedtak 13. juni 1975 nr. 4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 17a (direktiv 91/671/EØF endret ved direktiv 2003/20/EF).

I

I forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn gjøres følgende endringer: 

§ 1 Påbud om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr 

§ 1 sjette ledd skal lyde:

Legeerklæring som nevnt i femte ledd bokstav e skal utformes i samsvar med artikkel 5 i direktiv 91/671/EØF som endret ved direktiv 2003/20/EF. Legeerklæring utstedt i Norge skal i tillegg være påført gyldighetstid på inntil to år. 

§ 1 (nytt) sjuende ledd skal lyde:

Legeerklæringer utstedt før 1. januar 2017 vil være gyldige i Norge uten gyldighetstid frem til 1. januar 2019.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.