Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

DatoFOR-2016-12-14-1578
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 17
Ikrafttredelse14.12.2016, 02.02.2017, 12.10.2017
Sist endretFOR-2016-12-19-1710
EndrerFOR-2014-12-22-1903
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort16.12.2016   kl. 15.45
Rettet03.01.2017 (ikrafttredelse)
KorttittelForskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 14. desember 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-4, § 9-1 og § 16-1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66wk (forordning (EF) nr. 923/2012, endret ved forordning (EU) 2015/340 og forordning (EU) 2016/1185).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1710.
Rettelser: 03.01.2017 (ikrafttredelse)

Kapittel I - Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder i Norge, samt i områder som Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å yte flysikringstjenester, styre lufttrafikkbevegelser og styre luftrommet for allmenn lufttrafikk, herunder på Svalbard.

§ 2.Gjennomføring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012

EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66wk (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter i lufttrafikken, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010, endret ved kommisjonsforordning (EU) 2015/340 og kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1185), gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.Ansvarlig myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet etter kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012.

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1710.
§ 4.Delegering av myndighet til å endre forskriften

Luftfartstilsynet kan foreta endringer i forskriften med unntak av § 3, så lenge det er forenlig med kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012.

§ 5.Definisjoner

I tillegg til definisjonene opplistet i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 artikkel 2, gjelder følgende definisjoner:

a)AFIS-enhet: en enhet for lufttrafikktjenester som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til luftfartøy før avgang, på manøvreringsområdet på en ikke-kontrollert flyplass, samt til luftfartøy innenfor en trafikkinformasjonssone (TIZ) og trafikkinformasjonsområde (TIA).
b)HFIS-enhet: en enhet for lufttrafikktjenester som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste til helikoptre ved landing og avgang fra et helikopterdekk og til luftfartøy innenfor en trafikksone for helikopter (HTZ).
c)trafikksone for helikopter (HTZ): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som vertikalt strekker seg fra havets overflate til en angitt høyde over middelvannstand og som etableres rundt en innretning med landingsplattform på kontinentalsokkelen.
d)trafikkinformasjonsområde (TIA): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som strekker seg oppover fra en angitt høyde over havflaten til et angitt flygenivå eller en angitt høyde over havflaten og hvor det ytes flygeinformasjons- og alarmtjenester av en enhet for lufttrafikktjenester.
e)trafikkinformasjonssone (TIZ): et ikke-kontrollert luftrom av bestemte dimensjoner som vertikalt strekker seg fra jordoverflaten til en angitt høyde over havflaten og hvor det ytes flygeinformasjons- og alarmtjenester av en enhet for lufttrafikktjenester.
f)høyt terreng (high terrain): terreng høyere enn 6 000 FT AMSL.
0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1710.

Kapittel II - Særbestemmelser til SERA avsnitt 3. Alminnelige regler og unngåelse av kollisjoner

§ 6.Til SERA.3115

Gjenstander, væske eller pulver skal ikke kastes, slippes eller sprøytes fra luftfartøy under flyging dersom de er egnet til å forårsake skade eller ulempe for:

a)den øvrige luftfart,
b)personer på bakken,
c)bygninger eller andre installasjoner på bakken eller
d)kulturlandskapet på bakken.

Forbudet i første ledd gjelder ikke:

a)nedkasting av proviant og utstyr til nødstedte,
b)nedkasting av ballast i form av vann eller fin sand,
c)sprøyting eller slipp av vann eller andre slokkingsmidler til bekjempelse av branner eller
d)slipp av brennstoff av sikkerhetsgrunner.
§ 7.Til SERA.3130

Akroflyging er ikke tillatt over tettbebyggelse, folkeansamling i friluft, over trafikkerte havner eller over sjøgående fartøyer.

Akroflyging er ikke tillatt i kontrollert luftrom uten etter tillatelse fra vedkommende flygekontrollenhet.

Akroflyging tillates utført når luftfartøyet flyr i samsvar med visuellflygeregler og skal utføres i en høyde av 600 m (2000 fot) eller mer over det høyeste punkt innenfor 1,5 km horisontal avstand fra luftfartøyet.

§ 8.Til SERA.3135

For formasjonsflyging i kontrollert luftrom gjelder SERA.3135. Maksimal utstrekning på formasjoner av statsluftfartøy i SERA.3135(d) skal være 1 NM horisontalt og 100 fot vertikalt.

Ved formasjoner av statsluftfartøy større enn 0,5 NM og 100 fot skal vedkommende flygekontrollenhet øke atskillelsesminima mellom formasjonen og andre luftfartøy tilsvarende størrelsen på formasjonen.

§ 9.Til SERA.3225(c)

Plikten til å svinge til venstre gjelder også på flyplass der det ytes flygeinformasjonstjeneste på flyplassen (AFIS), med mindre fartøysjef ønsker å nytte høyresving, og dette kan skje uten fare for den øvrige trafikk og vedkommende AFIS-enhet er informert.

Kapittel III - Særbestemmelser til SERA avsnitt 4. Reiseplaner

§ 10.Til SERA.4001(d)

For VFR-flyginger som i sin helhet utføres innenfor Norway FIR, kan reiseplan leveres inntil 30 minutter før avgang.

§ 11.Til SERA.4005(a)

En reiseplan skal bestå av alle elementene beskrevet i SERA.4005(a).

§ 12.Til SERA.4010

Når det er levert reiseplan og avgangen foretas fra en avgangsplass hvor det ikke ytes flygekontrolltjeneste (ATC) eller flygeinformasjonstjeneste på flyplassen (AFIS), skal fartøysjefen aktivere reiseplanen ved at avgangsmelding gis på radio til den enheten for lufttrafikktjenester som er ansvarlig i området eller, dersom dette ikke er mulig, til en annen enhet for lufttrafikktjenester. Avgangsmeldingen skal omfatte:

a)luftfartøyets kallesignal,
b)avgangsplass,
c)avgangstid og
d)destinasjonsplass.

Avgangsmeldingen til lufttrafikktjenesten kan gis pr. telefon av fartøysjefen før avgang eller av en person på bakken etter nærmere avtale med fartøysjefen.

Den enheten for lufttrafikktjenester som mottar slik avgangsmelding, er ansvarlig for at den aktuelle reiseplanen aktiveres.

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1710.

Kapittel IV - Særbestemmelser til SERA avsnitt 5. Værforhold for visuell flyging, visuellflygeregler, regler for spesiell VFR-flyging og instrumentflygeregler

§ 13.Til SERA.5001

I tabell S5-1 skal fotnote (***) gjelde.

§ 14.Til SERA.5005(c)

Flyging etter visuellflygeregler er tillatt om natten. Vilkår beskrevet i SERA.5005(c) skal følges. Dersom flysikten er minst 10 km og skydekkehøyden er minst 2000 fot, kan minstehøyder beskrevet i SERA 5005(c)(5) reduseres, men ikke lavere enn hva som fremgår av SERA.5005(f).

§ 15.Til SERA.5005(d)

Ansvarlig flygekontrollenhet kan tillate enkeltflyginger over FL 195 opp til og inkludert FL 285. Enheten kan sette vilkår for slike tillatelser.

§ 16.Til SERA.5005(f)

I tillegg gjelder:

a)Minstehøyden kan fravikes når flygingen utføres ervervsmessig, utenfor tettbebyggelse eller folkeansamling i friluft, og skjer i samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012, vedlegg VIII (Part SPO) som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.
b)Minstehøyden kan fravikes når flygingen utføres ervervsmessig og skjer i samsvar med forskrift 6. september 1976 nr. 4054 om ervervsmessig luftfart med helikopter, pkt. 10.
c)Minstehøyden kan fravikes når flygingen utføres i samsvar med forskrift 30. november 2015 nr. 1404 om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.
d)Minstehøyden kan fravikes når det er påkrevd for innflyging for treningsformål såfremt innflygingen ikke foretas over tettbebyggelse eller folkeansamling i friluft.
e)Seilfly som utfører hangflyging kan fly ned til en minstehøyde av 50 m over bakken eller vannet.
§ 17.Til SERA.5010(a)

Spesiell VFR-flyging er tillatt om natten.

Kapittel V - Særbestemmelser til SERA avsnitt 6. Klassifisering av luftrom

§ 18.Til SERA.6001

Når et kontrolltårn ikke yter flygekontrolltjeneste i den tilhørende kontrollsonen, endres den publiserte ATS-luftromsklassifiseringen til klasse G og radiopåbudssone (RMZ).

§ 19.Til SERA.6005(a)

Når et kontrolltårn ikke yter flygekontrolltjeneste i den tilhørende kontrollsonen, endres den publiserte ATS-luftromsklassifiseringen til klasse G og radiopåbudssone (RMZ).

Trafikkinformasjonssone (TIZ) og trafikkinformasjonsområde (TIA) er radiopåbudssone (RMZ). Luftfartøy som skal fly innenfor en radiopåbudssone (RMZ), skal i åpningstiden til enheten for lufttrafikktjenester etablere og opprettholde to-veis radiokommunikasjon med vedkommende enhet for lufttrafikktjenester.

Utenfor åpningstiden til enheten for lufttrafikktjenester, skal fartøysjefen sende posisjonsmeldinger blindt.

Kapittel VI - Særbestemmelser til SERA avsnitt 8. Flygekontrolltjeneste

§ 20.Til SERA.8025(a)

Fartøysjef er fritatt for kravet om å sende posisjonsmeldinger når luftfartøyet ytes overvåkingstjeneste.

§ 21.Til SERA.8035(a)

Når den flygekontrollenhet som er ansvarlig for et terminalområde (TMA) stenger, skal den overføre ansvaret for å utøve flygekontrolltjeneste i terminalområdet til kontrollsentralen ansvarlig for det overliggende luftrommet.

§ 22.Til SERA.8035(b)

Hvis det inntreffer kommunikasjonssvikt som medfører at luftfartøy ikke kan følge bestemmelsene i SERA.8035(a), skal det gås frem etter bestemmelsene om svikt i kommunikasjonen fastsatt i ICAO Annex 10, Vol. II, 6th edition, 10/2001, og i samsvar med de av reglene i andre og tredje ledd som kommer til anvendelse. Luftfartøyet skal forsøke å etablere kommunikasjon med lufttrafikktjenesten ved hjelp av alle tilgjengelig midler. Luftfartøy som utgjør lokaltrafikk ved kontrollert eller AFIS-betjent flyplass, skal dessuten holde utkikk etter anvisninger gitt ved optiske signaler.

Dersom det inntrer kommunikasjonssvikt når luftfartøyet er i VFR-forhold, skal

a)SSR-transponderen settes til kode 7600,
b)flygingen fortsette i VFR-forhold dersom ikke forholdene tilsier at flygingen skal gjennomføres som en IFR-flyging i tråd med bestemmelsen i tredje ledd,
c)luftfartøyet lande på den flyplass som egner seg best og
d)ankomstmelding leveres vedkommende flygekontrollenhet på hurtigst mulig måte.

Dersom det inntrer kommunikasjonssvikt når luftfartøyet er i IFR-forhold eller hvis værforholdene er slik at det ikke er sannsynlig at flygingen kan gjennomføres i VFR-forhold, skal

a)SSR-transponderen settes til kode 7600, og
b)luftfartøyet fortsette i den sist tildelte hastighet og høyde eller angitt minstehøyde hvis denne er høyere i en periode av 7 minutter, såfremt ikke annet er beskrevet på bakgrunn av regionale overenskomster. I de tilfeller luftfartøyet opererer på en rute uten obligatoriske rapporteringspunkt eller har mottatt instruksjoner om å utelate rapportering, regnes de 7 minuttene fra det seneste av
i.det tidspunkt luftfartøyet når den sist tildelte høyden eller angitte minstehøyde, eller
ii.det tidspunktet transponderen settes til kode 7600.

I de tilfeller luftfartøyet opererer på en rute med obligatoriske rapporteringspunkt og ikke har mottatt instruksjoner om å utelate rapportering, regnes de 7 minuttene fra det seneste av

iii.det tidspunkt luftfartøyet når den sist tildelte høyden eller angitte minstehøyde,
iv.det tidspunkt flygeren har rapportert at han beregner å passere det obligatoriske rapporteringspunkt, eller
v.det tidspunktet flygeren unnlater å rapportere over et obligatorisk meldepunkt.

Etter at flygingen er etablert i tråd med bestemmelsene i første til tredje ledd skal hastighet og høyde tilpasses i samsvar med den innleverte reiseplan.

Luftfartøy som vektoreres, eller navigerer offset i forbindelse med RNAV uten en fastsatt grense, skal følge den mest direkte rute til den ATS-rute som er angitt i den gjeldende reiseplanen og gjenoppta denne innen passering av neste spesielle punkt, hensyn tatt til angitt minstehøyde.

Flygingen skal fortsette i samsvar med gjeldende reiseplanrute til det navigasjonshjelpemiddel som er fastsatt for destinasjonsplassen til bruk under innflyging ved radiosvikt. Hvis nødvendig, skal luftfartøyet vente over hjelpemidlet før nedstigning påbegynnes.

Nedstigningen skal begynne over det navigasjonshjelpemiddel som er spesifisert i sjette ledd så nøyaktig som mulig på den antatte innflygingstid som sist er mottatt og kvittert for, eller hvis det ikke er mottatt og kvittert for en antatt innflygingstid, så nøyaktig som mulig på den beregnede ankomsttid som fremkommer i henhold til gjeldende reiseplan.

En normal instrumentinnflyging, som foreskrevet for angjeldende navigasjonshjelpemiddel, skal fullføres, og landing foretas, så vidt mulig i løpet av 30 minutter etter den seneste av

a)beregnet ankomsttid spesifisert i syvende ledd eller
b)siste antatte innflygingstid som luftfartøyet har kvittert for.

Kapittel VII - Særbestemmelser til SERA avsnitt 10. Alarmtjeneste

§ 23.Til SERA.10001(c)

Ved mottak av meldingen «flyging normal» («Operations normal»), skal vedkommende enhet for lufttrafikktjenester registrere tidspunkt og innhold i meldingen og oppbevare opplysningene.

Trer i kraft 12 okt 2017.

Kapittel VIII - Forankrede ballonger

§ 24.Forankrede ballonger

Følgende bestemmelser gjelder for forankrede ballonger som på grunn av størrelse, brennbarhet, høyde over bakken mv. kan medføre fare eller ulempe for luftfarten:

a)Forankrede ballonger kan bare sendes opp, og holdes oppe, når
i.bakkesikten er minst 8 km og
ii.ballongens avstand til skyer er minst 300 m vertikalt og 1500 m horisontalt.
b)Oppsending av forankrede ballonger i kontrollert luftrom og i luftrom med krav til to-veis radiokommunikasjon krever tillatelse fra Luftfartstilsynet. Søknad om tillatelse må være mottatt av Luftfartstilsynet minst 14 dager før oppsendingen skal finne sted.
c)Utenfor kontrollert luftrom og luftrom med krav til to-veis radiokommunikasjon kan oppsendingen til høyder over 45 m bare finne sted såfremt melding er gitt minst 14 dager forut til den enheten for lufttrafikktjenester som er ansvarlig i luftrommet. Søker skal fremsette anmodning om at enheten for lufttrafikktjenester utsteder NOTAM.
d)Melding etter bokstav c skal inneholde
i.navn, adresse og telefonnummer til den som har ansvaret for oppsendingen,
ii.sted/posisjon for forankringen,
iii.ballongens maksimale høyde,
iv.dato, tid og varighet for oppsendingen, og
v.opplysninger om hvordan ballongen med forankringsutstyr er varselmerket.
e)Forankrede ballonger skal være utstyrt med en anordning for punktering av ballongen. Anordningen må kunne utløses automatisk dersom ballongen kommer i drift. Hvis eier eller bruker av en forankret ballong blir kjent med at ballongen er kommet i drift uten at punktering har skjedd, plikter han straks å underrette den enhet av lufttrafikktjenesten som er ansvarlig for luftrommet.

Kapittel IX - Avskjæring av sivile luftfartøy

§ 25.Generelt

Avskjæring av sivile luftfartøy skal bare å finne sted når det er helt nødvendig for å forhindre at det oppstår situasjoner som innebærer fare for

a)annen luftfart eller
b)personer og materiell på bakken.

Avskjæring skal begrense seg til å fastslå luftfartøyets identitet unntatt når det er nødvendig å lede luftfartøy

a)tilbake til dets planlagte rute,
b)til en posisjon hvor det vil forlate luftrom under norsk suverenitet,
c)bort fra et forbudt område, restriksjonsområde, fareområde eller tettbebyggelse, eller
d)til en flyplass hvor det vil bli beordret til å lande.

Avskjæring av sivile luftfartøy for øvelsesformål skal kun finne sted når det på forhånd er avtalt med fartøysjef på det luftfartøy som skal avskjæres, og lufttrafikktjenesten er informert om at avskjæringen vil finne sted.

Luftfartøy som avskjæres skal gis navigasjonsveiledning og annen relevant informasjon ved bruk av radiokommunikasjon der dette er tilgjengelig.

Luftfartøy som avskjæres kan kun gis ordre om å lande på en flyplass som er egnet for en sikker landing tilpasset den aktuelle flytype.

Kapittel X - Avsluttende bestemmelser

§ 26.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i forskriften dersom det foreligger særlige grunner, og dispensasjon er mulig i henhold til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon krever grunngitt søknad.

Dispensasjon skal ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene.

§ 27.Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 kan ilegges den som ikke oppfyller sine plikter i henhold til:

a)Denne forskrifts § 6-9, § 11-16, § 18-19 og § 24.
b)Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012.
§ 28.Ikrafttredelse og opphevelse

Forskriften trer i kraft straks, likevel slik at reglene som etter kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1185 fikk anvendelse fra 18. august 2016, får anvendelse fra 2. februar 2017 og § 23 får anvendelse fra 12. oktober 2017.

Forskrift 22. desember 2014 nr. 1903 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer oppheves.

Forordninger 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 923/2012 pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) 2015/340 pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) 2016/1185 pdf.gif

Uoffisiell oversettelse.