Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

DatoFOR-2017-02-07-137
DepartementKunnskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse09.02.2017
Sist endret
EndrerFOR-2013-02-28-237
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§2-1, LOV-2005-04-01-15-§3-1, FOR-2010-02-01-96-§1-7, FOR-2010-02-01-96-§2-1, FOR-2010-02-01-96-§2-2, FOR-2010-02-01-96-§3-1, FOR-2010-02-01-96-§3-5, FOR-2010-02-01-96-§4-3
Kunngjort09.02.2017   kl. 14.30
Rettet13.2.2017 (merknader til § 2-1 (2) og § 2-2 (3))
KorttittelStudietilsynsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av NOKUT 7. februar 2017 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 2-1 og § 3-1 jf. forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 1-7 annet ledd, § 2-1 tredje ledd, § 2-2 fjerde ledd, § 3-1 femte ledd, § 3-5 sjette ledd og § 4-3.
Rettelser: 13.2.2017 (merknader til § 2-1 (2) og § 2-2 (3)).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder akkreditering av studietilbud og institusjoner og tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 2-1, § 3-1 og § 3-3, jf. forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) § 1-7 (2), § 2-1 (3), § 2-2 (4), § 3-1 (5), § 3-5 (6) og § 4-3.

Kapittel 2. Akkreditering av studietilbud

§ 2-1.Forutsetninger for akkreditering
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
§ 2-2.Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted.
§ 2-3.Krav til fagmiljø
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a)For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
b)For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
c)For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
§ 2-4.Særskilt bestemmelse om fagmiljø

Kravet til hovedstilling i § 2-3 (4) første punktum kan fravikes for studietilbud med omfang på 30 studiepoeng eller mindre dersom det gis i samarbeid med eksterne miljøer som driver forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid eller faglig utviklingsarbeid på nivå med institusjonens eget fagmiljø. Institusjonen må ha et eget fagmiljø innenfor studietilbudets fagområde eller i tilstøtende fagområde og ha et helhetlig ansvar for studietilbudet.

§ 2-5.Utfyllende bestemmelser for fellesgrader
(1) Det skal framgå tydelig hvilke deler av fellesgraden de ulike samarbeidende institusjonene har ansvaret for, og det skal foreligge tilfredsstillende rutiner for utvikling og kvalitetssikring av fellesgraden som helhet.
(2) Delene fellesgraden består av, skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med læringsutbyttet for fellesgraden.
(3) Ved akkreditering av en internasjonal fellesgrad skal deler som tilbys av institusjoner underlagt lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, tilfredsstille standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i § 2-1 til § 2-4 i denne forskrift.
§ 2-6.Særskilte bestemmelser for deltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendiatprogram
(1) Det skal foreligge et reglement for deltakelse i programmet. Deltakelse i programmet, roller og ansvar for deltakende institusjon skal være klart beskrevet.
(2) Institusjonens og stipendiatenes rettigheter og plikter skal være beskrevet i særskilt avtaleformular.
(3) Fagmiljøets størrelse og kompetanse skal være tilpasset den undervisning og veiledning og det kunstneriske utviklingsarbeid som må utføres for å sikre og videreutvikle kvaliteten i programmet.
(4) Institusjonen skal drive et aktivt og relevant kunstnerisk utviklingsarbeid med god bredde på høyt internasjonalt nivå knyttet til deltakelsen i programmet.
(5) Institusjonen skal vise hvordan stipendiatenes deltakelse i programmet integreres i eget fagmiljø og fagutvikling.
(6) Institusjonen skal delta aktivt i den obligatoriske fellesdelen av programmet.
(7) Institusjonen skal kunne tilby stipendiatene sine nødvendige obligatoriske og valgfrie kurs innenfor sin egen spesialisering.

Kapittel 3. Akkreditering av institusjoner

§ 3-1.Krav ved akkreditering av institusjoner
(1) Institusjonen skal ha et faglig nivå innen utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid som er i samsvar med kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling for høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-6 til § 3-8.
(2) Institusjonen skal ha en strategi for utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
(3) Institusjonens systematiske kvalitetsarbeid skal være godkjent av NOKUT.
(4) Institusjonen skal ha et jevnlig opptak av studenter og et tilfredsstillende antall kandidater som fullfører til normert tid.
(5) Institusjonens forskning og/eller kunstneriske utviklingsarbeid og faglige utviklingsarbeid skal utføres i samspill med utdanningsvirksomheten.
(6) Institusjonen skal ha en relevant kompetanseprofil, og den samlede kompetansen skal være på nivå med sammenlignbare institusjoner i samme institusjonskategori.

Kapittel 4. Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid

§ 4-1.Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet
(1) Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.
(2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.
(3) Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift, og eventuelle tilleggskrav fastsatt av institusjonen.
(4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud.
(5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.
(6) Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.

Kapittel 5. NOKUTs akkreditering og tilsyn

§ 5-1.Søknad om akkreditering av studietilbud og institusjoner
(1) Akkreditering skjer på grunnlag av universitets- og høyskoleloven, krav i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-8 og kravene i kapittel 2 og 3 i denne forskrift.
(2) Dersom et studietilbud institusjonen ikke har fullmakt til å akkreditere, endres vesentlig, må institusjonen informere NOKUT. NOKUT vurderer om det er nødvendig å søke om ny akkreditering.
(3) NOKUT kan administrativt avvise søknader om akkreditering som ikke er egnet for sakkyndig evaluering.
(4) NOKUT kan i særskilte tilfeller fastsette karantenetid på inntil to år før søker får behandlet en søknad på nytt, jf. forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-11 (2). Søker skal varsles før vedtak om karantene treffes.
§ 5-2.Tilsyn med akkrediterte studietilbud og institusjoner
(1) Tilsynet skjer på grunnlag av universitets- og høyskoleloven, krav i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-8 og kravene i kapittel 2 og 3 i denne forskrift samt studietilbudenes/institusjonenes tilstand og dokumenterte resultater.
(2) NOKUT kan gi institusjonen frist for å rette opp mangelfulle forhold.
§ 5-3.Periodisk tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid

Tilsynet skjer på grunnlag av kravene i kapittel 4 i denne forskrift, i § 2-1 og § 2-2 i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning og i § 1-6 i universitets- og høyskoleloven.

§ 5-4.Informasjonsplikt
(1) Institusjonen plikter å framskaffe den informasjonen som er nødvendig for at NOKUT skal kunne gjennomføre akkreditering og tilsyn.
(2) Institusjonen skal holde NOKUT oppdatert om opplysninger om institusjonen og dens akkrediterte studietilbud.
§ 5-5.Oppnevning av sakkyndige
(1) NOKUT oppnevner sakkyndige ved akkreditering og revidering av studietilbud og institusjoner og ved periodisk tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Institusjonen skal gis anledning til å kommentere NOKUTs forslag om sakkyndige før oppnevning av enkeltstående komiteer.
(2) Sakkyndige skal ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studietilbudet de skal vurdere, eller ha andre tilknytninger til institusjonen som kan medføre inhabilitet.
§ 5-6.Sakkyndiges kompetanse
(1) Ved akkreditering av studietilbud på bachelor- og mastergradsnivå skal den sakkyndige komiteen samlet ha kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av relevante studietilbud. I tillegg skal komiteen ha slik kompetanse:
a)Minst én skal ha formell kompetanse på et høyere nivå enn det studietilbudet som skal akkrediteres.
b)Minst én skal ha relevant internasjonal kompetanse ved vurdering av studietilbud på mastergradsnivå.
(2) Ved akkreditering av studietilbud på doktorgradsnivå og revidering av akkreditert studietilbud på alle nivå skal den sakkyndige komiteen samlet ha kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av relevante studietilbud. I tillegg skal komiteen ha slik kompetanse:
a)Minst én skal ha formell kompetanse på et høyere nivå enn det aktuelle studietilbudet. For doktorgradsnivå skal minst én ha professorkompetanse.
b)Minst én skal ha relevant internasjonal kompetanse ved vurdering av studietilbud på mastergradsnivå og doktorgradsnivå.
c)Én skal være student. For doktorgradsnivå skal én være stipendiat eller doktorgradsstudent.
(3) Ved akkreditering av institusjoner og revidering av akkrediterte institusjoner skal den sakkyndige komiteen samlet ha slik kompetanse:
a)Minst én skal ha erfaring fra ledelse ved en høyere utdanningsinstitusjon minst på nivå med den kategorien akkrediteringen gjelder.
b)Minst én skal ha tilknytning til relevant utenlandsk institusjon.
c)Minst én skal ha relevant kompetanse fra samfunns- eller arbeidslivet.
d)Én skal være student og ha erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller arbeid innen studentdemokratiet.
e)Minst én skal ha førstestillingskompetanse ved akkreditering av høyskole.
f)Minst én skal ha professor- eller dosentkompetanse ved akkreditering av universitet og vitenskapelig høyskole.
(4) Ved NOKUTs periodiske tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid skal den sakkyndige komiteen ha slik kompetanse:
a)Alle skal ha erfaring fra kvalitetsarbeid eller periodisk tilsyn.
b)Minst én skal ha erfaring fra ledelse ved en høyere utdanningsinstitusjon.
c)Minst én skal ha tilknytning til relevant utenlandsk institusjon.
d)Én skal være student og ha erfaring fra institusjonsstyre, andre sentrale tillitsverv eller arbeid innen studentdemokratiet.
e)Minst én skal ha professor- eller dosentkompetanse.

Kapittel 6. Sluttbestemmelser

§ 6-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 9. februar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. februar 2013 nr. 237 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning.

§ 6-2.Overgangsbestemmelser
(1) Søknader om akkreditering som er mottatt av NOKUT før denne forskrift trer i kraft, behandles etter tidligere forskrift.
(2) Revideringer av akkreditering som NOKUT har påbegynt før denne forskrift trer i kraft, behandles etter tidligere forskrift.
(3) Institusjoner som er akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler, skal oppfylle kravene i kapittel 3 som henholdsvis høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet innen 31. desember 2018. Akkrediterte studietilbud skal oppfylle kravene til akkreditering i kapittel 2 innen 31. desember 2018. Fram til denne dato gjelder akkrediteringskravene i tidligere forskrift.
(4) Institusjoner som har fått sitt system for kvalitetssikring av utdanningen godkjent av NOKUT, anses for å oppfylle kravene i kapittel 4 inntil tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet er gjennomført.

Merknader til kapitlene og paragrafene 

Kapittel 2. Akkreditering av studietilbud

Betegnelsen studietilbud i denne forskriften omfatter både studieprogrammer som fører fram til en grad, og kortere studier som årsenheter, videreutdanninger og emner som tilbys for seg selv, og som ikke er en del av et studieprogram. Dette er den samme definisjonen av studietilbud som er gitt i Kunnskapsdepartementets rundskriv F-03-16.

For doktorgradsnivå omfatter studietilbud både opplæringsdelen og den vitenskapelige avhandlingen. Ved akkreditering av doktorgradsstudium skal det gå tydelig fram hvilke fagområder doktorgradsstudiet omfatter.

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder uavhengig av hvordan studietilbudet er organisert (campusbasert, samlingsbasert, nettbasert, desentralisert osv.).

Institusjoner uten selvakkrediteringsfullmakt kan ikke opprette nye fag eller emner utenfor fagområdet til et akkreditert studietilbud på det aktuelle nivået, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3. Dette betyr at endringer i et akkreditert studietilbud må gjøres innenfor fagområdet til det akkrediterte studietilbudet. Det er en forutsetning at studietilbudets overordnede læringsutbytte ikke endres. 

Til § 2-1 Forutsetninger for akkreditering

(1) Bestemmelsen innebærer en presisering av krav i studiekvalitetsforskriften § 3-1 (4).

NOKUT forutsetter at kravene i studietilsynsforskriften § 2-1, jf. studiekvalitetsforskriften § 3-1 (4) er oppfylt ved enhver institusjon til enhver tid.

Ved akkreditering av studietilbud fra institusjoner som ikke har institusjonsakkreditering, vil NOKUT ved søknad om akkreditering vurdere om institusjonen oppfyller krav i universitets- og høyskoleloven: styringsordning, reglement, klagenemnd, læringsmiljøutvalg, utdanningsplan, vitnemål og Diploma Supplement og kvalitetssikringssystem.

Med reglement menes her både forskrifter og andre styrende dokumenter ved institusjonene som har betydning for kvaliteten i den høyere utdanningen institusjonen tilbyr. Reglementet må inneholde bestemmelser for godskriving og faglig godkjenning, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-5.

(2) Med informasjon menes det som framgår av studieplanen og tilknyttet informasjon om studietilbudet. Det følger av universitets- og høyskoleloven § 3-3 (3) at styret fastsetter studieplan for det faglige innholdet i studietilbudene. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 2015 standard 1.8 fastslår at institusjoner skal sørge for at informasjonen om deres virksomhet, herunder studietilbud, skal være korrekt, objektiv, oppdatert og lett tilgjengelig. Studietilsynsforskriften § 2-1 (2) anses sammen med universitets- og høyskoleloven § 3-3 (3) som en oppfyllelse av denne standarden. 

Til § 2-2 Krav til studietilbudet

(1) Læringsutbytte skal være beskrevet som det en kandidat skal ha oppnådd ved fullført utdanning. Læringsutbyttet for studietilbud med profesjonskrav, for eksempel studietilbud med rammeplaner, må oppfylle både profesjonskravene og kravene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).
(2) Kravet om at studietilbudet er faglig oppdatert, innebærer at det er oppdatert innenfor kunnskapsutviklingen i både akademia og profesjons-, arbeids- og/eller samfunnsliv. Relevans og oppdatert kunnskap innen profesjons-, arbeids- og/eller samfunnsliv sikres gjennom ordninger for samhandling med arbeids- og/eller samfunnsliv tilpasset studietilbudets innhold og nivå. Det forutsettes at institusjonen har vurdert rekrutteringsgrunnlaget ut fra forventet etterspørsel/behov og samlet kapasitet knyttet til samme eller lignende studietilbud ved egen institusjon og andres institusjoner.
(3) Det følger av universitets- og høyskoleloven § 3-8 (1) at et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette er i samsvar med European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). ECTS Users' Guide viser til at et studietilbud av 60 studiepoengs omfang på fulltid normalt har et samlet arbeidsomfang på om lag 1500–1800 timer per år, fordelt på kategoriene organiserte læringsaktiviteter, selvstudium og eksamensforberedelser. Dette innebærer at en heltidsstudent med oppgitt arbeidsomfang/arbeidsinnsats normalt skal kunne oppnå læringsutbyttet og fullføre på normert tid.
(4) Med infrastruktur menes egnede lokaler, utstyr, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, tilstrekkelige og egnede IKT-ressurser, nettstøtte, egnet læringsplattform etc. som understøtter studentens læring og læringsmiljø og den faglig ansattes undervisning og forskning og/eller kunstneriske utviklingsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
(5) De ulike undervisnings- og læringsformene må være tilpasset studietilbudets innhold og oppbygging. Det forutsettes at undervisnings-, lærings- og vurderingsformer er tilpasset et digitalisert samfunn.

For studietilbud med få studenter og/eller geografisk spredt studentgruppe innebærer bestemmelsen at institusjonen skal treffe tiltak for å sikre et godt studiemiljø som legger til rette for faglig samhandling mellom studentene og/eller mellom studentene og fagmiljøet.

Kravet om studentenes aktive rolle er i samsvar med ESG 2015 standard 1.3 om studentsentrert læring.

(6) Bestemmelsen stiller krav til tydelig sammenheng mellom studietilbudet og forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid, i tråd med kravet i § 1-3 a) i universitets- og høyskoleloven.
(8) Bestemmelsen innebærer at institusjonen skal sikre at studenter ved alle studietilbud som fører fram til en grad, kan tilbys utvekslingsopphold gjennom oppdaterte og bindende avtaler, og at relevansen av utvekslingsoppholdet er sikret av studietilbudets fagmiljø.
(9) Avtaler skal regulere den faglige gjennomføringen av praksis og andre forhold som er av betydning for studentens læringsutbytte og for kvaliteten i praksisoppholdet. Dette innebærer blant annet at avtalen skal beskrive partenes rettigheter og plikter. 

Til § 2-3 Krav til fagmiljø

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet omfatter personer som direkte og regelmessig gir bidrag til utviklingen, organiseringen og gjennomføringen av studietilbudet. Presiseringen er ment å inkludere personer med ulike typer bidrag inn i studietilbudet i tillegg til undervisning, veiledning eller annen tilrettelegging for læring. Dette kan for eksempel være laboratoriearbeid, forskning, utviklingsarbeid, erfaringsoverføring fra praksisfeltet, praktisk undervisning, pedagogisk og faglig utnyttelse av digital teknologi, innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv.
(2) Institusjonen er ansvarlig for å sikre fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse, jf. forskrift om ansettelse og opprykk § 1-2 til § 1-7, og for å legge til rette for oppdatering og utvikling av denne kompetansen.

Utdanningsfaglig kompetanse omfatter i denne forskriften UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring.

(4) Med hovedstilling menes at institusjonen er hovedarbeidsgiver for den ansatte, dvs. at den ansatte er ansatt i minst 50 prosent stilling ved den aktuelle institusjonen. For institusjoner som ellers kan dokumentere et stabilt og robust fagmiljø innenfor fagområdet, kan II-er-stillinger ned til 20 prosent telles med for å oppfylle 50 prosentandelen.

Med førstestillingskompetanse menes stillingskategoriene førstelektor, førsteamanuensis, postdoktor, dosent og professor.

For integrerte mastergrader gjelder § 2-3 (4) (b) for alle fem årene.

For fellesgrader regnes de deltakende institusjonene som «institusjonen». Det vil si at 50 prosent av det samlede fagmiljøet som bidrar inn mot fellesgraden, må utgjøres av ansatte i hovedstilling ved én (eller flere) av de deltakende institusjonene.

(5) Kravene til fagmiljøenes dokumenterte resultater er regulert i studiekvalitetsforskriften for så vidt gjelder studietilbud på mastergrads- og doktorgradsnivå, jf. studiekvalitetsforskriften § 3-2 (3) og § 3-3 (3). For studietilbud på bachelorgradsnivå gjelder kun denne bestemmelsen.
Et omfang som står i forhold til studietilbudets nivå, innebærer for eksempel at det vil kreves større aktivitet innen forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til et mastergradsstudium enn til et bachelorgradsstudium.
(7) Med «praksisveiledere» menes personer som legger til rette for og veileder studenten ved dennes praksisopphold. Jf. her merknader til § 2-2 (9).

Med «relevant kompetanse» i andre setning menes relevant faglig kunnskap og veiledningskompetanse.

I studietilbud som har praksis, forutsettes det at institusjonene og fagmiljøene selv sørger for systematisk kontakt med praksisfeltet, slik at utdanningene og fagmiljøenes egen praksiserfaring er oppdatert og i takt med utviklingen i praksisfeltet. Det er viktig for kvaliteten i studietilbudet at det jevnlig foregår en faglig interaksjon mellom kompetansepersoner i praksisfeltet og sentrale kompetansepersoner som har hovedstilling ved institusjonene. 

Til § 2-4 Særskilt bestemmelse om fagmiljø

Formålet med denne bestemmelsen er at institusjonene skal kunne tilby spesialfordypninger og videreutdanninger innenfor fagfelt der eksterne miljøer har en spesialkompetanse. Bestemmelsen innebærer at institusjonen kan være ansvarlig for kortere studietilbud med et fagmiljø knyttet til seg hvor mindre enn 50 prosent av studietilbudets fagmiljø har hovedstilling ved den aktuelle institusjonen. Institusjonen er ansvarlig for studietilbudet og skal sørge for at tilbudet er kvalitetssikret i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften. 

Til § 2-5 Utfyllende bestemmelser for fellesgrader

(1) Tilfredsstillende rutiner for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av fellesgraden innebærer å utvikle og implementere en strategi for utvikling og sikring av kvalitet på konsortienivå.
(2) Dersom en fellesgrad gis i samarbeid med én eller flere utenlandske institusjoner, må det angis hvilket lands kvalifikasjonsrammeverk læringsutbyttebeskrivelsene for fellesgraden er utformet i tråd med. Om landet det samarbeides med, ikke har eget kvalifikasjonsrammeverk, kan det følge Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). 

Kapittel 3. Akkreditering av institusjoner 

Til § 3-1 Krav ved akkreditering av institusjoner

(1) Studiekvalitetsforskriften § 3-5 til § 3-8 inneholder bestemmelser med krav til akkreditering av institusjoner.

I studiekvalitetsforskriften er det krav om at høyskoler skal ha utdanning, stabil forskningsvirksomhet og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid av høy kvalitet, jf. § 3-6 (1). Vitenskapelige høyskoler skal ha en tydelig faglig profil og stabil utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet, jf. § 3-7 (1). Universiteter skal ha stabil utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet, jf. § 3-8 (2).

For høyskoler vil vurderingen av høy kvalitet baseres på de studietilbudene som ligger til grunn for akkrediteringssøknaden. Det forutsettes at studietilbudene dekker en vesentlig del av studietilbudsporteføljen slik at NOKUT kan gjøre en helhetlig vurdering, jf. studiekvalitetsforskriften § 3-5 (4).

For vitenskapelige høyskoler vil vurderingen av høy internasjonal kvalitet baseres på det faglige området for doktorgradsstudiet, jf. studiekvalitetsforskriften § 3-7 (4).

For universiteter vil vurderingen av høy internasjonal kvalitet baseres på de vesentlige deler som er godt dekkende for institusjonens faglige profil, jf. studiekvalitetsforskriften § 3-8 (3) og (4).

Institusjonen må dokumentere og godtgjøre at det faglige nivået på utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid er av henholdsvis høy kvalitet og høy internasjonal kvalitet. For utdanning gjelder kravet studietilbud på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

(3) NOKUT fører tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved den enkelte institusjon. Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn, jf. studiekvalitetsforskriften § 2-2 (2).

NOKUT vil ved søknad om akkreditering vurdere om rutiner for akkreditering, tilsyn og revidering av akkreditering av studietilbud er tilfredsstillende, uavhengig av om det systematiske kvalitetsarbeidet er godkjent av NOKUT. 

Kapittel 4. Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid 

Til § 4-1. Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet

(1) Med kvalitetsarbeid menes i denne forskriften det arbeid som utføres gjennom et system for kvalitetssikring, jf. universitets- og høyskoleloven § 1-6. Kvalitetsarbeidet skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen.

Institusjonenes kvalitetsarbeid skal bidra til at studentene ved de ulike studietilbudene oppnår læringsutbyttet. «Vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte» viser til områder institusjonene må være særskilt opptatt av med tanke på å legge til rette for læring. Det er også vesentlig at institusjonen gjennom kvalitetsarbeidet vurderer i hvilken grad studentene faktisk oppnår det intenderte læringsutbyttet.

(3) Dette innebærer at institusjonen har tilfredsstillende rutiner og praksis for akkreditering av studietilbud og revidering av akkrediteringen.

Med revidering av akkreditering menes en gjennomgang av om studietilbudet tilfredsstiller gjeldende krav for akkreditering, og om det har tilfredsstillende resultater. Kravene til akkreditering av studietilbud framgår av studiekvalitetsforskriften og kapittel 2 i denne forskriften.

(4) Institusjonen fastsetter selv mandatet for, og intervallet mellom, de periodiske evalueringene, jf. forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 2-1 (2). De periodiske evalueringene kan være en del av den systematiske informasjonen institusjonen innhenter for å vurdere kvaliteten på studietilbudene. 

Kapittel 5. NOKUTs akkreditering og tilsyn 

Til § 5-1 Søknad om akkreditering av studietilbud og institusjoner

(2) Eksempler på vesentlige endringer i et akkreditert studietilbud er
a)endring i det samlede læringsutbyttet for studietilbudet
b)nytt navn på studietilbudet
c)etablering av studietilbudet på nye steder
d)endring fra stedbasert til nettbasert utdanning eller omvendt.
(3) Søknader uten tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon kan avvises administrativt. Søknader om akkreditering av studietilbud som ikke oppfyller kravene i studietilsynsforskriften § 2-1, jf. merknadene, anses ikke som egnet til sakkyndig evaluering. 

Til § 5-2 Tilsyn med akkrediterte studietilbud og institusjoner

Det er NOKUT som igangsetter alt tilsyn, og som avgjør formen på tilsynet.

(1) Eksempler på tilstand og dokumenterte resultater er opptak av studenter, kandidatproduksjon/gjennomstrømming, oppnåelse av læringsutbytte, FoU-basert utdanning med mer. 

Til § 5-5. Oppnevning av sakkyndige

(1) NOKUT kan benytte faste faglige komiteer i tilfeller der omfanget av akkrediteringssøknader, tilsyn og/eller revideringer gjør dette hensiktsmessig. Faste faglige komiteer kan i noen tilfeller foreta en prekvalifisering av fagmiljøer før en institusjon sender inn en akkrediteringssøknad. I tilfellene der faste komiteer benyttes, vil legitimiteten til komiteene sikres ved at oppnevningen skjer i dialog med representanter for sektoren. 

Til § 5-6 Sakkyndiges kompetanse

(1) Med relevante studietilbud menes her tilsvarende eller beslektede studietilbud.
(2) Det kreves ikke her at studenten skal ha kompetanse i/erfaring fra gjennomføring av relevante studietilbud. Vedkommende må være tilknyttet relevant studietilbud.

Felles for (1) b og (2) b: Relevant internasjonal kompetanse vil normalt bety en person med hovedstilling ved en institusjon utenfor Norge. 

Kapittel 6. Sluttbestemmelser 

Til § 6-2 Overgangsbestemmelser

(3) Kunnskapsdepartementet (KD) har i endringsforskrift til studiekvalitetsforskriften bestemt at eksisterende universiteter og høyskoler skal oppfylle nye standarder og kriterier for institusjonsakkreditering for henholdsvis høyskole, vitenskapelig høyskole og universitet innen utgangen av 2018, jf. studiekvalitetsforskriften § 3-5 til § 3-8.

Akkrediterte studietilbud skal oppfylle kravene til akkreditering innen samme dato, jf. studiekvalitetsforskriften § 8-1, jf. § 3-1 til § 3-4. Siden studietilsynsforskriften har en så tett sammenheng med studiekvalitetsforskriften, finner NOKUT det mest hensiktsmessig å fastsette samme overgangsordning.

NOKUTs forslag til bestemmelser om ikrafttredelse og overgangsordninger innebærer i korte trekk at alle pågående akkrediterings- og tilsynssaker i NOKUT følger tidligere forskrift. Akkrediteringssøknader som kommer inn etter ikrafttredelsestidspunktet, behandles etter bestemmelsene i ny forskrift.

Forskriften trådte i kraft 9. februar 2017.