Forskrift for oljehavna på Sjursøya, Oslo kommune, Oslo og Akershus.

DatoFOR-1965-05-28-4177
PublisertII 2000 379
Ikrafttredelse28.05.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo og Akershus.
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§23, LOV-1984-06-08-51
Kunngjort
KorttittelForskrift for oljehavna på Sjursøya, Oslo

Fastsatt av Oslo havnestyre 27. mars 1962 og 22. januar 1965 med hjemmel i forskrifter for lasting, lossing og lagring av brann- og eksplosjonsfarlige varer innen Oslo havnedistrikt § 8 d). jf. lov av 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet § 23 og lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. del III annet ledd første pkt. Stadfestet av Fiskeridepartementet 22. januar 1964 og 28. mai 1965 

Med oljehavna forstås det område på Sjursøya som ligger på stedets øst- og sydside og som er avsperret med et NØ-SV gående gjerde samt det areal som er avsatt til bruk for Oslo Gassverk. Alle fartøyer som anløper Oslo havn for lossing og/eller lasting av bensin og olje av alle klasser, tillates ikke å fortøye ved andre kaier enn de som ligger innenfor oljehavnsområdet. For disse fartøyer og for de oljeselskaper som ekspederer disse, gjelder følgende bestemmelser: 

1.Fartøyer som ankommer til oljehavna for lossing eller lasting av alle brannfarlige varer, skal umiddelbart etter ankomst gi melding til Oslo havnevesen på fastsatt skjema, enten direkte til distriktshavnebetjenten eller gjennom fartøyets ekspeditør. Lossing eller lasting iverksettes snarest mulig, og så snart lossing/lasting er avsluttet skal fartøy som fører eller har ført A-væske forlate kai.
2.Fartøyet skal være forsynt med gnistflagg over skorstein og gnistslukker over ekshaustrør. Alle peilehull og lufterør skal være forsynt med sikkerhetsnett.
3.Ved fortøyning skal kun anvendes trosser eller wirer forsynt med stropper av tauvirke. Når det forlanges av havnemyndighetene skal to kraftige wirer stikkes ut fra buksergattene på den side som vender fra kai, en forut og en akterut. Fortøyninger må ikke settes fast til rørledninger. Oljeselskapene skal på beleilige steder i merkede skap plassere en skarp øks til kapping av fortøyninger.
4.Det er forbudt å fortøye slepebåter, vannbåter o.l. langs siden av tankfartøy som fører eller som siste last har ført A- eller B-væsker eller som ikke er gassfri. Dampslepebåter må ikke anvendes i oljehavna.
5.Havnevesenet har rett til å inspisere fartøy i oljehavna og befalhavende skal rette seg etter de anvisninger som blir gitt. Han skal sørge for at den inspiserende får bistand til kontroll av brannslukningsapparater m.m.
6.Røking og bruk av åpen ild er forbudt på åpne dekk og på kaier og i rom som inneholder eller kan tenkes å inneholde eksplosjonsholdige gassarter. Røking er tillatt kun i godkjente rom merket med oppslag.
7.Sveising i mindre målestokk og andre mindre arbeider som krever åpen ild, må bare utføres i rom som er godkjent til dette bruk av Sprengstoffinspeksjonen. Nødvendig arbeid på området for øvrig som sveising, sprengning skal i hvert enkelt tilfelle anmeldes til og godkjennes av Oslo brannvesen.
8.Reparasjoner om bord i fartøy må ikke finne sted. Reparasjoner med gnistdannende verktøy på åpen kai er ikke tillatt, unntatt når ingen båter losser eller laster A- eller B-væsker og området for øvrig er gassfritt.
9.Fartøy som innehar last av ildsfarlig væske eller som etter endt lossing ikke er gassfritt, skal godt synlig føre et rødt flagg minst 60 x 30 cm. I mørke skal dette flagg kompletteres med et rødt lys synlig i en avstand av 1 n. mil rundt horisonten.
10.Fartøy som losser og/eller laster oljer av enhver art, skal når dette foregår plugge alle spylgatt for å forhindre at olje ved lekkasje eller uhell renner ut på sjøen. På kai skal plasseres spillkummer under ledningsforbindelsene.
11.Adgang til oljehavna er forbudt for uvedkommende. Berusede personer får ikke adgang til oljehavna. I forbindelse med fartøyets avgang må dog beruset personell tillates adgang, men da ledsaget av en ansvarlig person fra fartøyet.
12.På alle fartøyer i oljehavna skal det være vaktmann. Denne vaktmann skal være godt kjent med vedtektene for oljehavna, og må kunne bruke brannslukningsapparatene om bord. Han skal oppholde seg på et slikt sted at han til enhver tid har øye med landgangen og fortøyningene. Enhver hendelse som kan forårsake fare skal straks meldes til fartøyets befal. Det vises til vaktinstruks.
13.Oljeselskapene skal enten hver for seg eller i fellesskap sørge for forsvarlig vakthold ved portene. Vaktene skal med jevne mellomrom inspisere hele oljehavnsområdet. Instruksen skal godkjennes av Brannvesenet og Sprengstoffinspeksjonen.
14.Dampfartøy som anløper oljehavna skal ha fyrene slukket før tilknytning til oljeledninger finner sted.
15.Alle fartøyer som anløper oljehavna skal tilfredsstille Sjøfartsdirektoratets bestemmelser eller krav til tankfartøy. Før lossing eller lasting begynner, skal fartøyet settes i god elektrisk forbindelse med jord.
16.Under lasting skal det ved topping av tankene utvises den største forsiktighet. Den som overvåker toppingen skal ha kontakt med den som passer ventilen og som regulerer tilstrømningen. Ved lossing skal pumpetrykket om bord ikke overskride det som oppgis som det maksimale for ledninger i land. Trykket skal tas langsomt opp inntil sikkerhet foreligger om at ingen lekkasje finner sted. Ved uhell skal lossing eller lasting straks avbrytes.
17.Ved brann om bord eller i land skal det varsles med fartøyets sirene med et langt og vedvarende støt. Samtidig alarmeres brannvesenet og industrivernet ved å benytte nærmeste brannmelder. Alle fartøy avbryter lossing eller lasting og gjør klar til avgang. Tiltak iverksettes straks etter oppsatt instruks for brann.
18.Oppstår det brudd på ledning som fører A-væsker om bord eller i land, skal det forholdes på samme måte som bestemt for brann. Ved brudd på ledninger som fører andre væsker skal pumping avbrytes øyeblikkelig. Alle åpne ventiler om bord og i land stenges. Havnevesenet varsles.
19.Tankrengjøring eller gassfriing om bord er ikke tillatt i oljehavna.
20.Ved lasting av jernbanevogner med A-væsker må skiftelokomotiv ikke komme nærmere tappested enn 15 m. Bruk av damplokomotiv er ikke tillatt i oljehavna.
21.Oljeselskapene skal hver for seg eller i fellesskap ha en tilstrekkelig stor oljelense klar til bruk til enhver tid i tilfelle av oljespill på sjøen. Brannslukningsanordninger skal plasseres i tilstrekkelig stort antall etter anvisning av brannsjefen.
22.Kaier og veier skal holdes åpne for trafikk, og fartsbegrensning må nøye følges.
23.For så vidt noen av disse bestemmelser ikke etterkommes, kan Oslo havnevesen forlange forholdet rettet øyeblikkelig. Hvis pålegget ikke etterkommes, kan Oslo havnevesen forlange vedkommende selskaps leieforhold oppsagt.
24.Personbiler har ikke adgang til oljehavnområdet uten havnevesenets tillatelse.
25.Overtredelse av bestemmelsene i disse vedtekter eller av påbud utstedt i henhold til dem, straffes med bøter hvis overtredelsen ikke rammes av strengere straffebud etter straffeloven.