Forskrift om fartsbegrensning innen Bærum havnedistrikt, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1965-06-15-3104
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Bærum havnedistrikt

Havnedirektøren har 15. juni 1965 i medhold av § 8, b i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 godkjent vedtak av Bærum havnestyre i møte den 18. august 1964 om forandring i reglementet for Bærum havnedistrikt. 

Havnereglementets § 13 blir etter dette sålydende:

a.Innen havnedistriktet - ut til en linje trukket fra den sorte stake syd av Lillaastangen, over sydligste punkt på Lille Oust, sydligste punkt på søndre Vassholmen, østligste punkt på Gjeitholmen og i rett linje over Svarteskjær til grensen for Oslo havnedistrikt - skal maskindrevne fartøyer ikke anvende større fart enn 15 knop. Innenfor en avstand av 100 m fra strand, båthavner, brygger, forankrede båter, fiskeplasser o.l. skal fartøyer gå med sakte fart ikke over 5 knop. For rutegående fartøyer kan havnestyret eller den det bemyndiger, etter skriftlig søknad gjøre unntak fra bestemmelsen om fartsbegrensning, og ellers for andre fartøyer når bestemmelsen om fartsbegrensning kan virke urimelig.
b.Robåter, seilbåter motorbåter og lystfartøyer må ikke ferdes innen havnedistriktet med større last eller passasjerantall enn fartøyets størrelse og sjødyktighet tilsier. Havneoppsynet skal nekte overlastede fartøyer å forlate brygge, kai eller fortøyning, liksom det skal beordre sådanne fartøyer til land hvis de påtreffes ute på havnen.

Overtredelse av bestemmelsene i reglement for Bærum havnedistrikt straffes med bøter i medhold av reglementets § 14, jfr. også §§ 22 og 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933.

Forandringene trer i kraft 1. juli 1965.