Forskrift om fartsbegrensning for maskindrevne fartøyer som ferdes mellom øyer og langs land innenfor Asker kommunes grenser, Akershus.

DatoFOR-1968-05-15-3619
PublisertI 1968 s 603
Ikrafttredelse01.06.1968
Sist endretFOR-1982-06-14-1079
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, Sjøveisreglene FOR-1965-03-03
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Asker

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 15. mai 1968 med hjemmel i § 323 i lov om sjøfarten av 20. juli 1893 med senere endringer (jfr. endringslov av 17. juni 1966 og Kronprinsreg.res. av 5. mai 1967) og § 2 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann, jfr. II i regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet den 3. mars 1965. Endret 14. juni 1982 nr. 1079.

§ 1.15 knop er den største tillatte hastighet i følgende farvann:
a.I havneområdet innenfor en linje trukket fra krysningspunktet mellom kommunegrensen og en rett linje trukket mellom den sorte staken syd av Lilleåstangen til nordøstre pynt av Hareholmen til østligste pynt av Høyerholmen, nordøstligste pynt av Rødskjærene, sørvestre pynt av Søndre Rødskjær, sørøstre pynt av Søndre Bjerkeøskjær, nordøstre pynt av Elnestangen, derfra rettvisende syd til kommunegrensen mot Røyken utenfor Slemmestad.
§ 2.5 knop er største tillatte hastighet i følgende farvann:
a.Innenfor en avstand av 150 m fra land, båthavner, brygger, forankrede båter, fiskeplasser o.l.
b.Slependrenna fra Bærums grense til og med Hestsund, Vestre Halsbukt og Breivika inkludert.
c.Østre Halsbukt innenfor det smaleste i åpningen.
d.Vendelsund, fra en linje trukket melom Nordre Brygge, Brønnøya, og Østre Brygge, og Søndre Brygge, Nesøya.
e.Langårasundet (Middagsbukten) fra en linje trukket fra Brønnøyas sydøstligste nes til Langåras nordspiss, til en linje mellom Langåras sydvestre spiss og øya Spannlokket.
§ 3.De maksimale hastigheter som er fastsatt under §§ 1 og 2, kan av politiets eller brannvesenets fartøyer overskrides i påtrengende tilfelle.
§ 4.Politimesteren kan etter søknad for enkelte tilfeller dispensere fra disse bestemmelser.
§ 5.Straffebestemmelser:

Overtredelse av disse bestemmelser straffes med bøter i henhold til den alminnnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339, 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 6.Ikrafttredelse:

Disse bestemmelser trer i kraft 1. juni 1968.