Forskrift om fartsgrense i Viksfjord, Tjølling kommune, Vestfold.

DatoFOR-1970-07-03-3616
PublisertI 1970 s 1129
Ikrafttredelse03.07.1970
Sist endretFOR-1974-06-20
Endrer
Gjelder forViksfjord i Tjølling, Vestfold
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, Sjøveisreglene FOR-1965-03-03
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense, Viksfjord

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet den 3. juli 1970 i henhold til § 2 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 3. mars 1965 med senere endringer. Endret ved forskrift 20 juni 1974.

§ 1.Fartsgrense.

7 knop er største tillatte hastighet i følgende farvann: Viksfjord i Tjølling begrenset i sør av en linje som går fra Matbordet over Malmøya til den nordlige pynt på holmen utenfor Skutebukta. Derfra går linjen til den sørlige pynt av Brenteholmen og videre til den sørlige pynt av Uleholmen. Derfra går linjen til den sørvestlige pynt av Hoppøya og videre til den nordlige pynt av Ølbergholmen.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Larvik kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig for sikkerheten.

Vedtak av politimesteren kan ankes til Sjøfartsdirektoratet.

§ 4.Straffebestemmelser.

Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339, nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter trer i kraft straks.