Forskrift for tankbåters anløp av tankskipsutstikkeren på Sjursøya, Oslo kommune, Oslo og Akershus.

DatoFOR-1972-09-06-4178
PublisertII 2000 382
Ikrafttredelse06.09.1972
Sist endret
EndrerFOR-1964-01-22, FOR-1970-09-25
Gjelder forOslo kommune, Oslo og Akershus.
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§23, LOV-1984-06-08-51
Kunngjort
KorttittelForskrift om tankskipsanløp på Sjursøya, Oslo

Fastsatt av Oslo havnestyre 1. mars 1972 med hjemmel i forskrifter for lasting, lossing og lagring av brann- og eksplosjonsfarlige varer innen Oslo havnedistrikt § 8 d). jf. lov av 24. juni 1933 nr. 8 om havnevesenet § 23 og lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v.. Godkjent av Oslo bystyre 22. juni 1972. Stadfestet av Fiskeridepartementet 6. september 1972. 

1.Tankskip som ankommer til og avgår fra utstikkeren skal ha los om bord samt assistanse av antall slepebåter etter kapteinens og losens vurdering. Kontakt med slepebåt fåes over telefon nr. xx xx xx og xx xx xx (eventuelt xx xx xx og xx xx xx) eller VHF kanal 14.
2.Skipets kaptein eller ansvarshavende offiser skal, når skipet ligger ved utstikkeren, ha løpende kontakt med slepebåt(er), slik at denne (disse) kan tilkalles øyeblikkelig hvis det skulle bli nødvendig å fjerne skipet fra utstikkeren på grunn av brann etc.

Videre skal skipets kaptein eller ansvarshavende offiser påse at det til enhver tid er tilstrekkelig mannskap om bord til såvel å manøvrere skipet og dets anker, som å betjene skipets brannslukningsutstyr.

3.Ved brann på utstikkeren eller ved en større brann om bord i skipet som kan utvikle seg til en katastrofebrann, skal skipet fjernes fra utstikkeren øyeblikkelig.
4.Ved en mindre brann om bord, f.eks maskin- eller lugarbrann, som ikke utgjør noen umiddelbar fare, bør skipet ligge ved utstikkeren, slik at man lettere kan foreta slukningsarbeidet.
5.Ekeberg Oljelager skal ha en ansvarshavende på utstikkeren som kan forestå ledelsen og bruken av brannslukningsutstyret på denne, inntil Brannvesenet kommer til stede.
6.Ved lekkasje av A-væsker på sjøen skal ikke lenser benyttes i andre tilfeller enn når det er nødvendig å styre lekkasjens drift. (Disse væsker brer seg hurtig og fordamper.)
7.Ved lekkasjer av væske tyngre enn A på sjøen, skal lekkasjen innringes med lense. Til dette bruk skal oljeselskapene som bruker utstikkeren ha 1.000 m lense lagret på egnet sted på eller ved kaien. Ekeberg Oljelagers ansvarshavende er ansvarlig for at utlegging av lense igangsettes i samarbeid med brannvesenet/industrivern.
8.Varsling av brann/lekkasje om bord eller på utstikkeren, påligger Ekeberg Oljelagers ansvarshavende på utstikkeren i samarbeid med portvakten. Varsling skjer på følgende måte:

Varsling i arbeidstiden kl. 07 - 16

Stor brann/lekkasje av A-væske.

Ekeberganleggets ansvarshavende på utstikkeren slår alarm ved hjelp av brannmelderen, som gir direkte melding til brannvesenet og portvakten. Samtidig blir sirenen på taket av hall 80 løst ut. Den varsler alt personell i oljehavna inkl. industrivernmannskapene. Portvakten orienteres pr. lokaltelefon om situasjonen, og besørger hurtigst mulig melding videre til Oslo havnevesen og Sprengstoffinspeksjonen.

Liten brann/lekkasje av A-væske

Mindre, begrenset brann/lekkasje av A-væske meldes til brannvesenet i telefon xx xx xx. Deretter varsles portvakten som gir melding videre til Oslo havnevesen. Dersom brannen/lekkasjen truer med å utvikle seg, blir varslingen som for «Stor brann/lekkasje av A-væske».

Lekkasje av tyngre væske enn A-væske.

Brannvesenet varsles pr. telefon xx xx xx. Portvakten varsles pr. lokaltelefon og gir melding videre til Oslo havnevesen. Oljeselskapets kaimann (slangevakt) varsler sin bestyrer som sender mannskap til utlegging av lenser.

Varsling utenfor arbeidstida kl. 16 - 07.

Varslingen foregår som ovenfor, bortsett fra at brannmelder ikke benyttes ved «Stor brann/lekkasje av A-væske». I stedet varsles brannvesenet pr. telefon xx xx xx og portvakten pr. lokaltelefon. Videre varsling fra portvakten foregår som i arbeidstida. I tillegg kommer varsling av oljeselskapenes representant etter oppsatt liste.

Dersom situasjonen er slik at varslingorganene på utstikkeren ikke er tilgjengelige, kan brannmelder/alarmtelefon på Texacos oppsamlingskum mot hovedgate benyttes. Portvakten kan kontaktes over Ekeberganleggets lokaltelefon på Esso.

9.Det påligger oljeselskapene som bruker utstikkeren til enhver tid å ha egnet utstyr i oljehavna for oppsamling og fjerning av oljespill fra sjøen.
10.All landverts trafikk til/fra Tankskipsutstikkeren skal dirigeres gjennom hovedgaten i oljehavna. Denne går fra S. Sjursøy-kai til hovedvakten. Ekeberg Oljelager skal til enhver tid påse at denne ruten er oppmerket med skilt.
11.Besøkende og skipspersonell som skal til/fra skipene ved Tankskipsutstikkeren skal sørge for å få utlevert fra skipets kaptein eller ansvarshavende offiser passersedler med påtrykt kart over oljehavna, som angir den vei som skal benyttes til/fra utstikkeren samt advarsel mot bruk av åpen ild og røking i oljehavna. Besøkende kan fra portvakten henvende seg telefonisk til kaien (Ekeberg Oljelager).

Skipspersonell som venter besøk skal sørge for å få passerseddel til den (de) besøkende fra ovennevnte offiser og går selv med seddelen(e) til portvakten for å hente den (de) besøkende.

Ekeberg Oljelager er ansvarlig for at skipets kaptein eller ansvarshavende offiser blir tildelt ovennevnte sedler i tilstrekkelig antall og sørger for at portvakten får en fullstendig liste over personell på skipet, slik at portvakten kan føre kontroll med trafikken til/fra Tankskipsutstikkeren.

12.Ekeberg Oljelager er ansvarlig for at skipets kaptein eller ansvarshavende offiser blir gjort kjent med forskriftene for tankbåters anløp av Tankskipsutstikkeren, samt de generelle forskrifter for oljehavna på Sjursøya ved utdeling av disse.
13.For bestilling og bruk av havnelos/los vises til Havnereglementets § 7.
14.I tillegg til disse forskrifter gjelder de generelle forskrifter for oljehavna på Sjursøya, godkjent av Oslo havnestyre i møte den 27. mars 1963 og 22. januar 1965, av bystyret 27. august 1963 og 18. mars 1965 og stadfestet av Fiskeridepartementet den 22. januar 1964 og 28. mai 1965.
15.Overtredelse av bestemmelsene i disse forskrifter eller av påbud utstedt i henhold til dem, straffes med bøter hvis overtredelsen ikke rammes av strengere straffebud etter straffeloven.

Forskrifter stadfestet av Fiskeridepartementet 25. september 1970 og 26. januar 1972 bortfaller.