Forskrift om fartsgrense i Strømsundet og Slevikkilen, Onsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1972-11-03-3222
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOnsøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart, Strømsundet/Slevikkilen

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 3. november 1972 i henhold til § 2 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 3. mars 1965 med senere endringer.

§ 1.Fartsgrenser

5 knop er største tillatte hastighet i følgende farvann:

1.Strømsundet, begrenset i øst av en rett linje i nordvestlig retning fra Strømtangens nordligste pynt tvers over sundet til Vearen, begrenset i vest av en rett linje i sørøstlig retning fra den sørligste pynt av Vearen tvers over sundet til Strømtangen.
2.Slevikkilen, begrenset i syd av en rett linje i østlig retning fra den sørøstligste pynt av Gjetøya tvers over sundet til Sauholmen, videre av en rett linje i østlig retning fra Sauholmens østligste punkt til fastlandet.
§ 2.Avvik

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner

Politimesteren i Fredrikstad kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer, vannskisportstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser

Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse

Disse forskrifter trer i kraft 1. mars 1973.