Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Hallangspollen i Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-1972-11-03-3223
PublisertI 1972 s 1370
Ikrafttredelse01.03.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Hallangspollen

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 3. november 1972 i henhold til § 2 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 3. mars 1965 med senere endringer.

§ 1.Fartsgrenser.

5 knop er største tillatte hastighet i følgende farvann:

Hallangspollen, begrenset i sør av en rett linje i østlig retning fra den sørligste pynt av Hallangstangen, gjennom den sørligste pynt av Gylteholmen og videre til nesoddlandet.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Follo kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer, vannskisportstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter trer i kraft 1. mars 1973.