Forskrift om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma.

DatoFOR-1973-09-14-3613
PublisertI 1973 s 1080
Ikrafttredelse01.04.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forMjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma, Akershus, Hedmark og Oppland.
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, Sjøveisreglene FOR-1965-03-03
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrenser for Mjøsa m.v.

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet den 14. september 1973 i henhold til § 2 i særskilte sjøveisregler for norske innenlands farvann av 3. mars 1965 med senere endringer.

§ 1.Fartsgrense.

5 knop er største tillatte hastighet innenfor en avstand av 100 m fra land, båthavner, brygger o.l. begrenset i nord av Hølsauget i Gudbrandsdalslågen og i sør av Svanfossen i Vorma.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Vedkommende politimester kan etter søknad i det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer, vannskisportstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339, nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter trer i kraft 1. april 1974.