Forskrift om fartsgrenser for fartøyer i Kråkefjorden, Soneren og Solevann, Sigdal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1976-04-22-3612
PublisertII 1976 s 140
Ikrafttredelse01.05.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forKråkefjorden, Soneren og Solevann, Sigdal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, Sjøveisreglene FOR-1965-03-03
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrenser, Sigdal

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 22. april 1976 i henhold til § 2 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 3. mars 1965 med senere endringer.

§ 1.Fartsgrenser.

5 knop er største tillatte hastighet innenfor en avstand av 100 meter fra land, båthavner, brygger o.l. i innsjøene Kråkefjorden, Soneren og Solevann samt i de farvann som forbinder de nevnte innsjøer.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Områder for fritidsaktiviteter.

Etter anmodning fra interesserte grupper kan politimesteren i Ringerike i samråd med de kommunale myndigheter fastsette visse områder i de farvann som er nevnt i § 1 til fritidsaktiviteter. Det er en forutsetning at slikt områder blir forsvarlig merket.

§ 4.Dispensasjoner.

Politimesteren i Ringerike kan etter søknad i det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når det finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer, vannskisportstevner o.l.

§ 5.Straffebestemmelser.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 6.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter trer i kraft 1. mai 1976.