Forskrift om fartsgrenser for fartøyer i Lygrefjorden i Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1976-06-25-3611
PublisertII 1976 s 196
Ikrafttredelse15.07.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forLygrefjorden i Eigersund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, Sjøveisreglene FOR-1965-03-03
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrenser, Eigersund

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 25. juni 1976 i medhold av § 2 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 3. mars 1965 med senere endringer.

§ 1.Fartsgrenser.

5 knop er største tillatte hastighet i Lygrefjorden innenfor en linje Svartetangen-Larseodden, unntatt for et avmerket område i fjordens videste parti, hvor vannskikjøring er tillatt.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Rogaland kan etter søknad dispensere fra bestemmelse i disse forskrifter når det finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer, vannskisportstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettlig etter uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft 15. juli 1976.