Forskrift om fartsgrense for motordrevne fartøyer i Tunevannet i Tune kommune, Østfold.

DatoFOR-1976-08-13-3609
PublisertII 1976 s 255
Ikrafttredelse15.09.1976
Sist endret
Endrer
Gjelder forTunevannet, Tune kommune, Østfold
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, Sjøveisreglene FOR-1965-03-03
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense, Tune

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 13. august 1976 i henhold til § 2 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 3. mars 1965 med senere endringer.

§ 1.Fartsgrense.

5 knop er største tillatte hastighet i Tunevannet.

§ 2.Dispensasjoner.

Politimesteren i Sarpsborg kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer o.l.

§ 3.Straffebestemmelser.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 4.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter trer i kraft 15. september 1976.