Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Sandefjordsfjorden i Sandefjord kommune, Vestfold.

DatoFOR-1977-04-04-3608
PublisertII 1977 s 136
Ikrafttredelse04.04.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjordsfjorden, Sandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, Sjøveisreglene FOR-1965-03-03
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense, Sandfjord

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 4. april 1977 i henhold til § 2 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 3. mars 1965 med senere endringer.

§ 1.Fartsgrenser.

5 knop er største tillatte hastighet i følgende 2 områder i Sandefjordsfjorden:

1.Området begrenset i nord av en rett linje mellom Sjøbakken og nordpynten av Buerøya, i vest av en rett linje mellom sørpynten av Buerøya og sørpynten av Båtholmen rett østover til nærmeste fastland.
2.Området begrenset i nord av en rett linje mellom fastlandet ved Hoberg og nordpynten av Hystadtredelen, i øst av rette linjer mellom sørøstre pynt av Hystadtredelen og østre punkt av Lofterødtredelen, mellom sørpynten av Lofterødtredelen og nordpynten av østre Bjerkeholmen og sørpynten av Garnholmen, i sør av en rett linje mellom sørpynten av Garnholmen til sørligste pynt av Granholmen.
§ 2.Avvik.

Fartsgrenser som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Sandefjord kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer, vannskisportstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen bestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft straks.