Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Hurdalsjøen, Sundgapet, Andelva m.v. i Hurdal, Nannestad og Eidsvoll kommuner.

DatoFOR-1977-07-28-3048
Publisert
Ikrafttredelse01.09.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurdal, Nannestad og Eidsvoll kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, FOR-1975-12-01-5
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense i Hurdalsjøen mv

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i medhold av regel 40 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 1. desember 1975.

§ 1.Fartsgrense

5 knop er største tillatte hastighet innenfor en avstand av 100 m fra land, merkebøyer, båthavner, brygger o.l. i hele Hurdalsjøen samt i Sundgapet og Andelva ned til Eidsvoll Verk ved riksveg E-6.

§ 2.Avvik

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner

Vedkommende politimester kan etter søknad i det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når det finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer, vannskisportsstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse

Disse forskrifter trer i kraft 1. september 1977.