Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Longumvannet i Moland kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1977-10-19-3607
PublisertII 1977 s 416
Ikrafttredelse19.10.1977
Sist endret
Endrer
Gjelder forLongumvannet, Moland kommune, Aust-Agder
HjemmelSjøveisreglene FOR-1975-12-01 regel 40
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense, Moland

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til regel 40 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 1. desember 1975.

§ 1.Fartsgrense.

5 knop er største tillatte hastighet i Longumvannet.

§ 2.Dispensasjoner.

Politimesteren i Arendal kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer o.l.

§ 3.Straffebestemmelser.

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 4.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter trer i kraft straks.