Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Farrisvannet, Brunlanes, Vestfold.

DatoFOR-1978-02-27-3605
Publisert1978 s 104
Ikrafttredelse27.02.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarrisvannet, Brunlanes, Vestfold
HjemmelSjøveisreglene FOR-1975-12-01 regel 40
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense, Farrisvannet

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 27. februar 1978 i medhold av regel 40 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 1. desember 1975.

§ 1.Fartsgrenser.

10 knop er største tillatte hastighet innenfor en avstand av 100 m fra land, båthavner, brygger o.l. i hele Farrisvannet.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Vedkommende politimester kan etter søknad i det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer, vannskisportsstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse.

Disse forskrifter trer i kraft straks.