Forskrift om fartsgrense for fartøyer i bukten ved Oddane utenfor Nevlunghavn i Brunlanes kommune, Vestfold.

DatoFOR-1978-05-25-3604
PublisertII 1978 s 265
Ikrafttredelse25.05.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forOddane utenfor Nevlunghavn i Brunlanes kommune, Vestfold
HjemmelSjøveisreglene FOR-1975-12-01 regel 40
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense, Brunlanes

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 25. mai 1978 i henhold til regel 40 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann.

§ 1.Fartsgrenser.

5 knop er største tillatte hastighet innenfor en rett linje fra fastlandsodden nord-nordvest for Svartskjerboe jernsøyle til fastlandsodden vest for Humlesek.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Larvik kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer, vannskisportsstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft straks.