Forskrift om fartsgrense i Austrevågen i Bergen kommune.

DatoFOR-1978-10-10-3049
PublisertII 1978 s 495
Ikrafttredelse10.10.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forAustrevågen, Bergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, FOR-1975-12-01-5
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense i Austrevågen

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til regel 40 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 1. desember 1975.

§ 1.Fartsgrense

5 knop er største tillatte hastighet i Austrevågen, samt i et tilstøtende område begrenset av en rett linje fra sydøstspissen av Kjeøy til sydvestspissen av Ustneset og i sundet mellom Kjeøy og Kalvaneset.

§ 2.Avvik

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle, samt av HSD-ferjene som anløper Krokeide ferjekai i Eidsvågen.

§ 3.Dispensasjoner

Politimesteren i Bergen kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer, vannskisportsstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft straks.