Forskrift om fartsgrenser for fartøyer i Håkavika i Tjølling kommune, Vestfold.

DatoFOR-1978-12-08-3599
PublisertII 1978 s 703
Ikrafttredelse08.12.1978
Sist endretFOR-1983-06-20-1046
Endrer
Gjelder forHåkavika, Tjølling kommune, Vestfold
HjemmelSjøveisreglene FOR-1975-12-01 regel 40
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrenser, Tjølling

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 8. desember 1978 i henhold til regel 40 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 1. desember 1975.

§ 1.Fartsgrenser.

5 knop er største tillatte hastighet i Kistesund innenfor en øst-vestlinje fra nordligste punkt på Kisteholmen ytre til Håkavikhalvøya og i Håkavika innenfor en øst-vestlinje fra sørligste punkt på Kisteholmen ytre til Skjellsand.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Larvik kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer, vannskisportsstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339, nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft straks.