Forskrift om fartsgrenser for fartøyer i Evjesund, Rygge kommune, Østfold.

DatoFOR-1980-06-02-3597
PublisertII 1980 s 481
Ikrafttredelse02.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, FOR-1975-12-01-5
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense, Rygge

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. juni 1980 i henhold til regel 40 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 1. desember 1975, jfr. lov om sjøfarten av 20. juli 1893, § 323 nr. 1.

§ 1.Fartsgrense.

5 - fem - knop er største tillatte hastighet i hele Evjesund, innenfor en linje pekende rett øst fra sort stake nord om Stangerholmen.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Moss kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer, vannskisportsstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft straks.