Forskrift om fartsbegrensning for fartøyer ved Nesodden, Nesodden kommune, Akershus.

DatoFOR-1981-03-16-4219
PublisertII 1981 s 199
Ikrafttredelse01.05.1981
Sist endretFOR-1984-11-21-1986
Endrer
Gjelder forNesodden kommune, Akershus
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Nesodden

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 16. mars 1981 i henhold til sjøveisregel 40, jfr. lov om Sjøfarten av 20. juli 1893, § 323 nr. 1. Endret 9. september 1981, 21. november 1984 nr. 1986.

§ 1.Fartsgrenser.

5 - fem - knop er største tillatte hastighet i en avstand mindre enn 150 meter fra land eller øyer innenfor Nesodden kommunes grenser.

§ 2.Avvik.

Fartsgrenser som fastsatt i § 1 kan i påtrengende tilfelle fravikes av politiets og brannvesenets fartøyer, samt av ambulansefartøy.

Fartøy i rutegående passasjertrafikk med anløp Nesodden-bryggene omfattes ikke av fartsgrensen i § 1.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Follo kan etter søknad dispensere fra denne forskrift i enkelttilfeller når det finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

§ 4.Straffebestemmelse.

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den almindelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft 1. mai 1981. Fra samme dato oppheves forskrift av 24. april 1975 om fartsgrense for fartøyer i farvannet mellom Ildjernet og Nesoddlandet i Nesodden kommune.