Forskrift om begrenset fart for fartøyer innen Bærum havnedistrikt, Bærum kommune

DatoFOR-1981-08-04-3050
Publisert
Ikrafttredelse15.08.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323 jf RFOR-1978-12-01
Kunngjort
KorttittelForskrift om begrenset fart, Bærum havn

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i sjøveisregel 40, jfr. lov om sjøfarten av 20. juli 1893 § 323 nr. 1, jfr. kgl.res. av 1. desember 1978.

§ 1.Fartsbegrensning
1.5 - fem - knop er største tillatte hastighet innenfor en avstand av 150 meter fra land eller øyer innenfor Bærum havnedistrikts grenser.
2.Utenfor denne 150 meters sone skal 15 - femten - knop være største tillatte hastighet i følgende område:

Fra sort stake syd av Lillaastangen, over sydligste punkt på Lille Oust, over sydligste punkt på søndre Vassholmen, over østligste punkt på Gjeitholmen og i en rett linje over Svartskjær til grensen for Oslo havnedistrikt.

§ 2.Avvik

Fartsgrenser fastsatt i § 1 kan i påtrengende tilfeller fravikes av politiets og brannvesenets fartøyer, samt av fartøy i ambulanseoppdrag.

§ 3.Dispensasjoner

Politimesteren i Asker og Bærum kan etter søknad dispensere fra denne forskrift i enkelttilfeller når det finner forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

§ 4.Straffebestemmelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den almindelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 15. august 1981. Tidligere inngåtte avtaler med Bærum kommune om hastighetsbegrensninger i forbindelse med rutedrift skal fortsatt gjelde.