Forskrift om fartsgrense og seilingsled for fartøyer i Hetlevikstraumen og bukten utenfor ved Haakonsvern i Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1981-10-28-4217
PublisertII 1981 s 851
Ikrafttredelse28.10.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forHetlevikstraumen, Haakonsvern, Bergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, RFOR-1978-12-01
Kunngjort
KorttittelForsk. om fartsgrense og seilingsled, Bergen

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 28. oktober 1981 med hjemmel i sjøveisregel 40, jfr. lov om sjøfarten av 20. juli 1893 § 323 nr. 1 og kgl.res. av 1. desember 1978.

§ 1.Fartsgrenser

4 knop er største tillatte hastighet i området som ligger innenfor en rett linje pekende vestover fra Hestbakken lykt til fastlandet ved Haakonsvern, og til Hetlevikstraumens nordre utløp.

§ 2.Seilingsled

All seilas gjennom området skal gå langs østre land.

§ 3.Avvik

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 og seilingsleden som er fastsatt i § 2 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøy i påtrengende tilfelle.

§ 4.Dispensasjoner

Politimesteren i Bergen kan etter søknad dispensere fra disse bestemmelsene når det finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn.

§ 5.Straffebestemmelse

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den almindelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 6.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft straks.