Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Rakkesundet i Brunlanes kommune.

DatoFOR-1981-11-25-3051
Publisert
Ikrafttredelse01.01.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrunlanes kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323 jf RFOR-1978-12-01
Kunngjort
KorttittelForsk om fartsgrense, Rakkesundet, Brunlanes

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i sjøveisregel 40, jfr. lov om sjøfarten av 20. juli 1893 § 323 nr. 1, jfr. kgl.res. av 1. desember 1978.

§ 1.Fartsgrenser

5 knop er største tillatte hastighet i Rakkesundet innenfor området mellom i sør en rett linje vestover fra den sydligste del av Søndre Trefotholme, til i nord en rett linje rett vestover fra den nordligste del av Nordre Trefotholme.

§ 2.Avvik

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1, kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner

Politimesteren i Larvik kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer, vannskisportsstevner o.l.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1982.