Forskrift om endring om innskrenket fart i Drøbak havnedistrikt, Akershus.

DatoFOR-1982-05-06-3240
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrøbak havnedistrikt, Akershus
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelEndr. om fart i Drøbak havnedistrikt

Opprettingen av havnereglementet er godkjent av Kystdirektoratet 6. mai 1982 jfr. lov om havnevesenet av 24. juni 1933, § 8 b.

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Drøbak havnestyre bestemt at havnereglementets § 8 om fart innen havnedistriktet skal utgå i sin helhet og erstattes med følgende bestemmelser:

§ 8.Om fart.

Maskindrevne fartøyer skal innen havnedistriktet ikke anvende større fart enn nødvendig av hensyn til sikker manøvrering. Ikke under noen omstendighet må farten være så stor at det oppstår skadesjø som kan volde skade eller fare for andre fartøyer eller offentlige og private havneanlegg.

For fart innen havnedistriktet, jfr. sjøkart nr. 402 og 4, er det i medhold av lov om havnevesenet av 24. juni 1933 § 52 tredje ledd, utstedt følgende påbud:

1.Innenfor det sjøområdet som begrenses av nedenfor nevnte linjer skal fartøyer gå med redusert fart, ikke over 5 knop.
a)Mot nord, en linje trukket rettvisende øst fra sydligste punkt på Gylteholmen til Gylte.
b)Mot vest av en rett linje trukket fra sydligste punkt på Gylteholmen til jernstangen på Husvikbåen. Herfra av en rett linje trukket til Drøbakgrunnens røde stake. Fra den nevnte stake av en linje trukket rettvisende SSO til denne skjæres av en linje rettvisende øst-vest gjennom Bemberbusken.
d)Mot syd av den nevnte linje gjennom Bemberbusken.
2.Øst for en rett linje trukket fra nordvestligste punkt på Husvikholmen, over jernstangen ved Gylte til land, skal fartøyer gå med redusert fart, ikke over 3 knop.
3.I Drøbak Småbåthavn innenfor en rett linje trukket mellom hodene på molo A og B skal farten ikke være over 3 knop.

Overtredelse av forannevnte påbud, (1 til 3), straffes med bøter. Havnestyret kan gi supplerende bestemmelser før en enkelt anledning eller et spesielt farvann, jfr. havneloven § 22. Jfr. forøvrig havnereglementet §§ 6 og 22.

Bestemmelsene skal gis virkning fra 6. mai 1982.