Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Rørvikbukta, Rygge kommune, Østfold.

DatoFOR-1982-12-02-1736
PublisertII 1982 s 742
Ikrafttredelse02.12.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, Sjøveisregel 40
Kunngjort
KorttittelForskr. om fartsgrense i Rørvikbukta, Rygge

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. desember 1982 i henhold til regel 40 i særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 1. desember 1975, jfr. lov om sjøfarten av 20. juli 1893, § 323 nr. 1.

§ 1.Fartsgrense.

5 - fem - knop er største tillatte hastighet i hele Rørvikbukta, innenfor en rett linje fra Taterberget til det sydvestligste punkt på Kråke.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Moss kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer, vannskisportstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft straks.