Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Skjernøysund, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1983-03-01-529
PublisertII 1983 s 179
Ikrafttredelse01.03.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, jf Sjøveisregel 40
Kunngjort
KorttittelForsk. om fartsgrense i Skjernøysund, Mandal

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. mars 1983 i henhold til sjøveisregel 40, jfr. lov om sjøfarten av 20. juli 1893 § 323 nr. 1.

§ 1.Fartsgrenser

5 knop er største tillatte hastighet i Skjernøysund, i området mellom i vest en rett linje nord-syd gjennom Skotholmen lykt og i øst en rett linje nord-syd gjennom Skjernøysundodden lykt.

§ 2.Avvik

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner

Politimesteren i Mandal kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig, ut fra sikkerhetsmessige hensyn f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer, vannskisportsstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden

Disse forskrifter trer i kraft straks.