Forskrift om innskrenket fart i Stavanger havnedistrikt.

DatoFOR-1984-05-11-3245
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavanger, Rogaland.
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Stavanger havnedistrikt

I medhold av § 8 b i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 godkjenner Kystdirektoratet herved Stavanger havnestyres vedtak om at havnereglementets § 8 om fart innen havnedistriktet, skal utgå i sin helhet og erstattes med følgende bestemmelser: 

§ 8 - om fart

Maskindrevne fartøyer skal innen havnedistriktet ikke anvende større fart enn god sjømannsskikk og fartøyets manøvrering tilsier. Ikke under noen omstendighet må farten være så stor at det oppstår skadesjø som kan volde skade eller fare for andre fartøyer eller havnenes anlegg. Innenfor avmerkede skilter fra havnegrensen ved Grødemhammeren til havnegrensen mot Sandnes i Gandsfjorden samt mellom Byøyene, skal fartøyer benytte følgende fartsbegrensninger i begge fartsretninger:

A.Innenfor følgende avskiltede områder skal fartøyer som trafikkerer farvannet ikke benytte over 8 knops fart, hvor linjer trekkes som følger:

Havnegrensen fra Notaberget til sydsiden av Åmøy (øst for Skaraberget) til Galten og videre til østre pynt av Odda og derfra til nordre pynt av Vassøy til en kommer til områder hvor 5 knops fart er påbudt.

B.Innenfor følgende avskiltede områder skal fartøyer benytte sakte fart, dog ikke over 5 knop, hvor linjer trekkes som følger:
1.Notaberget - Vardeneset - Kvitapynten.
2.Sandeneset - nordre pynt av Langøy - Sauholmen - østre pynt av Lindøy - nordre pynt av Vassøy - søndre pynt av Vassøy - Kupholmen - Ramsvikodden - Kraakeskjær til havnegrensen mot Sandnes.

I hele forannevnte områder benyttes denne fartsgrense, bortsett fra de begrensede områder som er merket med 3 knops fart.

Innenfor følgende avskiltede områder skal farten ikke overstige 3 knop, hvor linjer trekkes som følger:

1.Kuholmen - Tømmerodden.
2.Moloen Kisteneset - nord pynt Bjørnøy.
3.Nordvest pynt Ormøy - sydøst pynt Hundvåg (Dynamittneset).
4.Engøy - Jadarholm.
5.Pynteneset - Knutsaskjær.
6.Hillevågneset - Hetlandskaien.
7.Taraldsholmen - Boganeset.
8.Sundet mellom Bjørnøy og Roaldsøy.

Overtredelse av disse påbud straffes med bøter.

Passasjerførende fartøyer som går i rutefart og bevislig lager lite skadesjø, kan søke havnestyret om dispensasjon fra fartsbestemmelsene.