Forskrift om fartsbegrensning for fartøyer langs kysten av Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-1984-10-01-1712
PublisertII 1984 s 454
Ikrafttredelse01.10.1984
Sist endretFOR-1984-11-07-1970
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, RFOR-1978-12-01
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Frogn

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til sjøveisregel 40, jfr. lov om sjøfarten av 20. juli 1893 nr. 1 § 323 nr. 1 og kgl.res. av 1. desember 1978. Endret 21. november 1984.

§ 1.Fartsgrense.

5 knop er største tillatte hastighet i en avstand mindre enn 150 meter fra land langs hele kommunens kystlinje i Bunnefjorden til Nesodden grense og mot Oslofjorden fra Nesodden grense til Elveskjær og langs samtlige øyer beliggende i Frogn kommune, såfremt ikke andre og strengere fartsgrenser gjelder.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan av tjenestlige grunner overskrides av politiets, forsvarets og brannvesenets fartøyer.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Follo kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer, vannskisportstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter i henhold til Alminnelige borgerlige Straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden.

Disse forskrifter trer i kraft straks.