Forskrift om fartsgrense for fartøyer i Skogøysundet, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1985-01-18-179
PublisertII 1985 s 95
Ikrafttredelse18.01.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkogøysundet, Mandal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§323, RFOR-1978-12-01, Sjøveisregel 40
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense, Mandal

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 18. januar 1985 i henhold til sjøveisregel 40, jfr. lov om sjøfarten av 20. juni 1893 nr. 1, § 323 nr. 1 og kgl.res. av 1. desember 1978.

§ 1.Fartsgrenser.

5 knop er største tillatte hastighet i Skogøysundet.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Vest-Agder kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer, vannskisportsstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Almindelig Borgerlig Straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft straks.