Forskrift om fartsbegrensning i Skogsøysundet, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1985-01-18-3247
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forMandal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Skogsøysundet

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til sjøveisregel 40, jfr. lov om sjøfarten av 20. juli 1893 nr. 1 § 323 nr. 1 og kgl.res. av 1. desember 1978.

§ 1.Fartsgrense.

5 knop er største tillatte hastighet Skogsøysundet.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Vest-Agder kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. ved båtsportstevner, regattaer, vannskisportstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til Alminnelige borgerlige Straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks.