Forskrift om fartsgrense for fartøyer ved Bærøy i Rosfjorden, Lyngdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1985-07-25-1597
PublisertII 1985 s 581
Ikrafttredelse25.07.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærøy i Rosfjorden, Lyngdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1893-07-20-1-§370
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsgrense for fartøyer, Lyngdal

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 25. juli 1985 i henhold til sjøveisregel 40, jfr. lov om sjøfarten av 20. juli 1893, § 370 nr. 1 og kgl.res. av 1. desember 1978.

§ 1.Fartsgrenser.

5 knop er største tillatte hastighet i Rosfjorden, i leden mellom Bærøy og fastlandet på Bellandsiden.

§ 2.Avvik.

Fartsgrensen som er fastsatt i § 1 kan overskrides av politiets og brannvesenets fartøyer i påtrengende tilfelle.

§ 3.Dispensasjoner.

Politimesteren i Vest-Agder kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift når dette finnes forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn f.eks. ved båtsportsstevner, regattaer, vannskisportsstevner o.l.

§ 4.Straffebestemmelser.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter i henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902, § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse i henhold til annen lovbestemmelse.

§ 5.Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft straks.