Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Herfellbukta, Larvik kommune (tidligere Tjølling), Vestfold (sjøkart nr. 2).

DatoFOR-1990-03-01-184
PublisertII 1990 60
Ikrafttredelse06.05.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forHerfellbukta, Larvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Larvik

Kystdirektoratet har 1. mars 1990 fastsatt følgende forskrift i medhold av § 6 annet ledd i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 og Fiskeridepartementets forskrift om fartsbegrensninger i sjøen av 30. desember 1988 nr. 1182 § 3 annet ledd: 

Under fart i Herfellbukta, Larvik kommune, Vestfold fylke, sjøkart nr. 2 skal fartøyer innenfor en rett linje trukket øst-vest fra Ølbergvika, gå med redusert fart, ikke over 5 knop.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter.

Ikrafttredelsesdato 1 - en måned etter innrykking i Norsk Lovtidend.