Forskrift for Tromsø havnedistrikt, Troms.

DatoFOR-1991-02-15-105
PublisertII 1991 43
Ikrafttredelse01.04.1991
Sist endretFOR-1998-10-16-972
Endrer
Gjelder forTromsø havnedistrikt, Troms
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§10, LOV-1984-06-08-51-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift for Tromsø havnedistrikt

Kapitteloversikt:

Kystdirektoratet har 15. februar 1991, med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 § 10 annet ledd, jf. Fiskeridepartementets delegeringsvedtak av 16. oktober 1990, godkjent forskrift for Tromsø havnedistrikt, vedtatt av Tromsø kommunestyre 11. oktober 1989 med hjemmel i lovens § 16 annet ledd. Endret 16 okt 1998 nr. 972.

Kap. I Havnedistriktet og havnemyndighetene

§ 1-1.(virkeområde)

Forskriften her gjelder for Tromsø havnedistrikt med mindre annet er bestemt i de enkelte paragrafer.

Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann eller forskrifter gitt i medhold av denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften.

§ 1-2.(havnestyret)

Som kommunens styringsorgan har havnestyret ansvaret for, og oppsyn med all bruk av og virksomhet i havnedistriktet. Havnestyret fører kontroll med havneadministrasjonens virksomhet.

§ 1-3.(havneadministrasjonen)

Havneadministrasjonen utøver den kommunale havnedriften. Havneadministrasjonen har det daglige tilsyn i havnedistriktet, og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterlevet.

Under utøvelsen av sine tilsyns- og håndhevelsesoppgaver skal havneadministrasjonens tjenestemenn bære uniform i de tilfeller havnestyret finner det nødvendig, og ha tjenestebevis. Dette skal vises av tjenestemenn som ikke bærer uniform når det forlanges.

§ 1-4.(vedtak om bruk av sjø- og landområder)

Havnestyret kan nedlegge forbud mot bruk eller vilkår for bruk av sjø- og landområdene i havnedistriktet dersom:

-nyttetrafikken blir hindret
-fartøyers ferdsel innen havnedistriktet blir vanskeliggjort
-havnevirksomheten på land blir hindret
-visse bruksområder helt eller delvis utelukker hverandre
-vedtatte planer for bruken gjør dette nødvendig
-bruken kan volde fare eller skade.

Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er nødvendig.

I kurante tilfeller kan havneadministrasjonen nedlegge forbud eller sette vilkår som nevnt i foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle havnestyret før et nødvendig vedtak treffes.

§ 1-5.(vilkår)

Til enhver tillatelse etter forskriften her kan havnestyret eller havneadministrasjonen fastsette vilkår.

§ 1-6.(unntak)

Havnestyret og havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 1-7.(delegering)

Havnestyret kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

§ 1-8.(sikkerhetskontroll)

Havnestyret eller havneadministrasjonen kan iverksette undersøkelse av personer og gods som befinner seg i havnedistriktet når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. Dette reduserer ikke det ansvar rederen har etter sjøfartslovgivningen.

§ 1-9.(straff)

Overtredelse av forskriften her straffes med bøter etter havne- og farvannslovens § 28.

Kap. II Fortøyning, opphold i havnen m.m.

§ 2-1.(fortøyning, oppankring m.v.)

Havneadministrasjonen kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy kan fortøye ved kommunens anlegg. Fortøyning må ikke skje i bærende konstruksjonsdel for kai, bygning eller annen innretning. Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av fortøyningsassistanse ved anløp til kommunalt anlegg.

Fortøyninger, varp eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes over farled, eller stenge adkomsten til kaier, arealer eller på annen måte hindre ferdselen.

§ 2-2.(karantene m.m)

Fartøyer som går i utenriks fart eller kommer fra områder med farlige smittsomme sykdommer, skal straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at skadedyr kommer i land, etter havneadministrasjonens nærmere bestemmelser.

Fartøyer som ankommer til havnen med karanteneflagg eller som beordres undergitt karantene, skal ankre på anvist ankerplass hvor fartøyet skal bli liggende inntil det gis ordre eller tillatelse til å gå til en annen ankrings- eller fortøyningsplass.

Anvisning av eller ordre eller tillatelse til å gå til annen ankerplass eller fortøyningsplass gis av kommunens helsemyndigheter gjennom havneadministrasjonen.

§ 2-3.(flytting av fartøyer)

Havneadministrasjonen kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, dersom hensynet til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig, eller det er fare for skade.

Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre havneadministrasjonens pålegg etter første ledd med mindre havneadministrasjonen bestemmer annet. Havneadministrasjonen kan bestemme at dette også skal gjelde mindre fartøyer.

§ 2-4.(taubåtassistanse)

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy bruk av taubåt dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til den øvrige ferdsel.

§ 2-5.(bruk av propell og maskineri)

Fartøy må ikke under opphold ved kai, bruke propell, herunder sidepropell, før umiddelbart før fartøyet skal gå. Under manøvrering til eller fra kai, skal det utvises forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.

Hjelpemaskineri som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser kan havneadministrasjonen pålegge stoppet.

Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene forbudt.

§ 2-6.(dekking av utløpsordninger)

Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som vender mot kaien eller mot andre fartøyer i den utstrekning det er nødvendig for at spillvann, damp e.l. ikke skal være sjenerende eller volde fare.

§ 2-7.(røykutvikling)

Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til unødig sjenanse eller medføre skade.

§ 2-8.(støyende arbeid o.l.)

Havneadministrasjonen kan forby rustbanking eller annet støyende arbeide på fartøyer i havnedistriktet.

Kap. III Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg

§ 3-1.(virkeområde med definisjon)

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder havnearealer og havneanlegg som eies eller disponeres av kommunen eller av selskap og sammenslutning der kommunen eier 50% eller mer, her benevnt kommunens havnearealer og havneanlegg. Som havnearealer og havneanlegg regnes enhver bygning, innretning eller land- og sjøareale som brukes til havneformål.

§ 3-2.(adgang til kommunens havnearealer og havneanlegg)

Havneadministrasjonen kan begrense eller forby adgangen til kommunens havnearealer og havneanlegg.

§ 3-3.(bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg)

Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som havneadministrasjonen gir i forbindelse med bruken av kommunens havnearealer og havneanlegg.

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten havneadministrasjonens tillatelse brukes til virksomheter som faller utenom havnens normale aktiviteter.

§ 3-4.(handel, fabrikkdrift, lagring o.l.)

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten tillatelse fra havneadministrasjonen brukes til handel, produksjon, auksjoner, omsetningsvirksomhet, lagring av varer o.l.

Likeledes må ikke kommunens havnearealer brukes til friluftstilstelninger o.l. som opptar stor plass eller medfører sammenstimling av mennesker, uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-5.(lossing, lasting og transport)

Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at kommunens havnearealer og havneanlegg ikke påføres skader. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller eller traller og heller ikke styres fra kjøretøy, jernbanevogn eller fartøy uten forsvarlig underlag.

§ 3-6.(tungt godshåndteringsutstyr)

Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for arealet eller anlegget ikke overskrides.

§ 3-7.(frist for utførelse av laste- og lossearbeid)

Havneadministrasjonen kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing skal være ferdig utført.

§ 3-8.(lagring av losse- og lastemateriell)

Losse-, laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det sted havneadministrasjonen anviser.

§ 3-9.(oppbevaring av varer o.l.)

Intet må opplegges på kommunens kaier, lager eller arealer uten havneadministrasjonens tillatelse. varer som tillates opplagt, skal oppta minst mulig areal. Disse må ikke komme nærmere kaikant enn 1 meter og nærmere kran eller jernbanespor enn 1,4 meter. Adkomsten til lager, fartøyer, fortøyningsinnretninger, innretninger av betydning for sikkerheten eller landingstrapper må ikke sperres.

Varer o.l. skal fjernes snarest mulig etter endt lossing og senest innen 48 timer, hvis havneadministrasjonen ikke tillater dem opplagt i lengre tid. Havneadministrasjonen kan flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene gjør det nødvendig.

Kommunen er ikke forpliktet til å inngjerde eller føre tilsyn med opplagte varer på sine kaier, lager eller arealer.

§ 3-10.(ut- eller ompakking av varer)

Utpakking eller ompakking, bearbeiding o.l. som forurenser eller er til hinder for ferdselen eller arbeidet i havnen, er ikke tillatt på kommunens havnearealer og havneanlegg uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-11.(fjerning av avfall)

Den som har benyttet havnearealer eller havneanlegg til lossing eller lasting, plikter å fjerne avfall, emballasje, rester av last o.l. så snart som mulig etter at lossing eller lasting er avsluttet og senest innen arbeidstidens slutt eller til den tid havneadministrasjonen bestemmer. Avfall m.v. må kunne anbringes på anvist sted.

§ 3-12.(fjerning av kjøretøy)

Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at det er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havneadministrasjonen for eierens regning og risiko.

§ 3-13.(varsel om skade)

Den som har forårsaket skade på kommunens havnearealer, havneanlegg eller innretninger, plikter snarest mulig å melde dette til havneadministrasjonen.

Kap. IV Forskjellige bestemmelser

§ 4-1.(vrak m.v. som kan volde fare eller skade)

Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må ikke føres inn i havnedistriktet uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 4-2.(sikring av fartøyer og gjenstander)

Fartøyer og gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte volde fare eller skade. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, plikter eieren eller den ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre eller begrense faren eller skaden.

§ 4-3.(bruk av offentlige arealer til plassering av fartøyer m.m.)

Uten tillatelse fra havneadministrasjonen må fartøyer eller gjenstander ikke plasseres på kommunale havneanlegg og havne arealer. Det samme gjelder for plassering på andre kommunale og offentlige arealer med mindre plasseringen er kortvarig.

§ 4-4.(overlastede fartøyer)

Havneadministrasjonen kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å forlate kai eller fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste land eller kai.

§ 4-5.(passering av flytende arbeidsredskaper m.m)

Ved passering av mudderapparater, dykker- og arbeidsprammer, flåter o.l., eller hvor det pågår anleggsarbeide i og ved sjøen, skal det vises særlig aktsomhet. Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere hastigheten til minste styrefart slik at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.

§ 4-6.(isbryting)

Utenfor de alminnelige benyttede skipsleiene, må ingen bryte råk eller lage annen åpning i isen som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet tillatelse fra havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen avgjør hva som kan regnes som alminnelig benyttet skipslei.

§ 4-7.(dykkerarbeid m.m.)

Dykkerarbeid skal ikke finne sted uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

Dykkerarbeid skal markeres med det internasjonale signalflagg A eller med tilsvarende merket skjerm. Om natten skal markeringen være belyst.

Bestemmelsen gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier, må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig foretas merking som nevnt i denne bestemmelsens annet ledd, og gis melding til havneadministrasjonen om dykkingen.

§ 4-8.(bruk av eksplosive varer)

Eksplosive varer skal ikke brukes før det er gitt tillatelse fra havneadministrasjonen.

Kap. V Supplerende bestemmelser

§ 5-1.(forbud mot bruk av sidepropell)....
§ 5-2.(ferje- og fløttmannstrafikk)

Innenfor havnedistriktet skal ingen drive ervervmessige ferje-, fløttmannstrafikk eller rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves tillatelse fra annen myndighet.

§ 5-3.(registrering av slepebåter, lektere o.l.)

Den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, verkstedbåter eller produksjonsfartøyer som bare skal anvendes innenfor havnedistriktet skal, innen utgangen av januar hvert år, melde fra til havneadministrasjonen for registrering og gi de opplysninger havneadministrasjonen ber om. Fartøyer av denne art som tas i bruk innen havnedistriktet i løpet av året, skal innen 8 dager etter at de er tatt i bruk meldes til havneadministrasjonen.

Dersom fartøy nevnt i foregående ledd ikke er påført registreringsnummer, kan det tildeles et nummer av havneadministrasjonen som også bestemmer hvordan nummeret skal påføres fartøyet. Det registeret havneadministrasjonen fører etter denne bestemmelse skal være offentlig.

§ 5-4.(plassering av broer, kanaler m.v.)
a)Ved passering av Tromsøbrua skal det tas følgende forholdsregler:

Det er ikke tillatt å passere seilløpet for fartøyer med større deplasement enn 5.000 tonn.

Hvis et nordgående og et sydgående fartøy vil møte i eller nær Tromsøbruas gjennomfartsåpning skal det nordgående fartøy ha fortrinnsrett til passering. Det fartøy som må vente skal i god tid redusere farten, stoppe, bakke eller dreie av inntil det annet fartøy har passert gjennomfartsåpningen og er kommet klar av brua.

Det fartøy som har fortrinnsrett til passering, skal alltid for å påkalle oppmerksomhet gi fire korte støt i fløyten. Seilløpet har en fri høyde av 36.5 meter over spring høyvann og en bredde mellom fenderverkene på 60 meter.

Som veiledning for passering av brua i mørket, er det oppsatt følgende lyssignaler: Under brubanen i fartsløpets midtlinje 2 hvite overettlanterner. På østre fenderverk, mot fartsløpet, 2 grønne lanterner, og på vestre fenderverk, mot fartsløpet, 2 røde lanterner. Disse lanterner er anbrakt og skjermet slik at de lyser 180° mot fartsløpet.

Midtspennets søyler er flombelyst. Radarbeacon montert på midtspennet. Fartøyer som skal ut fra indre havn for å passere brua skal forholde seg slik som bestemt ovenfor. Under innseiling til og utseiling fra indre havn, skal fartøyer ikke bruke større fart enn nødvendig for fartøyets manøvrering. Fartøyer som kommer ut fra de indre havnebasseng eller kaiene skal manøvrere forsiktig og la trafikken i hovedleden passere uhindret.

b)Ved passering av Sandnessundbrua, - seilåpning 120 m, høyde 41 m over spring høyvann, skal møtende fartøyer forholde seg som bestemt i sjøveisreglene § 41. Det er under ingen omstendighet tillatt å passere hverandre i seilåpningen.

Seilåpningen er markert med en grønn lanterne på østre fenderverk og en rød lanterne på vestre fenderverk. På midtspennet en hvit lanterne. Alle viser fast lys over 180°. Midtspennets søyler er flombelyst.

0Endret ved forskrift 16 okt 1998 nr. 972.
§ 5-5.(tillatelse til anlegg og innretninger)

Paragrafen her gjelder innenfor havnedistriktet:

Ingen må legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som f.eks. flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

§ 5-6.(vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)

Når bruk av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den alminnelige ferdsel, skal det gis melding til havneadministrasjonen om bruken senest 24 timer før den iverksettes.

Havneadministrasjonen kan kreve at bruken ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-7.(arrangementer)

Arrangør eller ansvarlig for regattaer, båtstevner, fritidsbåtsamlinger eller andre arrangementer som kan være til ulempe for nyttetrafikken skal hvis mulig senest 24 timer før arrangementets begynnelse gi melding til havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen kan kreve at arrangementet ikke må skje uten tillatelse.

§ 5-8.(dykking)....
§ 5-9.(motorisert ferdsel)....
§ 5-10.(luftputefartøyer)

Luftputefartøyer må ikke brukes i følgende områder etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

a.I Tromsøysundet mellom en linje fra søndre molo til Hungersneset i syd, og en linje fra kullkranen og til Elveneset i nord.
§ 5-11.(seilbrett)

Seilbrett må ikke brukes i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

a.I hele Tromsøysundet mellom en linje fra Lanesodden til Kaldsletta i syd, og en linje fra Skattøra til Skjelnan i nord.
b.I Sandnessundet mellom en linje fra Selnes til Langneset i syd, og en linje fra Lanes til Nesland i nord.
c.I Rystraumen mellom en linje fra vestre punkt på Ryøy til Geitneset i vest, og en linje fra østre punkt på Ryøy til Hamram i øst.
§ 5-12.(luftfartøyer)

Luftfartøyer kan, med mindre havneadministrasjonen bestemmer annerledes, bare lande og starte i følgende områder:

a.I havnedistriktet med unntak av Tromsøysundet mellom en linje fra søndre molo til Hungerneset i syd, og en linje fra Skattøra til Skjelnan i nord.
§ 5-13.(opplag)

Opplag av fartøyer kan, med mindre havneadministrasjonen bestemmer annerledes, bare skje i følgende områder:

a.....
b.....
§ 5-14.(forbud mot visse typer motorisert ferdsel)

Bruk av jet-ski, vannscooter, vannmotorsykkel, vannmoped, motorisert surfebrett og lignende må ikke finne sted i følgende områder uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen:

a.I hele Tromsøysundet mellom en linje fra Lanesodden til Kaldsletta i syd, og en linje fra Skattøra til Skjelnan i nord.
b.I Sandnessundet mellom en linje fra Selnes til Langneset i syd, og en linje fra Lanes til Nesland i nord.
c.I Rystraumen mellom Skallen og Rystraumen lykt.

Kap. VI Avsluttende bestemmelser

§ 6-1.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. april 1991.

§ 6-2.(opphevelse)

Fra 1. april 1991 oppheves havnereglement av 8. mai 1935.

§ 6-3.(overgangsbestemmelser)

Tiltak det kreves tillatelse til etter disse forskrifter, og som allerede var foretatt uten tillatelse etter tidligere gjeldende lovgivning og forskrifter, kan kreves omgjort med 3 måneders varsel. Dersom det ikke er mulig å varsle eieren av anlegget eller innretning, kan disse fjernes uten varsel.