Forskrift om fartsbegrensning i Drammen og Svelvik havnedistrikter (sjøkart nr. 4), Drammen, Svelvik, Hurum kommuner, Vestfold og Buskerud.

DatoFOR-1991-11-01-696
PublisertII 1991 281
Ikrafttredelse14.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forDrammen og Svelvik havnedistrikter, Drammen, Svelvik, Hurum kommuner, Vestfold og Buskerud
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Drammen havn m.v.

Kystdirektoratet har 1. november 1991 med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51, § 6 annet ledd og forskrift om fartsbegrensninger i sjøen av 30. desember 1988 nr. 1182, § 3 første ledd, godkjent Havnerådet for Drammensregionens interkommunale havnevesenets vedtak av 26. juni 1991 om fartsbegrensninger i Drammen og Svelvik havnedistrikter slik:

I havneområder, innenfor en rett linje trukket mellom Tangen kirke og Tømmerterminalen, innføres fartsbegrensning på maks. 5 knop.

I Svelvikstrømmen innenfor et sjøområde avgrenset i nord av en rett linje trukket 090° fra Blindskjær lykt og i syd av en rett linje øst-vest gjennom Svelvikrenna Søndre lykt innføres fartsbegrensning på maks. 7 knop.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. § 28 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51.

Ikraftredelsesdato 1 - en måned etter innrykking i Norsk Lovtidend. Fra samme tid oppheves forskrift av 1. april 1961 nr. 3151 om endring i havnereglementet for Drammen og Svelvik § 8 siste setning om 7 knops fartsbegrensning på strekningen Blindskjær-Batteriøya i Svelvik.