Forskrift om fartsbegrensning i Øyesundet i Sandefjord havnedistrikt, Sandefjord kommune, Vestfold (sjøkart nr. 2).

DatoFOR-1992-01-06-47
PublisertII 1992 15
Ikrafttredelse20.03.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forØyesundet, Sandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Sandefjord

Kystdirektoratet har 6. januar 1992 med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 § 6 annet ledd og forskrift om fartsbegrensninger i sjøen av 30. desember 1988 nr. 1182 § 3 første ledd godkjent av Sandefjord havnestyre 8. november 1991 om innføring av fartsbegrensning på maks 5 knop i Øyesundet.

Sjøområdet som fartsbegrensningen omfatter er begrenset i syd av veiforbindelsen til Skogøya og i nord av en rett linje mellom den nordvestre pynten av Skogøya og den nordøstlige pynten av Sørbyøya.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jfr. § 28 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51.

Ikrafttredelsesdato 1 - en måned etter innrykking i Norsk Lovtidend.