Forskrift om fartsbegrensninger i sjøen i Larvik havnedistrikt, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-1994-04-25-418
PublisertAvd II 1994 Nr. 4
Ikrafttredelse01.07.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensninger, Larvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Larvik kommunestyre 29. august 1990 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 25. april 1994.

I

Det innføres fartsbegrensning på maks 5 knop i følgende sjøområder innenfor Larvik havnedistrikt:

1.Larvik havn, begrenset innenfor en rett linje, trukket fra moloen ved Revhaken i øst og rettvisende vest til Rødberget.
2.Hølen havn, begrenset innenfor en rett linje trukket mellom Oterøya lykt og nordre odde på Kjeholmen.
3.Numedalslågen, begrenset innenfor en rett sør-nord linje fra nordre fot av Steinsnesfjellet til Vestre Halsen.
4.Ula, begrenset innenfor en rett øst-vest linje fra sydvestlige punkt av Ryggen til Kjølen.
5.Kjerringvik, begrenset innenfor en nord-østlinje fra sydspissen av Rundås (Karto) til sydspissen av Martaholmen, videre fra nord-østpunkt av Martaholmen til sydspissen av Måkeholmen, videre fra nordspissen av Måkeholmen til nordøstspissen av Fornet, og videre i en nord-vestlinje over nord-østspissen av Fornet til fastlandet.
6.Svinevika, begrenset innenfor en rett nord-sør linje fra sydspissen av Draken til Kalvikas østligste punkt.
7.Stavern havn, begrenset innenfor en øst-vestlinje fra sørligste punkt av Bratten til Stavernsøya, og i en nordøstlinje fra nordspissen av Stavernsøya til Vestre Tisleøyane og videre fra nordspissen av Vestre Tisleøyane til sydøstspissen av Risøya.

II. Straffebestemmelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jfr. lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 28.

III. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. juli 1994.

Fra samme tid oppheves følgende forskrifter og bestemmelser:

1.§ 8 fart - i havnereglementet for Larvik havnevesen, vedtatt av kommunestyret 24. april 1935 og 14. januar 1954 godkjent av Havnedirektøren den 2. mai 1935 og 23. januar 1954.
2.§ 8 fart - i havnereglementet for Stavern havn, fastsatt av Havnedirektøren 11. mars 1936.
3.Hølen havn - Forskrift om fartsgrense, fastsatt 7. mars 1977 av Hølen kommunestyre.
4.Forskrift av 8. juli 1983 om fartsgrense i Ula.